Millaisia ovat kielitietoiset työtavat?

Kielitietoisten työtapojen sijaan voisi puhua yhtä hyvin kielilähtöisistä työtavoista tai opetusmenetelmistä. Niille on ominaista se, että erilaisten tekstien lukemisen, ymmärtämisen ja tulkitsemisen ohella opitaan niiden tuottamista. Tekstien lukeminen, ymmärtäminen ja tuottaminen
Tekstitaitoja opitaan samaan aikaan kuin sisältöä, ei irrallaan siitä. Kielitietoinen opetus ei ole vaikeaa. Opettaja tuntee opettamansa aineen tekstit. Hän osaa ohjata niiden lukemista ja tuottamista. Luokanopettajan ja aineenopettajan yhteistyö suomen kielen ja kirjallisuuden, S2-opettajan sekä erityisopettajan kanssa voi antaa kaikille riittävät eväät kielitietoisten työtapojen käyttöön. Sisältöä ja kieltä samaan aikaan
Kielitietoisiin työtapoihin kuuluu myös opetuksen luonteva eriyttäminen. Yhdessä lukeminen ja tekstin tuottaminen voivat tapahtua oppilaiden tason mukaan. Taitavat lukijat ja tekstien tuottajat voivat työskennellä pareittain ja ryhmissä samaan aikaan, kun opettaja ohjaa yksilöllistä tukea tarvitsevia. Tavoitteena on, että kukin oppilas voisi saada oikea-aikaista ohjausta omaan työskentelyynsä. Yhteinen toiminta ja eriyttäminen
Yhdessä lukeminen ja tekstien yhteinen tuottaminen sekä niihin liittyvät keskustelut sosiaalistavat oppilaita kulloinkin käytettävään kieleen. Kieltä opitaan käyttämään ja kielestä opitaan puhumaan, kun tarkastellaan mallitekstien piirteitä. Mallitekstit eivät vie kenenkään luovuutta, vaan ne antavat kehyksiä omien tekstien tuottamiselle, ja samalla tietoa erilaisista tavoista käyttää kieltä. Mallitekstien tarkastelussa kieli on oppimisen kohde ja väline
Yhdessä toimiminen edistää myös sosio-emotionaalisten perustaitojen kehittymistä. Opitaan vuoropuhelua, toisen kuuntelemista, mielipiteen huomioon ottamista, rohkeutta tuoda oma mielipide esille. Sosiaaliset taidot
Työtavat auttavat oppilaita tunnistamaan perustekstilajeja, ymmärtämään käsitteiden sisältöä ja helpottamaan tekstien lukemista. Opettaja ohjaa työskentelyä. Opettajajohtoisuus on kielitietoisissa työtavoissa aluksi tarkoituksenmukaista. Kun työtapaa on harjoiteltu, osa oppilaista alkaa työskennellä yhä itsenäisemmin. Ohjeita annetaan tehtävien yhteydessä kirjallisesti ennen lukemista. Askel askeleelta omatoimisuuteen
Vaikka kielitietoiset työtavat ovat aina yhteydessä siihen tiedonalaan, jonka kielestä on kysymys, lähestymistapa opetettavaan asiaan ja  tietyt työtavat soveltuvat kaikkiin oppiaineisiin. Yleistä ja erityistä

 

Seuraavassa osiossa on esitelty ensin kaikkiin oppiaineisiin soveltuva lähestymistapa tekstiin, sen lukemiseen ja avaamiseen sekä oman tekstin tuottamiseen. Sen jälkeen tarkastellaan eri oppiaineiden erityispiirteitä ja niihin liittyviä esimerkkejä kielitietoisista työtavoista. Niihin tutustuttaessa kannattaa pitää mielessä laaja käsitys teksteistä. Tekstiä ovat siis yhtä lailla painetut kirjat kuin opettajan diat tai videolta kuultava selostus, ja tekstiä ovat ympyrädiagrammit, merkit ja tilastot.

Värikäs kollaasi erilaisia tekstejä. Lähdeluettelo, stop-merkki, tilastojen pylväitä, sosiaalisen median puhekuplia ja nuotti.