Oman äidinkielen opetus ja tuki omalla kielellä

Maahanmuuttotaustaisen oppilaan oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Sen tarkoitus on ylläpitää ja syventää niitä äidinkielen taitoja, joita oppilailla on. Oppitunteja on kaksi tuntia viikossa, mikä on vähän. Oppimateriaali ja opetuksen menetelmät vaihtelevat kielen ja opettajan mukaan. Verkossa olevat digitaaliset materiaalit ovat helpottaneet opettajien työtä, mutta tarkoituksenmukaisen oppimateriaalin puute on yhä pulma. Ongelmista huolimatta oman äidinkielen opetus voi tukea paitsi äidinkielen osaamista myös muuta koulunkäyntiä. Jos oman äidinkielen opetuksessa otetaan esille samoja sisältöjä kuin muussa opetuksessa, oppilaiden motivaatio lisääntyy. Oppiainetietoinen opetus on tärkeää. Oman äidinkielen opettajille voi osoittaa perussisältöjä eri oppiaineista, joista he voisivat laatia tekstejä käsiteltäväksi oman äidinkielen tunneilla. Tällaisia sisältöjä voisivat olla luonnontieteiden ilmiöt, jotka tulevat syventäen esille eri luokka-asteilla, esimerkiksi yhteyttäminen, veden kiertokulku jne. Samoin matematiikan peruskäsitteet, ja aikaa ilmaisevat käsitteet, historian käsitteet lähde, ajanjakso, muutos ja pysyvyys voisivat olla tällaisia sisältöjä.

Ns. kulttuuritulkit ovat eri nimikkeillä toimineet jo pari vuosikymmentä monissa kunnissa. Kouluissa on myös monikielisiä koulunkäynnin ohjaajia. Monet heistä ovat käyneet koulunsa suomeksi ja he tuntevat peruskoulussa opittavia sisältöjä. He voivat auttaa oppilaita tiedonalan kielen ymmärtämisessä hyödyntämällä oppilaiden äidinkieltä. Läksykerhoissa ja iltapäiväkerhoissa on tästä saatu hyviä kokemuksia, samoin oman äidinkielen opettajan ja luokanopettajan yhteisistä oppitunneista. Valitettavasti monet hyvät toiminnot on toteutettu hankerahoilla eikä jatkuvuutta ole pystytty kunnissa hoitamaan.  Tästä huolimatta asiaa kannattaa pitää esillä. Erilaisiin hankkeisiin myönnetään vuosittain rahaa.

Digitaaliset sovellukset ja verkossa oleva materiaali voivat tuoda oppilaan äidinkielen ja muut vahvat kielet luontevaan käyttöön jokaisella oppitunnilla. Opetuksen peruskäsitteitä voi tarkentaa käännösohjelmista. Tuotettuja tekstejä voi kääntää omalle kielelle ja editoida tekstiä kieliryhmittäin. Oppilas voi kirjoittaa itse tietotekstit omalla vahvalla kielellään ja kääntää tämän suomeksi sovelluksella – yhteinen suomenkielisen tekstin editointi luokassa voi motivoida kaikkia oppilaita yllättävästi. Eri kielillä tuotettuja tietotekstejä voi tarkastella yhdessä rinnakkain ja etsiä niistä avainkäsitteitä.

Lue lisää

  • Freeman & Freeman 2008: Academic Language for English Language Learners and Struggling Readers. Portsmouth.
  • Rose, David & Martin, J. R. 2012. Learning to Write, Reading to Learn. Genre, Knowledge and Pedagogy in the Sydney School. Equinox.