Miten voin arvioida teon moraalista oikeutusta?

Oppilaan kirjan tätä aluetta koskevat otsikot ovat seuraavat:

  • Luonteen hyveet
  • Yleinen ohje
  • Teon seuraukset

Nämä ovat erilaisia lähtökohtia, joiden pohjalta tehdään moraalisia valintoja. Tekstin perusteella toivottavasti nousee esiin joukko kysymyksiä. Luonteen hyveet -kappale viittaa Aristoteleeseen, josta on laajasti tietoa tämän opettajan oppaan teoriaosuudessa.

Yleinen ohje -kappale taas viittaa Immanuel Kantin kategoriseen imperatiiviin. Tästä on jalostettu sääntö, jonka mukaan moraalisten valintojen on perustuttava lakiin, joka voidaan nähdä yleisenä ohjeena. Myös niin sanottu kultainen sääntö (tee muille vain sellaisia tekoja, joita haluaisit itsellesi tehtävän) liittyy tähän lähtökohtaan.

Myös utilitaristisia lähtökohtia voidaan sivuta, varsinkin puhuttaessa yhteiskunnan rankaisu- ja kontrollimekanismeista. Luvun lopussa on maininta seurausetiikasta, ja tämä ajattelun lähtökohta on myös hyvä käsitellä tunneilla.

Tehtäviä

Kirjoitetaan lyhyitä kirjoitelmia, joissa käsitellään moraalisia ristiriitatilanteita. Dramatisoidaan pienryhmissä kirjoitelmat pieniksi näytelmiksi.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Mitä moraali on?
  • Miten oppilaat perustelevat omia moraalikäsityksiään?
  • Miten he rajaavat oikean ja väärän? Miksi?
  • Miten oppilaat pystyvät asettumaan ajattelussaan toisen asemaan?
  • Mikä on oppilaille arvokasta ja tärkeää?
  • Toimivatko oppilaat moraalikäsitystensä mukaisesti todellisissa tilanteissa?

Draama ja roolityöskentely

Näyttelemisen avulla harjoitellaan toisen asemaan asettumista ja roolien ottamista sekä asioiden tarkastelua eri näkökulmista.

Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen. Roolityöskentely on väline, jonka avulla oppilaat pyrkivät eettisen ongelman ymmärtämiseen eri näkökulmista. Draaman avulla oppilaat saavat uskallusta vakavienkin tunteiden ilmaisemiseen.

Keskustelun avulla pohditaan omaa arvomaailmaa sekä opitaan perustelemaan omia mielipiteitä ja kuuntelemaan, kunnioittamaan ja tarkastelemaan kriittisesti toisten mielipiteitä. Keskustelu pyrkii tapahtumien analysointiin, eettiseen arviointiin sekä uusien ratkaisujen löytämiseen. Oppilaat testaavat keskustellessaan omia arvojaan ja mielipiteitään muiden oppilaiden avulla.

Dilemmakeskustelulla pyritään vaikuttamaan moraaliarviointitaidon kehitykseen. Keskustelun vaikutus perustuu siihen, että väittely panee ajatukset liikkeelle ja näin tapahtuu luonnollista edistymistä. Opettajan tehtävänä on esittää selvennyksiä, tarkennuksia, kilpailevia jatkokysymyksiä ja ristiriitaisuuksia.

Moraalinen päättely on esimerkiksi erilaisten vaihtoehtojen oivaltamista, omien intressien tunnistamista sekä toisten ihmisten halujen ja tarpeiden huomioimista.