Käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta

Aihekokonaisuudet

Ihminen ja luonto -kokonaisuudessa tulevat esille aihekokonaisuudet ”Ihmisenä kasvaminen”, ”Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys” sekä luonnollisesti ”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta”.

Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden tavoitteista yhteisön jäsenyyteen kasvaminen on tärkeä luontosuhdetta pohdittaessa. Sisällöistä aiheeseen liittyvät oikeudenmukaisuus, toisten huomioon ottaminen ja yhteistoimintatavat.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden tavoitteena on tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Tavoitteista jaksoon kuuluvat kriittisen mielipiteen muodostaminen sekä vastuun ottaminen yhteisten asioiden hoidosta. Sisällöistä käsitellään seuraavia:

 • verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi
 • osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden lähes kaikki kohdat kuuluvat jaksossa käsiteltäviin asioihin.

Aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tulee kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.

Tavoitteet:

Oppilas oppii

 • ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välisen yhteyden
 • havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
 • arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ympäristöön ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja
 • edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla
 • ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Keskeiset sisällöt

 • ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä
 • yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista
 • ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa
 • ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen elinkaari
 • oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen
 • toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta.

Aiheeseen virittäytyminen ja yhteissuunnittelu

Jakso alkaa idyllisellä kuvalla luontoretkeilystä. Se voi toimia teemaan virittäytymisenä, tai sitten voidaan koota oppilaiden käsityksiä luonnosta. Helpoimmin tämä tapahtuu, jos mennään luontoon ja tehdään havaintoja siellä.

Tehtävässä 6 on esitetty tarkkailutehtävä, joka sopii hyvin koko jakson alkuun:

Jokainen ottaa kynän ja vihkon ja valitsee itselleen luontopaikan, josta ei näy muita oppilaita. Jos valinta on vaikea, opettaja vie jokaisen sopivaan luontopaikkaan. Omassa paikassa ollaan hiljaa paikallaan annettu aika, noin 10 minuuttia. Vihkoon kirjoitetaan tai piirretään sinä aikana kuulo-, näkö- ja hajuaistin avulla tehdyt havainnot. Samoin kirjoitetaan mieleen tulleet ajatukset.

Tehtävä puretaan keskustelemalla siitä, miltä tuntui. Osalle kokemus oli kiinnostava ja mieluinen, osalle ehkä turhauttava ja pitkäveteinen. Tämä kertoo oppilaiden erilaisesta suhteesta ja suhtautumisesta luontoon. Myös oppilaiden tekemiä havaintoja ja ajatuksia on hyvä käsitellä jonkin verran yhdessä, sillä jotkut eivät ehkä kyenneet havaitsemaan mitään ja toisilla mielikuvitus kehitti kovin omintakeisia havaintoja. Osa oppilaiden kirjaamasta voi olla tuntemuksia tai salaisuuksia, joita ei tarvitse jakaa muiden kanssa.

Luontojakson ajaksi sopii vapaaehtoinen tehtävä etsiä oma luontokolo kodin läheltä ja jatkaa samanlaista luontohavainnointia ja päiväkirjamerkintöjä siinä esimerkiksi kerran viikossa.

Kirjan tehtävistä monet ovat laajennettavissa isommiksi projekteiksi. Taiteella voi tässä jaksossa olla merkittävä rooli. Luontoteemoja voidaan tarkastella taiteen kautta tai asioihin voidaan ottaa kantaa taiteen keinoin.

Ihmisen ja luonnon suhteen pohtimisen lisäksi jakso sisältää asiaa kestävästä kehityksestä sekä erilaisista luontojärjestöistä. Kestävä kehitys sopii toteutettavaksi konkreettisten tekojen kautta kestävän kehityksen edistämiseksi omassa koulussa ja kodissa, ehkä myös lähialueella. Järjestöistä monet sopivat opintokäyntikohteiksi, niistä voi kutsua vierailijoita ja tilata erilaisia opintoaineistoja.

Konkreettisten pienten tekojen lisäksi tulee huolehtia siitä, että kestävä kehitys ymmärretään osaksi elämänkatsomusta eikä vain karkkipaperien keräämiseksi tai valojen sammutteluksi koulussa.