Oikeudet ja velvollisuudet

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Oikeudet ja velvollisuudet

Koululaisen oikeudet ja velvollisuudet

Perusopetuslain (628/1998) määräämät oppilaan oikeudet:

 • Oppilaalla on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai vuotta myöhemmin psykologisten tai lääketieteellisten selvitysten perusteella.
 • Oppilaalla on oikeus kunnan järjestämään koulutuspaikkaan.
 • Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
 • Oppilaalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta.
 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja sen edellyttämiin oppikirjoihin, muuhun oppimateriaaliin, työvälineisiin ja työaineisiin sekä tarkoituksenmukaisesti järjestettyyn ja ohjattuun, täysipainoiseen ateriaan.
 • Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto.
 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai saattamista kouluun on riittävästi avustettava, jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulumatkasäädös koskee perusopetuksen, lisäopetuksen ja esiopetuksen oppilaita. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
 • Jos oppilaan koulumatkaa ei voida järjestää edellä mainitulla tavalla, oppilaalla on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon.
 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan tapaturmien hoitoon koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa.
 • Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet.
 • Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee erityistä tukea, on oikeus saada tukiopetusta.
 • Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa (osa-aikainen erityisopetus).
 • Jos oppilaalle ei vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa opetusta muuten, oppilas tulee ottaa tai siirtää erityisopetukseen (= oikeus erityisopetukseen). Opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan muun opetuksen yhteydessä taikka muutoin erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.

Perusopetuslain (628/1998) määräämät oppilaan velvollisuudet:

 • Oppilaan tulee osallistua opetukseen.
 • Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

(Lähde: perusopetuslaki.)

Kysymyksiä pohdittaviksi:

- Miten oppilaan oikeuksien toteutuminen turvataan?
- Mitä voi tehdä, jos huomaa, että oikeuksia ei toteuteta?
- Kuka vastaa oikeuksien toteutumisesta?
- Mitä mieltä olet oppilaan velvollisuuksista?
- Toimivatko oppilaat aina ja kaikkialla velvollisuuksiensa mukaisesti?

Julisteterveiset

Voidaan toteuttaa yhdessä oppilaskunnan kanssa. Oppilaskunta on koulussa toimiva oppilaiden oma hallitus, jota täytyy kuunnella koulun päätöksiä tehtäessä. Jos koulussasi ei ole oppilaskuntaa, voit pyytää rehtorilta sen perustamista.

Tarvikkeet: Lakana, tyhjiä isoja papereita tai kartonkia. Kyniä, tusseja, jotka kiinnitetty naruun.
Tavoite: tuoda esiin nuorten mielipide, oikeus osallisuuteen, oikeus tulla kuulluksi, oikeus taiteeseen ja leikkiin.
Toteutus: Pyytäkää oppilaita kirjoittamaan toiveita siitä, miten koulua voisi kehittää tai missä asioissa he haluaisivat tulla kuulluksi. Nuoret kirjoittavat ajatuksensa erivärisillä tusseilla julisteeseen. Onko koulussa joitakin asioita, joita voi parantaa? Asiat voivat koskea vaikkapa koulun pihaa, ruokailua, välitunteja tai opettajien lomautusta. Oppilaat voivat ensin pohtia kysymyksiä pienryhmissä 10–15 minuuttia ja kirjoittaa sitten yhdessä valitsemansa asian tai asiat julisteeseen.

Jos käytössä ei ole lakanaa, isomman julisteen voi tehdä teippaamalla yhteen useampia papereita. Juliste voi olla esillä esimerkiksi välitunnilla tai tempauksen voi mennä toteuttamaan luokkiin esimerkiksi lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Viestejä voi kerätä luokissa kiertämällä tai julisteen voi kiinnittää välitunnilla aulaan tai muuhun näkyvään paikkaan. Tukioppilaiden on hyvä olla paikalla, kun viestejä kirjoitetaan, jotta viestit ovat asiallisia. Viestejä (esim. puhekuplan muotoisia) voi myös kerätä kartonkikortteihin, jotka liimataan isoon julisteeseen tai lakanaan. Vain asiattomat viestit sensuroidaan. Kortteja voi kerätä kaikista luokista.

Tukioppilaat ja oppilaskunta luovuttavat julisteen rehtorille ja/tai se laitetaan esille näkyvälle paikalle muistuttamaan siitä, että nuorillakin on mielipiteitä, joita pitää kuulla. Julisteen voi myös luovuttaa kunnan päättäjille, vaikkapa opetustoimen johtajalle tai kunnanjohtajalle. Tämän järjestämiseen vaaditaan vähän enemmän tarmoa, mutta usein päättäjät suhtautuvat tällaisiin tempauksiin erittäin positiivisesti. Apua voi kysyä myös MLL:n paikallisyhdistyksiltä.

Banderolliterveiset

Tarvikkeet: iso kankainen lakana, sormivärejä tai vesiliukoisia askarteluvärejä
Tavoite: tuoda esiin nuorten mielipide, oikeus osallisuuteen, oikeus tulla kuulluksi, oikeus taiteeseen ja leikkiin.
Toteutus: Kirjoittakaa yhdessä pohtimanne viesti lapsen oikeuksiin liittyen lakanaan. Viesti voi liittyä johonkin paikalliseen teemaan, esim. Emme halua, että koulun opettajia lomautetaan tai Haluamme lisää liikunta ja taideaineita, Harrastuskerhotoimintaa kouluihin tai Kouluruoka on hyvää, mutta tarvitsemme myös välipalaa.

Valitkaa paikka, jossa on iso seinä, esim. koulun aula ja mielellään käsienpesupaikka lähellä. Lakanaan kerätään koululaisilta kädenjälkiä ”allekirjoituksiksi”. Kun lakana on täynnä kädenjälkiä, se luovutetaan rehtorille tai kunnan päättäjille. Lakanoita voi olla useita eri teksteillä.

Viestejä ja lakanoita voi luovuttaa esim. kaupunginjohtajalle tai opetus- tai sivistyslautakuntien puheenjohtajille. MLL:n paikallisyhdistykset voivat olla apuna päättäjille viestin viemisessä. Koska päättäjillä on velvollisuus kuulla nuorten ja lasten mielipiteitä, heidän on hyvin vaikea kieltäytyä viestien vastaanottamisesta ja usein he suhtautuvatkin tällaisiin tempauksiin erittäin positiivisesti.

Muistakaa lähettää lehdistötiedote paikallislehtiin. Kuvitelkaapa lehden etusivulla hieno kuva isosta lakanasta, joka on täynnä viestejä ja tukioppilaat luovuttamassa sitä kaupunginjohtajalle.

(Lähde: MLL.fi/nuortennetti.)