Nykyteatterin rihmastoja

Nykyteatterin rihmastoja -esittelykuva (koristekuva, sama tieto löytyy tekstistä).
Nykyteatterin rihmastoja tutustuttaa teatteritaiteen ja esitysten elementteihin, prosesseihin ja toimintaan kulttuurissa ja historiallisissa kehyksissä. 

Tavoitteet

Nykyteatterin rihmastoja -oppimateriaalin tavoitteena on lisätä nykyteatterin kannalta keskeisten teatterihistorian kehityssuuntien ja tekniikoiden tuntemusta ja kannustaa tutkimaan teatterin erilaisia esiintymismuotoja. Opiskelija kehittää näytelmien ja teatteritekstien lukemista siten, että hän oivaltaa näytelmien ja muiden tekstien esityksellisiä toteuttamismahdollisuuksia. Opintojakson aikana opiskelija oppii kohdistamaan tarkastelunsa esityksen luoviin lähtökohtiin ja esittäjien teatteritaiteen keinojen käyttöön. Hän oppii ymmärtämään teatterin tekemisen arviointia ja suhtautumaan kriittisesti myös omaan taiteelliseen työhönsä luovana yksilönä ja ryhmän vuorovaikutuksessa.

Opiskelija saa opintojakson aikana kokemuksia, tietoa ja ymmärrystä joidenkin teatteritaiteen osa-alueiden taiteellisista prosesseista ja niissä tarvittavista taidoista. Hän kehittää osaamistaan siten, että hän ideoi ja suunnittelee erilaisista virikkeistä, aineistoista ja kokemuksista teatteritaiteen keinoin esteettisesti kiinnostavia esityksiä. Hän tuntee teatterihistoriaa ja nykyteatteria sijoittaakseen esityksensä teatterin ja taiteen kokonaiskenttään.

Teatterin e-oppimateriaaliin perustuvan lukion opintojakson suorittaminen

Nykyteatterin rihmastoja -oppimateriaali täydentää teatterin lukiodiplomin suorittamista edeltäviä opintojaksoja. Oppimateriaalia voi käyttää osana teatterin opintojaksoja tai sen avulla voi suorittaa jonkin teatterin opintojakson itsenäisesti. Suorituksesta ja tehtävien aikatauluista sovitaan opettajan kanssa niin kuin lukion opetussuunnitelmassa on määrätty.

Suoritustavasta riippumatta opiskelijalla on oikeus opintojakson alkaessa saada tietoa opintojakson tavoitteista ja arviointiperusteista. Teatterin e-oppimateriaaliin perustuvan opintojakson arvioinnin perusteet päätetään oppilaitoksen opetussuunnitelmassa.

Opintojakson arvioinnista löytyy lisätietoa lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaalin ohjeista opettajalle ja opiskelijalle.

Nykyteatterin rihmastoja -oppimateriaalin sisällöt ja tehtävät sijoittuvat viidelle eri aihealueelle: 

  • Teatterisuhteeni
  • Nykyteatteri ja esitystaide
  • Esityksen katsojana ja kokijana
  • Tekstistä esitykseksi
  • Ryhmä- ja prosessikeskeisyys teatterin tekemisessä.

Jokaiseen osioon on laadittu runsaasti valinnaisia tehtäviä. Opiskelija valitsee kustakin aihealueesta yhden tehtävän eli muodostaa oman harrastuneisuutensa ja kiinnostuksensa pohjalta viiden tehtävän sarjan. Sen suorittamisesta ja suorituksen dokumentoinnista (esimerkiksi kirjallisen tai sähköisen portfolion muodossa) opiskelija laatii yhteisen suunnitelman opettajan ja mahdollisesti muiden samassa oppilaitoksessa tai yhteistyölukioissa opiskelevien vertaisopiskelijoiden kanssa.

Lisäksi oppimateriaalissa on näytteitä nuorten tekemistä teatteriesityksistä (osio Nuorten teatteri) ja lyhyt johdatus teatterihistoriaan (osio Johdatus teatterihistoriaan). Niitä voi muutenkin käyttää opiskelussa. Esimerkiksi ennen aineistoihin ja tehtäviin paneutumista voi virittäytyä katsomalla kuvia ja esitystaltiointeja. Teatterihistorian sivujen silmäily voi aktivoida tutun tietopohjan siitä, miltä teatterit ovat näyttäneet ja millaista näyttelijäntyö on perinteisessä teatterissa.

Varsinaisten tehtävien tekemisen aloittamista suositellaan osiosta Teatterisuhteeni, jossa tarjotaan erilaisia aloitustehtäviä. Seuraaviksi suositellaan teoreettisesti keskeisiä osia Nykyteatteri ja esitystaide sekä 1900-luvun teatterin ilmiöitä. Niistä siirrytään ensin vastaanottamisen puolelle ja päästään esitysten analyysiin osassa Esityksen katsojana ja kokijana. Teatterin tekeminen on laaja-alaisesti lähtökohtana ja keskipisteenä kokonaisuudessa Tekstistä esitykseksi. Lopuksi on tarjolla työtapojen pohdiskeluun johdattava Ryhmä- ja prosessikeskeisyys teatterin tekemisessä. Nykyteatterin työtapojen osuus voi olla kokoava katsaus ja kunnianosoitus teatterin ja esitysten yhteistyöluonteelle.

Opintojakson voi myös aloittaa tutustumalla nykyteatterin ja esitystaiteen työtapoihin. Se sopii silloin, kun opiskelija valitsee omaa teatterin tekemistä käsitteleviä tehtäviä. Jos opiskelija suorittaa opintojakson pohtimalla enimmäkseen itsenäisesti tai verkon välityksellä keskustellen nykyteatteria, ensimmäiseksi tai toiseksi tehtäväalueeksi sopii valita osio Esityksen katsojana ja kokijana ja valita eri teatterien ja harrastajaryhmien ohjelmistossa olevista kiinnostavista esityksistä tutkimisen kohteensa.

Aikataulujen yhteensovittamiseksi joskus voi olla kiinnostavaa lähteä liikkeelle oman ryhmän teatterin tekemisestä. Silloin Tekstistä esitykseksi -aihealue tarjoaa aineksia työnjaon ja tuotantoprosessin suunnitteluun. Työskentelyyn muutenkin kuuluvan raportoinnin ja reflektoinnin kirjaaminen voi olla tehtävien suorittamisen pohja.

Nykyteatterin rihmastoja -oppimateriaalille perustuvassa opintojaksosuorituksessa eri osa-alueet voivat nivoutua kiinteästi toisiinsa, jolloin arvioinnissa on tärkeää tarkastella sitä kokonaisena prosessina. Tehtäväsuoritukset ja opiskelijan omat kirjalliset pohdinnat opintojakson aikana antavat käsityksen oppimisprosessista – ymmärtämisen syvenemisen ja taidoissa harjaantumisen jatkumosta.

Opettaja voi arvioinnissaan painottaa opiskelijan omimpia onnistumisalueita mutta edellyttää kuitenkin kaikkien tehtävien tekemistä tai korvaamista joillakin muilla tarkoitukseen sopivilla suorituksilla.

Nykyteatterin rihmastoja -materiaali on alun perin valmistunut vuonna 2010, muttta materiaalia on päivitetty vuonna 2022. Päivitystyötä on tehnty sen alkuperäinen tekijä Pirjo Vaittinen.