Kestävä kehitys

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Kestävä kehitys

Kappale liittyy opetussuunnitelman perusteiden Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuteen. Ympäristökysymyksiä tarkastellaan tässä ET-oppiaineelle tyypillisestä näkökulmasta. Syvempää perehtymistä varten ehdotetaan muutamia linkkejä. Ympäristökasvatukseen liittyviä linkkejä ja erilaista oppimateriaalia on viime aikoina tehty runsaasti ja lisää tulee kaiken aikaa. Hyvää materiaalia on runsaasti satavilla.

Yksi ET-tunneilla esitettävä kysymys on: onko ympäristön huomioon ottaminen ja pyrkimys elää kestävän kehityksen periaatteita noudattaen sopusoinnussa henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kanssa? Vai joutuuko ihminen tinkimään omasta hauskuudestaan ja hyvinvoinnistaan maapallon hyvää ajatellessaan?

Alla on esitetty kysymyksen muodossa joitakin keskeisiä ympäristökasvatuksen sisältöjä. Kaikki kysymykset ovat käyttökelpoisia näkökulmia myös ET-tunnilla käsiteltäviksi.

Miten ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen lukutaito rakentuu ja millaisten sisältöjen avulla?

Miten opitaan ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyys ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja niiden välinen yhteys? Miten opitaan kartuttamaan inhimillistä, sosiaalista, aineellista ja luontopääomaa niin, että se ei tapahdu mitään pääomaa vähentäen?

Millä tavoin opitaan oma ja muiden vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista?
Miten opitaan ottamaan kantaa tuotannon ja yhteiskunnan ekotehokkuuteen, omaan kulutuskäyttäytymiseen ja elämäntapaan sekä arvioimaan niitä kriittisesti?

Miten opitaan arvioimaan ihmisten hyvinvointia ja vuorovaikutusta ja ottamaan kantaa muutostarpeisiin?

Miten opitaan ymmärtämään kulttuurien ja maailmankatsomusten ilmentymiä ja osallistumaan niiden kehittämiseen ja yhteistyön rakentamiseen?
Miten opitaan tulevaisuusajattelua ja toivotun tulevaisuuden edellyttämiä valintoja ja toimintaa?

Miten opiskelijat ovat mukana koulun omien ympäristöystävällisten käytäntöjen suunnittelussa ja toteutuksessa?
Miten opiskelijat ovat mukana hyvinvointia takaavien ja lisäävien rakenteiden luomisessa ja luottamuskulttuurin rakentamisessa?

Miten opiskelijat oppivat osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ja saavat kokemuksia työyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan jäsenenä toimimisesta, kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostoitumisesta?

Ympäristöaiheeseen virittäytyminen käy esimerkiksi tarkastelemalla aukeaman teemakuvaa ja miettimällä siihen liittyviä tehtäviä. Oppilaiden ennakkokäsityksiä, ajatuksia ja kommentteja, samoin kuin heidän ehdotuksiaan aihealueen käsittelemiseksi kootaan. Koska tämäkin käsillä oleva teema on erittäin laaja ja siitä johtaa polkuja moneen suuntaan, kannattaa jakson suunnittelussa pitää mielessä käytettävissä olevien oppituntien määrä.

Maailmanperintökohteista voi valita yhden tai kaksi, joihin perehdytään yhdessä.

Linkkejä aihealueeseen:

Vihreä lippu

Suomen luonnonsuojeluliitto

Luontoliitto

Kierrätyskeskus

Satu Honkala ja Ritva Tuominen