Oppilaan kirjan tehtäviä, käsittelyvinkkejä

Pohtikaa yhdessä alla olevia kysymyksiä.

  1. Vaihteleeko moraali ajasta ja paikasta riippuen, vai onko se aina ja kaikkialla sama?

    Tässä voidaan käyttää historiallista aineistoa, esimerkiksi tutustua jonkin aikakauden tapoihin ja toivottuun käyttäytymiseen. Myös erilaiset sukupuolisuuteen ja erityisesti naisten pukeutumiseen liittyvät normit ja tabut voidaan ottaa tarkasteluun.

    Mielenkiintoisia, peruskoululaisten historian opintoihin linkittyviä teemoja ovat muun muassa antiikkiin, keskiaikaan ja sotiin liittyvät kuvaukset, kertomukset ja tarinat.

    Myös suhtautuminen toisiin ihmisiin on aikojen kuluessa muuttunut. Esimerkiksi antiikin Roomassa ihmisillä oli orjia, eikä heidän ihmisarvoaan nähty samoin kuin rikkaiden ihmisten. Oli myös luonnollista, että orjia kohdeltiin toisin kuin samaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvia.
  2. Velvoittaako moraali joskus tekemään sellaistakin, mitä henkilö ei haluaisi tehdä? Mikä mahtaisi olla sellainen tilanne, jossa olisi oikein olla noudattamatta yleisiä moraalinormeja?
  3. Mikä on moraalin alkuperä? Miksi ihmisestä on kehittynyt moraalinen, eettisiä kysymyksiä pohtiva olento?
  4. Selvittäkää yhdessä, mitä sanapari ”globaali etiikka” tarkoittaa.

Globaali etiikka pyrkii löytämään perusarvoja, jotka voisivat yhdistää eri kulttuurien ihmisiä. Globaalin etiikan etsintä perustuu näkemykseen siitä, että ihmisten keskinäinen vuorovaikutus voi perustua harmoniseen yhteisymmärrykseen kulttuuriin, uskontoon, syntyperään ja asuinpaikkaan katsomatta.

YK julisti vuoden 2001 kulttuurien välisen vuoropuhelun vuodeksi. Kun eri uskontojen ja kulttuurien edustajat oppivat vuoropuhelun avulla ymmärtämään paremmin toisiaan, tämä edistää suuresti maailmanrauhaa.

Uutta 2000-lukua on UNESCOn piirissä arvioitu etiikan vuosisadaksi. Tämä merkitsee sitä, että katseet kääntyvät eettiseen kasvatukseen kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja julkisessa elämässä. Tähän tarvitaan uudella tavoin määriteltyä eettistä maailmanjärjestystä. Uutta oikeudenmukaista maailmanjärjestystä ei voida saada aikaan pelkästään lakien, sopimusten ja määräysten avulla. Luodakseen oikeutta laki tarvitsee eetoksen, eettisesti suuntautuvan yksilön vakaumukseen perustuvan mielenlaadun. Oikeus tarvitsee moraalisen perustan, sillä lait eivät johda sen toteutumiseen, jos ne eivät perustu siveelliseen mielenlaatuun ja omantunnon velvoitukseen. YK:n ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1948 tarvitsee rinnalleen inhimillisten velvollisuuksienjulistuksen, sillä ihmisoikeudet eivät voi toteutua, jollei niihin liity kaikille yhteisiä velvollisuuksia.

Yllä olevan kappaleen lähde: Joensuun yliopisto, avoin yliopisto, verkko-opinnot / globaali-sivusto