YK:n suositus katsomussyrjinnän poistamisesta kouluista

tiivistelmä, Pekka Elo

Yhdistyneet Kansakunnat haluaa voimistaa syrjinnän torjumista myös katsomuksellisista syistä ja tällä kertaa opetuksen osalta. Kansainvälinen konferenssi antoi asiaa koskevan suosituksen Madridissa 23.–25.11.2001. Sen perustana on YK:n yleiskokouksen tasan 20 vuotta aiemmin antama julistus.

Suosituksen pääasiallinen sisältö

Lähtökohtana ovat kaikkien ihmisten perusvapaudet ja -oikeudet, maailmanrauha sekä periaate ihmisoikeuksien yleisyydestä, jakamattomuudesta ja riippumattomuudesta. Periaatteet on ilmaistu Yhdistyneitten Kansakuntien yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa sekä julistuksessa kaikkinaisen uskontoon tai elämänkatsomukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta1), jotka kaikki tunnustavat ajattelun, omantunnon, uskonnon tai elämänkatsomuksen vapauden. Kaikissa näissä asiakirjoissa kuten myös uudessa vuoden 2001 Madridin suosituksessa uskonnon tai elämänkatsomuksen vapaus rinnastaa teistiset, ei-teistiset ja ateistiset katsomukset.2) Samalla tavalla lähtökohtana on UNESCOn vuoden 1960 sopimus kaikkinaisen syrjinnän poistamisesta opetuksen alalla sekä vuoden 1962 lisäpöytäkirja, UNESCOn vuoden 1974 kansainvälisyyskasvatussuositus, YK:n sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia koskeva yleissopimus sekä lapsen oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus.

 • Kasvatuksen tulee tukea rauhaa, suvaitsevuutta, toisten yleistä hyväksyntää ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ottamalla erityisesti huomioon uskonnon ja elämänkatsomuksen vapaus.
 • Valtioiden tulee toteuttaa kouluopetus kunnioittaen uskontojen ja elämänkatsomusten erilaisuutta ja moninaisuutta.

Tämän perusteella opetuksen tulee3)

 • antaa tietoa uskonnon ja elämänkatsomuksen vapaudesta
 • käsitellä aineistoja, jotka lisäävät uskonnollista ja elämänkatsomuksellista suvaitsevuutta
 • sisältää ihmisten ja kansojen välistä vuorovaikutusta lisäävää ainesta
 • ottaa huomioon sukupuolten tasavertaiset mahdollisuudet.
 • Lähtökohtana on se, että kunnioitetaan lapsen vanhempien ja laillisen huoltajan tahtoa lapsen uskonnollisesta ja elämänkatsomuksellisesta kasvatuksesta,
 • Valtioiden tulisi kannustaa UNESCO-kouluverkkoa antamaan esimerkkejä tavoista toteuttaa tätä suositusta.
 • Valtioiden tulisi tukea uskontoon tai elämänkatsomukseen perustuvan syrjinnän poistamista palvelevien erilaisten aineistojen tuottamista.
 • Valtioiden tulisi tukea kansainvälistä kulttuurivaihtoa.
 • Valtioiden tulisi tukea kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä toteuttaa tämän suosituksen tavoitteita.

***

1) Tarkemmin: Julistus kaikkinaiseen uskontoon ja elämänkatsomukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta (25.11.1981, YK:n yleiskokous 35/55); julkaistu suomeksi teoksessa Elo, Honkala ja Simola: Elämänkatsomustieto koulussa. Helsingin yliopisto 1992.

Vuonna 1986 ihmisoikeuskomissio asetti erityisselvittäjän (1986/20; Special rapporteur of the Commission on Human Rights on the question of religious intolerance) tutkimaan, mitä valtiot olivat tehneet toteuttaakseen julistusta. Vuonna 1994 ihmisoikeuskomissio kannusti erityisselvittäjää kiinnittämään huomiota opetuksen alalla tapahtuvaan syrjintään (25.2.1994/18). Samaa linjaa oli tukenut YK:n yleiskokouksen päätöslausuma hiukan yli viikkoa aiemmin (14.2.1994/48/128). Myöhemmin elokuussa vuonna 1998 niin sanottu Oslon kokous, jonka puheenjohtajana toimi Oslon piispa Gunnar Stålsett, suositti erikoisselvittäjän nimikkeen muuttamista muotoon ”the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief”. Lausuman allekirjoittajiin kuului muun muassa IHEU:n toiminnanjohtaja Babu Gogineni.

2) Ihmisoikeuskomissio käsitteli YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen 18 artiklan soveltamista vuonna 1993 (HR/GEN/1/Rev.5). Komissio totesi seuraavaa: ”The terms ‘belief’ and ‘religion’ are to be broadly construed. Article 18 is not limited in its application to traditional religions or to religions and beliefs with institutional chracteristics or practices analogous to those traditional religions. The Committee therefore views with concern any tendency to discriminate against any religion or belief for any reason, including the fact that they are newly established...”

3) Jos elämänkatsomustiedossa ei kerrota ei-uskonnollisten ja ateististen katsomuksen osuutta, onko se suosituksen mukaan syrjintää? Voidaanko elämänkatsomustiedon arviointi rajoittaa uskontoihin?