Katumus

Kasteen sakramentissa ihminen syntyy uudestaan, puhtaana synnin vaikutuksesta. Lapsella ei ole persoonallisia syntejä. Lapsi syntyy synninalaiseen maailmaan. Ortodoksisessa kirkossa ei ole perisyntikäsitystä.  Kasteen jälkeen ihmisen elämässä alkaa katumuksen aika, koska ihminen tekee syntiä tahtoen tai tahtomattaan.

Muiden sakramenttien tavoin myös katumuksen sakramentilla on Raamatullinen tausta. Vanhan testamentin profeetat (mm. Hesekiel, Jesaja ja Jeremia) kehottivat ihmisiä katumaan, kääntymään pois pahuudesta ja tekemään parannuksen. Uudessa testamentissa samanlaisia ohjeita antaa Johannes Kastaja sanoen: ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle” (Matt. 3:2). Hän kehotti myös kasteen vastaanottamiseen syntien anteeksi saamiseksi (Mark. 1:4). Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, miten Jeesus antoi apostoleille päätettäväksi katumuksen sakramentin tärkeimmän tarkoituksen eli syntien anteeksi antamisen ja myös anteeksiannon kieltämisen (Joh. 20: 21 – 23) Katumuksen sakramenttia kutsutaan myös toiseksi kasteeksi, koska siinä katuva vapautuu hetkellisesti synneistään.

Alle kouluikäiset voivat keskustella pienryhmissä yleisellä tasolla papin johdolla omista tekemisistään tai tekemättä jättämisestään kirkkokäyntien yhteydessä. Samoin voidaan toimia kirkossa ennen liturgian alkamista alkuopetusikäisten tai heitä vanhempien oppilaiden kanssa. Tässä yhteydessä pappi voi harkintansa mukaan toimittaa myös varsinaisen sakramentin, vaikka ensisijaisesti kyse on aina henkilökohtaisesta toimituksesta. Nuoret osallistuvat katumuksen sakramenttiin viimeistään kristinoppileirin yhteydessä.

Katumuksen sakramentin yhteydessä pappi voi paitsi antaa ohjeita hyvään elämään pyrkimiseksi, myös määrätä katuvalle katumusharjoituksia (epitimia). Tämä tarkoittaa sitä, että katuva saa synninpäästön vasta epitimiat suoritettuaan. Ne voivat olla rukousten lukemista, paastoamista tai lähimmäisten auttamista eri muodoissaan. Epitimian aikajaksona ei voi osallistua ehtoolliseen.

Tähän sakramenttiin osallistumista korostetaan erityisesti suuren paaston aikana. Venäläisessä ja kreikkalaisessa perinteessä katumuksen sakramenttiin osallistumista pidetään jossain määrin edellytyksenä ehtoollisen sakramenttiin osallistumiselle.

Tehtävä opettajan kanssa

1. Suunnittele omaan kotikirkkoosi sopiva ehtoollismalja.

2. Keskustele parin/opettajan kanssa, mitä tarkoittaa mielenmuutos. Jos kiroilen, niin mielenmuutoksen jälkeen….

3. Piirrä esineet, jotka ovat katumuksen sakramentissa.

Liite