Vinkit

Kirjallisuusvinkit:

Aaltonen: Turvataitoja nuorille. Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. THL 2012.

Cacciatore: Aggression portaat. Opetushallitus 2008.

Cacciatore – Karukivi: Mieletön fiilis. Hyvän mielen käsikirja. Tammi 2014.

Göös: Arkielämän ABC. Opetushallitus 2005.

Halinen – Hotulainen ym.: Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-kustannus 2016.

Hanska – Ranta ym.: Memo. Yhteiskuntaoppi. Edita 2015.

Järvilehto: Hauskan oppimisen vallankumous. PS-kustannus 2014.

Kallio – Kerola ym.: Tunteesta tunteeseen. Ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin. Opetushallitus 2016.

Kampman – Solantaus ym.: Yhteispeli koulussa. Opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. THL 2015.

Kataja – Jaakkola ym.: Ryhmä liikkeelle. Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. PS-kustannus 2011.

Kauppila: Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. PS-kustannus 2011.

Keltikangas-Järvinen: Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. WSOY 2010.

Keltikangas-Järvinen: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY 2014.

Kokkonen: Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. PS-kustannus 2010.

Korteniemi-Poikela – Cacciatore: Seksuaalisuuden portaat. Opetushallitus 2015.

Lankinen: Voimaneidot. Opas tyttöjen oman voiman haltuunoton ja aggression hallinnan tukemiseen. Tmi Terapeda 2011.

Myllyviita: Tunne tunteesi. Duodecim 2016.

Niemi: Hyvää mieltä ja tunnetaitoja. Päivä Osakeyhtiö 2014.

Nurmi (toim.): Lapsen ja nuoren viha. PS-kustannus 2013.

Ruotsi: Tapakirja. Otava 2005.

Sajaniemi – Suhonen ym.: Stressin säätely. PS-kustannus 2015.

Seppänen – Lankinen ym.: Värikäs tunnekartta. Väline tunteiden tunnistamiseen. Kirkkohallituksen erillisjulkaisuja. Perheasiat 2010.

Toivakka – Maasola: Itsetunto kohdalleen. Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. PS-kustannus 2012.

Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.): Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus 2014.

Virtanen: Kuusi askelta tunnetaitajaksi. Emotionaalisen osaamisen kehittämismalli opettajalle. PS-kustannus 2015.

Linkkivinkit:

Allianssi pyrkii edistämään nuorten osallisuutta. Osallisuus määritellään oikeutena saada tietoa, mahdollisuutena ilmaista oma mielipide ja vaikuttaa, sekä kokemuksena osallisuudesta osana yhteisöä – olkoon se lähiympäristö, koulu tai harrastusryhmä. Osallistuakseen omaa elämää koskevaan päätöksentekoon nuori tarvitsee tietoa, taitoa ja tukea.

Friends-ohjelma on lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukeva sekä ahdistusta ja masennusta ehkäisevä ohjelma. Koulutusta ohjelman käyttöön järjestää Aseman Lapset ry.

Ihmiseltä ihmiselle – Sosiaaliset taidot -oppimateriaali ohjaa harjoittelemaan sosiaalisia taitoja, joita on nimetty yhteensä 93. Sosiaalisia taitoja ovat esimerkiksi asiointitaidot, hyvä kaveruus, häpeän tunteminen, häviämisen taito, itsehillintä, itsensä arvostaminen ja katsekontakti. Kustakin taidosta on ehdotettu keskustelun aiheita ja harjoituksia lapsille ja nuorille.

Itsenäistyvän nuoren roolikarttaa voidaan käyttää itsenäistymiskasvatuksen tukena. Roolikartan avulla voidaan tarkastella nuoren valmiuksia itsenäiseen elämään ja herätellä keskustelua nuoren kanssa.

Kela välittää tietoa erilaisista tuista, niiden hakemisesta ja saamisperusteista. Sivuilla on myös laskuri, jolla voi laskea saatavan tuen määrän.

Kompassi on helsinkiläisille nuorille suunnattu tieto- ja neuvontapalvelu, joka välittää tietoa tietoa nuorten elämän eri osa-alueista: opiskelusta, asumisesta, vapaa-ajasta ja hyvinvoinnista.

MAHTI on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n toteuttama projekti, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kykyjä, taitoja ja mahdollisuuksia. Projektissa julkaistuja MAHTI-tunnekortteja voi käyttää tunteiden ilmaisun, nimeämisen ja sanoittamisen tukena.

MLL:n Nuortennetissä on nuorille tietoa muun muassa seksuaalisuudesta ja seurustelusta, mielenterveydestä, kiusaamisesta, päihteistä sekä koulutuksesta. Nuortennettiä ovat olleet tekemässä nuoret itse.

Nuortenelämä.fi on verkkopalvelu Suomessa asuville nuorille. Sivuilta löytyy opastusta ja ohjausta elämän eri tilanteihin sekä tietoa kotipaikkakunnan lähipalveluista, joista neuvoa voi hakea.

Selkosivuilla on tietoa ja ajankohtaisia asioita selkosuomeksi. Tietoa on muun muassa terveydestä, päihteistä, rahasta, asumisesta ja Suomen laeista.

Suomen Mielenterveysseura julkaisee sekä maksuttomia että maksullisia lehtiä, esitteitä, työvälineitä ja oppaita. Seuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysongelmien ehkäisy.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa tietoa muun muassa terveyteen, päihteisiin, päätöksentekoon ja mielenterveyteen liittyen.