Päätöksen tekeminen

Ryhmäläisten perheissä voi olla erilaisia tapoja antaa vapauksia ja vastuuta lapselle tai nuorelle. Opettajan vastuulla on ohjata keskustelua niin, ettei kenenkään perhe ja siellä olevat tavat joudu muiden arvostelun kohteeksi.

Harjoituksen tekeminen voidaan aloittaa niin, että oppilaat pohtivat, minkälaisista asioista he saavat omassa iässään päättää vaatetuksestaan, harrastuksistaan jne. Opettaja voi ohjata pohdintaa kehottamalla oppilaita miettimään, ovatko he tyytyväisiä päätöksentekomahdollisuuksiinsa ja miten he haluaisivat niitä mahdollisesti muuttaa.

Vaatetukseen voi liittyä päätöksiä esimerkiksi värin, tyylin, lämpöisyyden, juhlavuuden ja koon osalta. Netin käyttöön liittyy päätöksiä ajan, sivustojen, julkaistavan aineiston ja esimerkiksi somen käytön osalta. Päivän aikatauluihin voi liittyä päätöksiä nukkumaanmenosta, läksyjen ja kotitöiden teosta, harrastuksista sekä heräämis-, ruokailu- ja kotiintuloajoista. Kotitehtävien tekemisessä on ajankohtaan, kavereiden läsnäoloon, musiikin kuunteluun, riittävään lukemiseen tai tekemiseen, avun vastaanottamiseen liittyviä päätöksiä. Harrastuksiin voi liittyä päätöksiä lajin, maksujen, aikataulujen, määrien, ryhmän tai välineiden osalta.

Vapaus valita ja tehdä päätöksiä tuo mukanaan myös vastuuta. Opettaja voi valita pohdittavaksi myös seuraavia kysymyksiä:

  • Minkälaisen vastuun lapsi tai nuori joutuu ottamaan kussakin päätöksentekotilanteessa?
  • Milloin lapsen tai nuoren vapautta tehdä päätöksiä voidaan lisätä?
  • Minkälaisessa tilanteessa aikuinen voi joutua ottamaan päätöksentekovastuun itselleen?

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Tuettu päätöksen teko – Opas päätöksentekijälle ja tukihenkilölle on Savon Vammaisasuntosäätiön tuottama opas, johon on koottu tietoa ja työvälineitä sekä päätöksen tekijälle että tukihenkilölle.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot