Oman elämän eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja

Tämän luvun tarkoituksena on herättää oppilaassa tietoisuus siitä, että ihminen joutuu myös jokapäiväisessä elämässä erilaisten eettisten ongelmien eteen. Tarkoitus on auttaa oppilasta hahmottamaan, että omien ja muiden ihmisten tekojen taustalla on usein sellaisia eettisiä ja moraalisia valintoja, joiden olemassaoloa ei välttämättä tule ajatelleeksi, mutta joita on tärkeää pohtia, jotta voimme kehittyä moraalisina ja eettisinä toimijoina.

Oppikirjan esimerkit liittyvät varastamiseen ja kiristämiseen sekä siihen, miten suhtaudumme ihmisiin, jotka jollain tavalla eroavat joukosta. Esimerkkien käsittely voi auttaa oppilasta ymmärtämään, että joskus eettiset ongelmat ovat melko monimutkaisia ja niihin voi liittyä monipolvisempien syys-seuraussuhteiden verkko kuin mitä ensisilmäykseltä voisi arvioida. Ensimmäisessä esimerkissä Ville teki väärin varastaessaan, Kalle puolestaan teki väärin kiristäessään Villeä varastamaan. Esimerkin käsittelyn yhteydessä voi pohtia myös kysymyksiä eettisistä ongelmista ja vastuusta – vapautuuko Ville moraalisesta vastuusta jos Kalle on kiristänyt häntä? Jos vapautuu, millä edellytyksillä – vaikuttavatko siihen esimerkiksi Kallen edustaman uhan ankaruus ja se, miten todennäköisesti Ville olisi voinut uhmata Kallea? Ryhmässä voi miettiä kirjan kysymysten lisäksi sitä, mitä Ville olisi voinut tehdä toisin, miten hän olisi voinut vastustaa Kallen kiristystä ja olisiko hän voinut esimerkiksi kertoa opettajalle tai vanhemmilleen. Toisen esimerkin käsittelyä voi laajentaa siten, että voidaan keskustella laajemminkin suhtautumisesta erilaisuuteen. Oppilaita voi pyytää keksimään myös muita tilanteita, joissa joku joutuu vääränlaisen kohtelun uhriksi vain siksi, että eroaa jollain tavalla muusta joukosta. Esimerkkien keksimisen yhteydessä voidaan keskustella siitä, mikä tilanteessa on väärin, ja miettiä, mikä olisi oikea toimintatapa.

Tällaisia konkreettisia tilanteita ja kysymyksiä käsittelemällä tunnilla voidaan päästä erittelemään eettisiä ongelmia tavalla, joka auttaa oppilasta hahmottamaan eettisten ongelmien ja niiden ratkaisujen luonnetta. Samoin esimerkkien käsittely voi auttaa oppilasta näkemään, miten eettiset ongelmat liittyvät yleensä yhtä yksilöä suurempaan ihmisjoukkoon ja koskevat ihmisten toimintaa suhteessa toisiin ihmisiin ja yhteisöön.

Eettisten ongelmien ja niihin liittyvän monimutkaisuuden käsittely saattaa olla lapselle suhteellisen hankalaa. Eettisten ongelmien käsittelyn yhteydessä onkin hyvä painottaa myös sitä, että vaikka aina yksiselitteisesti oikeaa ratkaisua ja vastausta ei löydykään, vastauksen etsiminen jo sinänsä on tärkeää. Esimerkkien ja ongelmien käsittely on hyvä nivoa yhteen myös sen huomion kanssa, että vaikka yhtä oikeaa vastausta ei aina tunnukaan löytyvän helposti, se ei merkitse sitä, että eettisen ongelman pohtimisesta voisi luopua, vaan että juuri pohdinta ja vastausten etsiminen on väylä oikean ja väärän tunnistamiseen ja oman ja muiden toiminnan eettisyyden arvioimiseen.