Ystävyys

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Ystävyys

Ketkä ovat kuvassa? Missä he ovat? Minkälainen tunnelma kuvassa on? Millä tavalla tutkimme ystävyyttä tässä jaksossa?

Aihe kuuluu opetussuunnitelman osaan Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu.

Alkuopetuksessa tätä aluetta on käsitelty erilaisin hyvää, oikeaa ja väärää koskevien pohdintojen ja tehtävien avulla. Toisen ihmisen kohtaamista ja hänen asemaansa asettautumista on harjoiteltu. Tässä jaksossa keskitytään ystävyyteen ja kartoitetaan myös rakkauden käsitettä. Ystävyyden ja ystävällisyyden merkitys sekä erilaisiin ihmissuhteisiin liittyvät ilot ja haasteet ovat tämän osa-alueen keskeistä sisältöä.

Tavoitteena on sekä ymmärtää hyvien ihmissuhteiden arvo että oppia ymmärtämään omaa itseä ja omia tarpeita suhteessa muihin. Sosiaalisten taitojen kehittyminen on myös tärkeä tavoite. Tähän pyritään harjoittelemalla mm erilaisia viestintätaitoja, toisen ihmisen kuuntelemista ja rohkeutta esittää omia mielipiteitä ja ajatuksia.

Ystävyys-teema liittyy Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuteen, jonka päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka toisaalta tukee yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta yhteisöllisyyden kehitystä. Oman ainutkertaisuuden ja sitä kautta myös muiden ymmärtäminen auttaa lasta arvioimaan oman toimintansa eettisyyttä suhteessa toisiin ihmisiin.

Ystävyys-teema liittyy monin tavoin opetussuunnitelman muihin osa-alueisiin, joten sen voi helposti yhdistää esimerkiksi erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden aiheisiin.

Myös yksinäisyyttä on hyvä pysähtyä pohtimaan. Kuinka huomaamme ja tunnistamme toisen ihmisen yksinäisyyden? Pitääkö ihmisen yksinäisyyden tarvetta kunnioittaa? Haluammeko itse joskus olla yksin?

Aihealueen käsittely voidaan integroida myös erilaisten sääntöjen ja normien pohdinnan yhteyteen.

Aiheeseen virittäytyminen ja jakson yhteissuunnittelu

Jakso sisältää sekä oppilaiden kokemuksiin perustuvaa ainesta, esim. omat pohdinnat ja tarinat ystävyydestä että opetettavaa ainesta kuten sosiaalisiin ja viestintätaitoihin liittyvät harjoitukset.

Yhteisen suunnittelun tavoite on löytää ne aiheet ja työskentelytavat, joista oppilaat ovat eniten kiinnostuneita. Samalla hahmotetaan ajankäyttöä. Opintokokonaisuutta voidaan suunnitella ajatuskarttojen avulla. Tällöin nousee esiin tutkimuskohteita, kysymyksiä ja selvitettäviä asioita. Kokonaisuuden aloituskuva ja siihen liittyvät kysymykset voivat toimia johdantona aiheeseen. Edessä olevan opintokokonaisuuden esittely etukäteen voi myös saada oppilaat työstämään aihetta innokkaasti.

Ystävyys on helppo ja kiitollinen aihe tarkastella ihmissuhteita ja sosiaalista kasvua. Ajankäytölliseksi haasteeksi opettajalle voi muodostua mielenkiintoisten sivupolkujen määrä.

Jos oppilaat ovat tottumattomia yhteisen tai oman työn suunnitteluun, voidaan ensin harjoitella asiaa. Valitaan opettajan antamista vaihtoehdoista ja suunnitellaan pienempiä osuuksia opettajan valmistelemaan kokonaisuuteen. Kiinnostavimpia suunnittelukohteita ovat opintokäynnit yms. erityisen mieluisat asiat. Näin voi hiljalleen edetä vaativampaan opiskelun suunnitteluun. Ryhmän ja omat opintosuunnitelmat kirjataan vihkoon ja palataan niihin jakson ja oman työn arvioinnin yhteydessä.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen