Kulttuurin käsite

Oppikirjan tekstissä on pyritty selventämään kulttuurin käsitettä selkeästi ja riittävän kattavasti. Tavoitteena on käsitteen ymmärtäminen. Sanakirjan määritelmä kulttuurista käsitteenä on seuraava:.

Kulttuuri tarkoittaa yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta; tässä merkityksessä käytetään myös sanaa sivistys.

Etymologisesti sana "kulttuuri" tulee latinan verbistä colere, viljellä, sekä siitä edelleen johdetusta substantiivista cultura, joka tarkoittaa viljelystä. Aluksi tämä tarkoitti maanviljelyä. Roomalainen poliitikko ja filosofi Cicero otti käyttöön käsitteen animi cultura, "hengen viljely".

Kun moderni ihmiskuva käsittää ihmisen olevan evoluution tuote, niin loogisesti kulttuuria ei voi enää pitää luonnon vastakohtana, joksi se on alkujaan käsitetty. Kaikki ihmisen tekemä on tässä katsannossa osa luontoa. Sen sijaan esimerkiksi kulttuuriympäristö on ihmisen muokkausten jälkeen yleensä selkeästi erotettavissa muusta luonnosta, vaikka esimerkiksi hoitometsä voi olla rajatapaus. Jos ihminen ei pidä yllä kulttuuriympäristöä, niin "villi" luonto valtaa alueen takaisin. Ihmisenkin voidaan syntyessään käsittää olevan "luonnonlapsi", josta kasvatuksen, koulutuksen ja "hengen viljelyn" kautta muokkautuu kulttuurinsa edustaja, muokkaaja ja eteenpäin siirtäjä. Kulttuuriksi sen laveimmassa merkityksessä voidaan katsoa lukeutuvan kaiken sen tiedon, joka siirtyy sukupolvelta toiselle muutoin kuin geenien välityksellä. Ihmistä ei voi pitää ainutlaatuisena kulttuurieläimenä, sillä muutkin älykkäät eläimet pystyvät opettamaan seuraavalle sukupolvelle työkalujen käyttöä, muuttoreittejä ja metsästystapoja.
Sosiologisesta näkökulmasta kulttuuri on erottelujen järjestelmä, jonka avulla luokittelemme ympäristöä, arvotamme itseämme ja muita sekä rakennamme identiteettiä.
Tietyissä asiayhteyksissä kulttuurilla käsitetään vain taidetta ja taiteen tekemistä sekä humanistisia tieteitä ja humanististen ammattien harjoittamista. (lähde: Wikipedia)

Oulun kaupungin kulttuuriopetusprojektissa tehdään seuraavanlainen jaoittelu kolmeen kulttuurin tasoon. Tämä on yksi mahdollinen tapa tarkastella kulttuurin käsitettä oppitunnilla.

Kappaleen lopussa on tehtäviä, joiden avulla kulttuurin käsitettä syvennetään ja haetaan omaa kulttuuri-identiteettiä. Näiden tarjolla olevien tehtävien lisäksi tai niiden sijasta voi olla aiheellista syventyä oppilaiden omiin ideoihin ja keksiä omia tutkimustehtäviä.  Varsinkin "kulttuurin kolme tasoa" - jaoittelun esitteleminen ja pohtiminen luokassa voi synnyttää yhteisen kiinnostuksen kohteen, jota lähdetään tutkimaan perusteellisemmin.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen

Kulttuurin kolme tasoa

1.  Kulttuurin arkitaso

 • Kulttuurin arkitaso ilmentyy siitä, mitä havaitsemme, kun syömme, siirrymme paikasta toiseen, kokoonnumme illanviettoon, käymme parturissa, kysymme kellonaikaa, päädymme puhelinsoittoon käsin kirjoitetun viestin asemasta jne.
 • Kulttuurin arkitaso tarkastelee yleisiä kulttuurisia piirteitä, esimerkiksi ruoka, kulkuväline, vaatteet jne.

 Arkikulttuuri koulussa

 • kulttuurin arkitason ymmärtäminen
 • erilaisten kulttuuristen lähtökohtien ymmärtäminen
 • oppilaan oma kulttuurin tuottaminen
 • nuorisokulttuurin ilmiöt

2.  Kulttuuriset sovellukset

 • Ilmiöt, jotka toisaalta saattavat olla arkielämäämme nivoutuvia, toisaalta taiteeseen ja tieteeseen (tai molempiin) liittyviä.
 • Ovat puhtaasti kulttuurisia ilmiöitä, mutta uuden henkisen sisällön jatkuva etsiminen ei ole pääasia.
 • Koulutus, media miltei kokonaisuudessaan, muoti, kilpaurheilu jne.

Kulttuuriset sovellukset koulussa

 • oppiaineiden eheyttäminen kulttuurin kautta
 • kulttuurin välittyminen ja sen välittäminen
  • kirjastot
  • museot
  • taideteollisuus
  • media
 • kulttuuriset opetusmenetelmät, esimerkiksi
  • sirkusopetus liikunnassa
  • bibliodraama uskonnossa
 • draaman opetussuunnitelma
 • koulun ja kulttuurilaitosten yhteistyö
 • tutustuminen esimerkiksi taiteilijan ammattiin
 • perehtyminen esityksen valmistumiseen, näyttelyn rakentamiseen eri kulttuurilaitoksissa
 • kulttuurikokemuksiin liittyvä opetuksellinen osa

3.  Puhtaaksiviljelty kulttuuri

 • Itsestään tietoinen taide ja osa tieteistä
 • Etsii uusia tai ainutlaatuisia henkisiä sisältöjä ja pyrkii kartuttamaan pysyvää yhteistä perintöämme.

 Puhtaaksiviljelty kulttuuri koulussa

 • kulttuurikokemus: (teatteri)esityksen, näyttelyn tai konsertin jne. seuraaminen

(lähde: Oulun kaupungin kulttuuriopetusopas)