Kulttuuri

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Kulttuuri

Valtakunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanotaan, että Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.

Tämä jakso liittyy itsetuntemukseen ja kulttuuri-identiteettiin. Tavoitteena on sekä oman kulttuuri-identiteetin kasvava tiedostaminen ja oman kulttuuriperinnön ymmärtäminen että lisääntynyt tietoisuus muista kulttuureista ja niiden arvostaminen osana maailman ihmeellistä moninaisuutta. Kulttuureja tarkasteltaessa voidaan kaiken aika myös tutkia niitä piirteitä, jotka ovat yhteisiä eri kulttuureille.

Mitä kaikkea kulttuuri tarkoittaa?  Suomalaisen kulttuurin kautta etenemme tutkimaan koko maailman kulttuuriperintöä. Mikä erottaa kulttuurit toisistaan ja mikä taas on samanlaista kaikissa ihmisten yhteisöissä?

Aiheeseen virittäytyminen ja jakson yhteissuunnittelu

Jakso sisältää sekä oppilaiden kokemuksiin perustuvaa ainesta, kuten omat pohdinnat taiteesta ja kulttuurista, että opetettavaa ainesta, kuten esimerkkitapausten kautta vaikkapa taiteen käsitteen määrittely.

Yhteisen suunnittelun tavoite on nostaa esille ne aiheet ja työskentelytavat, joista oppilaat ovat eniten kiinnostuneita. Samalla hahmotetaan ajankäyttöä. Opintokokonaisuutta voidaan suunnitella ajatuskarttojen avulla, jolloin nousee esille tutkimuskohteita, kysymyksiä ja selvitettäviä asioita. Kokonaisuuden aloituskuva ja sen kysymykset voivat toimia johdantona aiheeseen.

Jos oppilaat ovat tottumattomia yhteiseen tai oman työn suunnitteluun, voidaan asiaa aluksi harjoitella ohjatusti siten, että valitaan opettajan antamista vaihtoehdoista ja suunnitellaan pienempiä osuuksia opettajan valmistelemaan kokonaisuuteen. Taiteen olemusta pohdittaessa on tietenkin erityisen kiitollista yhdessä valita kiinnostavia vierailukohteita, näyttelyitä tai esityksiä, joita halutaan katsoa.

Jaksoon virittäydytään myös aukeaman teemakuvaa tarkastelemalla. Katsotaan, mitä kaikkea kuvasta löytyy. Mikä liittyy kulttuuriin ja mikä vaikuttaa kiinnostavalta?

Kommentit kappaleittain ovat  valikossa.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen