Oikeus ja velvollisuus

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Oikeus ja velvollisuus

Oikeudet liittyvät usein kiinteästi velvollisuuksiin. Esimerkiksi täysi-ikäisyys ja muut ikärajat tuovat mukanaan vapauksia ja oikeuksia, mutta niiden myötä myös vastuut ja velvollisuudet lisääntyvät. Kaikkiin oikeuksiin velvollisuus ei kuitenkaan liity. Esimerkiksi Suomessa ja joissakin muissa maissa pätee jokamiehenoikeus, joka tarkoittaa lupaa liikkua ja leiriytyä muiden omistamalla maa-alueella, ympäristöstä huolehtien. Tämä oikeus kuuluu siis kaikille, mutta se ei tarkoita sitä, että meillä olisi velvollisuus liikkua muiden mailla. Kuitenkin kun käytämme jokamiehenoikeuttamme ja esimerkiksi leiriydymme toisen mailla, on meidän velvollisuutemme huolehtia siitä, ettemme vahingoita ympäristöä roskaamalla tms.

Toisi sanoen: kun käytämme jotakin oikeuttamme, siihen usein liittyy velvollisuus.

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta nauttia luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta alueen omistussuhteista. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan eikä maan haltijan lupaa eikä jokamiehenoikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa. Suomessa jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet koskevat myös ulkomaalaisia. Ne perustuvat maan tapaan, joka on ollut voimassa ikimuistoisista ajoista lähtien. Suurin osa jokamiehenoikeuksista on nykyään johdettavissa erilaisista laeista.

Jokamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaatimus niiden harmittomuudesta; oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriötä tuottavalla tavalla. Erityisesti on huolehdittava, ettei kenenkään kotirauhaa rikota. Lainsäätäjä ei ole antanut tarkkaa rajaa sille, kuinka monen metrin päähän pihapiiristä kotirauha yltää. Jokaisen on itse arvioitava ja ymmärrettävä sopivaisuuden raja.

Jokamiehen oikeutta ei ole Suomessa laissa määritelty, vaan jokamiehen oikeuksiin kuuluu se, mitä perinteisesti on pidetty kohtuullisena ja mitä ei ole laissa kielletty. Usein jokamiehenoikeus on tulkinnanvaraista, kuten se, mikä on tilapäistä käyttöä tai kotirauhan piiriin kuuluvaa piha-aluetta. Tässä jokaisen on köytettävä omaa harkintaansa, eikä luvan pyytäminen yleensä ole haitaksi.

Luonnossa ei saa tehdä mitä hyvänsä eikä missä hyvänsä. Kunkin maan luonto on kyseisen maan omaa kansallisomaisuutta, jota tulee suojella ja kunnioittaa.. Jokamiehenoikeuksia on rajoitettu laeilla. Ne rajoittavat liikkumisoikeutta pihamailla, istutuksilla ja viljelyksillä ja pelloilla sekä luonnonsuojelualueilla. Ilman maanomistajan lupaa ei moottoriajoneuvolla saa ajaa maastossa. Avotulen tekoon tarvitaan myös lupa, ellei ole kysymyksessä aivan pakottava tarve. Sen sijaan grilliä tai retkikeitintä saa käyttää. Kasvavia puita ei saa kaataa, ei pieniäkään. Myöskään jäkälää, sammalta tai varpuja (esim. mustikan-, puolukan tai kanervan varvut) ei saa kerätä eikä ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta ilman lupaa.

Suomen jokamiehenoikeuksiin verrattavia oikeuksia on ainakin Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa sekä Skotlannissa. Tarkat säännökset vaihtelevat eri maissa.
Monissa Euroopan maissa luonnossa liikkuminen vaatii maanomistajan luvan.

(Lähde: Wikipedia.)

Jokamiehenoikeudet (Yle.fi)