Nuoren oikeudet ja velvollisuudet

Oikeuksia ja velvollisuuksia voi etsiä koulun ja muiden oppilaiden elämään liittyvien paikkojen säännöistä, YK:n lasten oikeuksien sopimuksesta, Suomen lainsäädännösta (mm. perustuslaki, rikoslaki, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, perusopetuslaki, ulkomaalaislaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista) ja muista valitsemistanne lähteistä.

Oikeus, joka ei toteudu riittävästi voi olla esimerkiksi oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oikeus saattaa jäädä toteutumatta esimerkiksi sen takia, että osa luokan oppilaista häiritsee oppitunneilla niin paljon, että opiskeluun keskittyminen on vaikeaa. Yhdessä keskustellen voidaan miettiä, mitä ongelman poistamiseksi voitaisiin tehdä ja miten taattaisiin se, että jokaisella on oikeus opetukseen kaikkina koulupäivinä.

Lisätehtäväehdotus:

Etsikää tietoa eri ihmisryhmien oikeuksista ja velvollisuuksista. Minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia on esimerkiksi vanhemmilla, opettajilla, valmentajilla tai poliiseilla? Mitkä oikeudet ja velvollisuudet ovat yhteisiä kaikille? Miten oikeudet ja velvollisuudet eroavat aiemmin etsimistänne nuorten oikeuksista ja velvollisuuksista? Ovatko oikeudet ristiriidassa keskenään?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskunta: demokraattinen yhteiskunta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen
Äidinkieli ja S2: tekstien tulkitseminen ja tekstien tuottaminen
Ympäristöoppi: arjen tilanteissa ja yhteisöissä toiminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen