Mikä ohjaa elämääni?

Aluksi

Tämän kappaleen tarkoituksena on auttaa oppilasta hahmottamaan sitä, että niin oppilaan oma kuin kaikkien muidenkin ihmisten elämä ei kulje itsestään selvästi ja vääjäämättömästi tiettyä rataa, vaan sen kulkuun vaikuttavat moninaiset tekijät. Monet tällaiset elämää ohjaavat tekijät näyttäytyvät lapselle hyvin suorina, esimerkiksi kirjan keskustelussa äidin määräyksenä olla katsomatta televisiota. Kun oppilas kykenee alustavasti hahmottamaan, että ihmistä ohjaavat myös monet sellaiset asiat, joita ei voi kovin helposti havaita eikä käsin kosketella, tämä auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisia valintoja, mahdollisuuksia ja mahdollisuuksien rajoitteita. Tämän teeman yhteydessä on hyvä pohtia sitä, että yhtäältä kaikki ei ole mahdollista, mutta moni asia, jota ihminen pitää mahdottomana, voikin muuttua mahdolliseksi, kun tiedostaa syyt, joiden vuoksi asia tuntuu mahdottomalta. Kappaleen yhteydessä voidaan käsitellä sellaisia teemoja kuin kohtalo, ihmisen vapaan tahdon ja determinististen selitysten ristiriita, tunteet, motiivit, tarpeet ja roolit sekä kulttuurin, tapojen ja perinteiden sekä ihmisen sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aseman merkitys elämän ohjautumisessa. Lisäksi voidaan käsitellä myös sitä, missä määrin ihmisen fysiologiset tekijät voivat ehkä vaikuttaa ratkaisevalla tavalla elämän ohjautumiseen.

Mikä ohjaa elämääni -luvun avulla voidaan käsitellä yhtäältä yksilön elämän ohjautumiseen liittyviä asioita. Toisaalta, mikäli keskustelua halutaan käynnistää hieman monimutkaisemmista kysymyksistä, voidaan alustavasti avata kysymyksiä kulttuurin, tapojen, sosiaalisen aseman ja muiden kollektiivisten tekijöiden roolista ihmisen elämän ohjaamisessa ja rajoittamisessa.

Tämän kappaleen tavoitteena on lähinnä herättää oppilaassa ehkä ensimmäistä kertaa halu kysyä, mitkä asiat elämää voivatkaan ohjata sekä antaa eväitä vastausten etsimiseen ja vastausten perustelujen miettimiseen. Luku liittyy opetussuunnitelmassa erityisesti ihmisenä kasvamisen sekä kulttuuri-identiteetin ja kansainvälisyyden teemoihin. Aihepiiri koskettaa myös osallistuvan kansalaisuuden aihealuetta antamalla eväitä päämäärätietoiseksi kansalaiseksi kehittymiselle sekä tukemalla realistisen kuvan syntymistä omista vaikutusmahdollisuuksista. Aihepiirin käsittelyssä opettajan on hyvä tuntea myös jonkin verran sitä laajaa historiallista filosofista keskustelua, jota ihmisen elämän ohjautumisesta on käyty jo antiikin filosofiasta alkaen.