Eettinen ongelma

Aiheeseen virittäytyminen ja yhteissuunnittelu

Tässä luvussa pohditaan erilaisia eettisiä ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Jaksoon voidaan virittäytyä lukemalla tarina, lehtiartikkeli tai satu. Mietitään, minkälaisia eettisiä kysymyksiä juttu herättää. Jakso voidaan myös aloittaa niin, että taululle listataan alueen keskeisimmät käsitteet ja oppilaita pyydetään ideoimaan, miten näitä asioita voitaisiin ryhtyä tarkastelemaan. Opettaja voi lyhyellä alustuksella virittää oppilaat kertomaan tapauksia omasta elämästään, ja näitä sitten käsitellään yhdessä.

Aihekokonaisuudet

Oppikirjan Eettinen ongelma -osio liittyy erityisesti opetussuunnitelman ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuteen. Luvussa käsiteltävät kysymykset tukevat aihekokonaisuuden tavoitteita oppia 1) ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua sekä omaa ainutkertaisuutta, 2) arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikea ja väärä, 3) tunnistamaan oma oppimistyyli ja kehittämään itseä oppijana sekä 4) toimimaan yhteisön jäsenenä.Aihekokonaisuuden keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

– fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavat tekijät, tunteiden tunnistaminen ja käsittely
– oikeudenmukaisuus, tasa-arvo
– opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen
– toisten huomioon ottaminen, oikeudet ja velvollisuudet ryhmässä, erilaiset yhteistoimintatavat.

Etiikkaa ja moraalia käsittelevä osio liittyy niin ikään kulttuuri-identiteetin ja kansainvälisyyden aihekokonaisuuteen, jonka keskeisistä sisällöistä osio auttaa käsittelemään ihmisoikeuksien ja ihmisryhmien välisen luottamuksen ja onnistuneen yhteistyön edellytyksiä. Luku sivuaa myös viestinnän ja mediataitojen aihekokonaisuutta ja tukee erityisesti sen tavoitetta kehittää mediakriittisyyttä ja eettisten ja esteettisten arvojen tunnistamista viestinnässä.

Eettisiä ongelmia käsittelevä luku tukee myös aihekokonaisuuden 5 (Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta) hahmottumista auttamalla oppilasta ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan siten rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. Aihekokonaisuuden 5 keskeisistä sisällöistä luku liittyy erityisesti kohtaan ”yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista”.