Moraalidilemma

Oppilaan kirjan tietolaatikossa lukee moraalidilemmasta seuraavaa:

”Dilemma eli pulma on ongelma, johon on kaksi mahdollista ratkaisua, mutta kumpikin ratkaisu on huono. Dilemman voi yrittää ratkaista niin, että keksii vielä kolmannen keinon, jonka avulla voi välttää huonot ratkaisut.”

Oppilaiden kanssa aihetta lähestytään arkielämän esimerkein. Pohditaan erilaisia vastaan tulevia tuttuja tilanteita, esimerkiksi seuraavia:

  • tapaus, jossa rehellisesti vastaamalla tietää pahoittavansa jonkun mielen, mutta valehteleminenkaan ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta
  • tilanne, jossa tekee mieli jäädä ulos vielä kotiintuloajan jälkeenkin, mutta seuraukset pelottavat – toisaalta parhaillaan menossa olevan leikin keskeyttäminenkään ei ole hauska ajatus
  • syntymäpäiville kutsuttavien kavereiden lista on rajattu, ja joitakin ystäviä pitäisi jättää kutsumatta.

Oppilaiden kanssa voidaan keksiä myös lisää dilemmoja.

Eettinen ongelma -luvun alaluvussa ”Moraalidilemma” käsitellään kysymyksiä moraalista ja etiikasta ja autetaan oppilasta ymmärtämään, että moraaliset ja eettiset kysymykset ovat monesti moniulotteisia ja niiden käsittely edellyttää tietoista harkintaa ja syvällistä pohdintaa.

Moraalidilemman tematiikka on tärkeä moraaliteoreettisen debatin aihe. Joidenkin moraaliteoreettisten näkemysten mukaan moraaliteorian pitäisi olla niin selvä, että varsinaista moraalista dilemmaa ei voi syntyäkään – sen mukaan moraaliteorian täytyisi kyetä kaikissa tilanteissa kertomaan ihmiselle, mikä on oikein ja mikä väärin. Yleisempi näkemys on kuitenkin se, että moraalidilemmat ovat todellisia dilemmoja tilanteissa, joissa sovellettavissa voi olla useampi kuin yksi moraalinen periaate – ja toimijan ongelma on päättää, minkä toimintatavan valitsee, mitä prinsiippiä pitää valinnan kannalta tärkeimpänä.

Luvun käsittelyn ja siinä esitettyjen soveltavien tehtävien tarkoituksena on auttaa oppilasta ymmärtämään, että erilaisten tekojen erilaisia moraalisia vaatimuksia voi ja on hyvä pohtia. Samoin oppilaan on hyvä ymmärtää tekojen moraalisen oikeutuksen pohtimisen tärkeys, myös ristiriitaisessa tilanteessa, jossa tekoon liittyy eri moraaliprinsiippejä, joista toisen noudattaminen edellyttäisi yhtäältä toimimaan tavalla A, toisen noudattaminen taas tavalla B.

Kun oppilas ymmärtää moraalidilemman käsitteen periaatteen, hänen on suhteellisen helppoa keksiä esimerkkejä moraalidilemmoista. Luvussa annettua tehtävää voi syventää pyytämällä oppilaita erittelemään sitä, millaisia moraalisia periaatteita kussakin dilemmassa on sekä miksi ja miten ne ovat keskenään ristiriidassa.

Tukea moraalisten dilemmojen käsittelyyn lapsille soveltuvalla tavalla voi saada esimerkiksi englanninkielisen Northwest Center for Philosophy for Children -sivuston ”Moral Spectrum” Exploration Exercise -sivulta. Sivulla on listattu kahdeksan erilaista näkökulmaa moraalisiin dilemmoihin ja esitetty keskeiset kysymykset, jonka mukaan kukin näkökulma etsii vastausta siihen, mikä on oikea ja mikä väärä toimintatapa. Esimerkiksi utilitaristinen näkökulma etsii vastausta kysymällä, mikä toimintatapa maksimoisi parhaiten onnellisuuden koko maailmassa; deontologinen näkökulma puolestaan kysyisi, mitä tekisin, jos kaikki ihmiset maailmassa tekisivät niin kuin minä; egoistinen näkökulma kysyisi, mikä toimintatapa varmistaisi tehokkaimmin, että minun omat lyhyen ja pitkän aikavälin päämääräni toteutuisivat; ja hyve-etiikan näkökulma puolestaan kysyisi, mitä kaikkein hyveellisin kuviteltavissa oleva ihminen tekisi tässä tilanteessa.

Samalla sivulla on esitetty myös muutamia esimerkkidilemmoja, jotka toisin kuin akateemisessa filosofisessa keskustelussa yleisesti käsitellyt esimerkkidilemmat soveltuvat juuri lasten kanssa käsiteltäviksi. Moraalisia dilemmoja voidaan sitten käsitellä niin, että tarkastellaan, millaisia ratkaisuja erilaiset näkökulmat tarjoavat, ja tarkastelemalla eri näkökulmia oppilaat voivat kehittää moraalista päättelyään. Yksi esimerkkidilemma on seuraava:

Vietät iltapäivää ystäväsi kanssa, joka ei ole kovin suosittu muiden lasten keskuudessa. Tapaat joukon ystäviäsi, jotka kutsuvat sinut elokuviin, mutta sanovat että vain sinä voit tulla, epäsuosittu ystäväsi ei voi tulla. Mikä tässä tilanteessa on oikea tapa toimia?

Sivun laatija esittää myös oppitunnille soveltuvan pelin, jossa oppilailla on 8-sivuinen noppa, jonka kukin silmäluku liittyy tiettyyn moraaliteoreettiseen näkökulmaan.Oppilaat heittävät noppaa ja pyrkivät nopan silmäluvun mukaisesti etsimään moraalidilemmaan ratkaisun sen mukaan, mihin moraaliteoriaan silmäluku viittaa. Esimerkiksi jos silmäluku kolme tarkoittaa deontologista moraaliteoriaa, oppilas pyrkii vastaamaan deontologisen teorian kysymyksen (Mikä olisi oikea tapa toimia, jos kaikki maailmassa tekisivät kuten minä teen?) mukaisesti.

Moral Spectrum” Exploration Exercise