Aluksi: Tavoitteet, sisältö ja arviointi

Tavoitteet

Käsityön e-oppimateriaali tarjoaa tehtäviä, jotka ohjaavat lukiodiplomin tekemiseen ja tukevat muita lukion käsityön opintojaksojen opiskelua. Oppimateriaalin tavoitteena on opiskelijan kulttuurisen lukutaidon kehittäminen sekä tekstiilikulttuurin syvällisempi tiedostaminen ja ymmärrys. Materiaalissa on pyritty huomioimaan aikamme tekstiilikulttuuri. Laaja-alainen oppimateriaali vaatii opiskelijalta muualta tulevien vaikutteiden ja erilaisuuden sietämistä, herkkyyttä monialaiseen ajatteluun ja kiinnostusta tekstiilikulttuurin eri osa-alueiden läpikäymiseen.

Käsityön e-oppimateriaalin tehtävät ohjaavat opiskelijaa katsomaan ja näkemään ympärillään olevaa tekstiilikulttuuria. Opiskelija on aktiivinen tiedon ja taidon tuottaja ja oppiminen on opiskelijan omasta kulttuurisesta todellisuudesta lähtöistä. Opiskelija pohtii oppimistaan kirjoittamalla oppimisprosessistaan: kokemuksistaan sekä suunnittelemistaan ja tekemistään käsityötuotteista. Tehtävät on pyritty laatimaan opiskelijan näkökulmasta painottaen pohdintaa, tiedonhankintaa ja analysoivaa otetta, ja ne orientoituvat itseilmaisua painottavaan käsityöhön.

Tuotteen suunnittelua aktivoidaan mm. haastattelun ja sosiaalisen median käytön avulla. Tehtäviin liittyvät sanakartat pyrkivät herättämään opiskelijassa kysymyksiä ja kannustamaan häntä etsimään niihin vastauksia.

Sisältö

Tekstiilikulttuurin e-oppimateriaali on suunniteltu siten, että lukio voi tarjota sen mukaisen käsityön tekstiilityön työtapoihin liittyvän opintojakson opetussuunnitelmassaan. Materiaalia voidaan myös vapaasti käyttää osana muita lukion käsityön opintojaksoja. Opettaja voi soveltaa e-oppimateriaalia haluamallaan tavalla lukion käsityön opetuksessa. Tätä materiaalia voidaan käyttää myös niin, että opiskelija suorittaa opintojakson osittain itsenäisesti ja osittain opettajan ohjaamana lähiopetuksessa.

Tähän e-oppimateriaaliin perustuvan lukion käsityön opintojakson suorittaminen edellyttää tiettyjen kaikille yhteisten ja vaihtoehtoisten tehtävien tekemistä. Arvioinnista vastaa opintojakson opettaja ja suorittamisen mahdollistava lukio.

Materiaali on jaettu kolmeen eri aihealueeseen:

  1. Lempivaate
  2. Alakulttuurit
  3. Muut tekstiilikulttuurit

Näissä kolmessa eri aihealueissa on aluksi tiedonhankintaa ja pohdintaa vaativa kirjallinen tehtävä (teemaa syventävä kirjoitelma). Pohdinnan avuksi on annettu sanaruudukot, joiden avulla teemaa käsitellään monipuolisesti.

Aihealueissa on kussakin tiedonhankintatehtävän jälkeen tehtävät A ja B. Nämä ovat vaihtoehtoiset tehtävät, ja ne on suunnattu erilaisille oppijoille. Voit jokaisessa aihealueessa valita, kumman tehtävän haluat suorittaa, A:n vai B:n.

Seepiapiirros neulatyynystä

Tekijälle

Tehtävä A sisältää aina tuotteen suunnittelun ja tuotteen valmistamisen.

Seepiapiirros kädestä ojentamassa portfoliosivuja

Kokijalle

Tehtävä B on itsenäisesti toteutettava kuvallinen tai kirjallinen tehtävä.

Käsityön verkkomateriaali on rakennettu opiskelijalähtöiseksi oppimateriaalipaketiksi seuraavan hierarkian mukaisesti. Aihealueet alkavat käsitteiden ja ydinaineksen määrittelyillä ja jatkuvat käsitekarttamaisina tehtävinä, jotka vaativat tiedonhankintaa, pohdintaa ja aineiston analysointia. Ennen Tekijälle- ja Kokijalle-tehtäviä jokaisessa aihealueessa on sosiaalisesti aktivoivia tiedonhankintatehtäviä, jotka pyrkivät herättämään opiskelijan mielenkiinnon ja motivaation kyseiseen teemaan.

Sivuhierarkia

  1. Tavoite, kohde, käsitteet ja ydinaines
  2. Tiedon hankinta, pohdinta ja analysointi
  3. Mielenkiinnon herättäminen ja hahmottaminen
  4. Sosiaaliset ja aktivoivat elementit, konkreettinen toiminta

Tekijälle

  • Suunnittelu ja tuotteen funktiot

Kokijalle

  • Jo olemassa olevat elementit

Portfolio

  • Verkossa, sähköisenä tai paperiversiona

Arviointi

E-oppimateriaalia hyödyntävän lukion käsityön opintojakson arvioinnista vastaa suorituksen mahdollistava lukio. Suoritustavasta riippumatta opiskelijalla on oikeus opintojakson alkaessa saada tietoa opintojakson tavoitteista ja arviointiperusteista. Käsityön e-oppimateriaaliin perustuvan opintojakson arvioinnin perusteet päätetään ja kuvataan oppilaitoksen opetussuunnitelmassa.

Arvioinnista löytyy lisätietoa lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaalin ohjeista opettajalle ja opiskelijalle.