Miten voin vaikuttaa kotikuntani asioihin?

Harjoituksen tavoitteena on tehdä oppilaille näkyväksi vaikuttamisen väylä eli tieto siitä, mihin tahoon tai kehen henkilöön voi ottaa yhteyttä ja kuka tai mikä taho ajaa nuorten asioita kunnassa. Opettajalla tulee olla käsitys kunnan rakenteesta ja päättävistä elimistä, jotta hän osaa ohjata oppilaita etsimään tietoa oikeista paikoista. Rakenteet saattavat vaihdella kunnittain. Jos ryhmässä on oppilaita eri kunnista, tulee se ottaa huomioon tietoa etsittäessä. Kunnan vaikutusväyliä ja rakenteita selvitettäessä on samalla avattava käsitteistöä ja kuntarakennetta.

Koska kysymykset ja teemat ovat laajoja, voidaan tarkasteltavaksi ottaa kerralla vain jokin harjoituksen kysymyksistä.

Lisätehtäväehdotus:

Harjoituksella saadaan selville, mihin aisoihin nuoret haluaisivat kotikunnassaan muutosta. Valmiit julisteet tai koosteet oppilaiden huomioista voidaan lähettää kunnan nuorisoasioista vastaavalle taholle. Näin vaikuttamisen väylä tulee näkyväksi ja mahdollisesti muutettaviin asioihin kiinnitetään huomiota.

Jos teeman parissa vietetään enemmän aikaa, niin luokka voi tutkia kahden erikokoisen kunnan rakenteita, päätöksentekotapoja sekä vaikuttamisen väyliä nuoria koskevissa asioissa.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja linkkejä:

Valtikka.fi on Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n verkkodemokratiahanke, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa nuorten oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville. Sivuilta löytyy tietoa päätöksenteosta esimerkiksi kouluissa, oppilaskunnissa ja kunnissa. Lisäksi sivustolta löytyy linkit eri puolilla Suomea toimiviin nuorisovaltuustoihin ja -foorumeihin sekä muihin toimintaryhmiin.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: demokraattinen yhteiskunta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen
Äidinkieli: tekstien tulkitseminen
Ympäristöoppi: arjen tilanteissa ja yhteisöissä toiminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen