Koulun henkilökunta

Koulussa työskentelee monien eri ammattikuntien edustajia, mutta usein tuntuu, että oppilaat ovat heistä melko tietämättömiä. Tietämättömyys voi aiheuttaa arvostuksen puutetta, vaikka koulusihteerillä, vahtimestarilla, siistijällä ja muilla koulun henkilökuntaan kuuluvilla on tärkeä rooli koulupäivän ja oppimisen onnistumisessa. Harjoitus toimii eri ammatteihin tutustumisen välineenä.

Oppilaat voivat kiertää koululla haastattelemassa koulun työntekijöitä ja esitellä haastattelujen tulokset muulle ryhmälle. Koulun työntekijöistä voidaan heidän luvallaan tehdä esittelyjulisteet seinälle. Oppilaat voivat mahdollisuuksien mukaan viettää oppitunnin, koulupäivän tai useammankin päivän koulun työntekijöiden mukana sopiviin töihin osallistuen.

Harjoituksen tekemisen jälkeen on hyvä pohtia yhdessä, miten kunkin työntekijän poissaolo vaikuttaisi koulupäivän kulkuun ja koulussa olemiseen.

Lisätehtäväehdotus:

Lisätehtävänä voidaan selvittää, missä voi opiskella koulusihteeriksi, vahtimestariksi tai esimerkiksi keittäjäksi.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa
Kotitalous: ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asuminen ja yhdessä eläminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6: työelämätaidot ja yrittäjyys