Yleistä

Kulttuurinen lukutaito

Kulttuurisella lukutaidolla tarkoitetaan kykyä lukea, ymmärtää ja löytää eri kulttuurien merkityksiä ja sen seurauksena kykyä arvioida, vertailla ja ”avata” erilaisia kulttuureja, jotka ovat toisiinsa kietoutuneita tietyssä paikassa.

Kulttuurinen lukutaito on kulttuurista pääomaa, joka auttaa ihmisiä toimimaan herkästi ja tehokkaasti erilaisuuden maailmassa. Kulttuurinen lukutaito on globaalissa ja monikulttuurisessa maailmassa ihmisen selviytymisen kannalta yhtä ratkaisevaa kuin luku- ja kirjoitustaito.

Erilaisuuden maailmassa kulttuurista lukutaitoa tarvitsevat kaikki: maahanmuuttajat ja kantaväestö, kotimaassa ja ulkomailla elävät ja toimivat. Kulttuurinen lukutaito kartuttaa omakulttuurista ”alkupääomaa”. Oman kulttuurin tiedostaminen ja ymmärtäminen on kuitenkin yksi kulttuurisen lukutaidon kehittämisen suurimpia haasteita.

Omakulttuurikeskeisyydestä uusiin kulttuurisiin näkökulmiin

Ihmisillä on taipumus tarkastella ja tulkita asioita oman kulttuurinsa näkökulmasta. Olemme kaikki omakulttuurikeskeisiä. Tämän vuoksi teemme helposti johtopäätöksiä toisesta kulttuurista, mutta ne voivat olla täysin vääriä.

Maailmaa voi tarkastella vain yhden näkökulman kautta. Tehokkaampaa on kuitenkin vaihtaa näkökulmaa tarpeen ja tilanteen mukaan, saada uusia näkökulmia. Kulttuurienvälinen osaaminen (myös kulttuurisen lukutaidon kehittyminen) voidaankin nähdä uusien näkökulmien, uusien tulkintamahdollisuuksien oppimisena. Tällöin lisääntyy tietoisuutta siitä, että oma kulttuuri on vain yksi merkityksiä luova konteksti muiden joukossa.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa – kuten tämän päivän Suomessa – on kasvava joukko, joilla on mm. erilainen etninen tausta. Kulttuurinen lukutaito eli oman ja toisten merkitysten tiedostaminen ja ymmärrys kehittyy vuorovaikutuksessa.

Kulttuurisen lukutaidon kehittäminen

Kulttuurinen lukutaito ei synny itsestään. Lukutaitoa voidaan kuitenkin harjoitella ja siinä voi kehittyä. Seuraavassa on muutamia asioita, joita voidaan opetella kulttuurisen lukutaidon kehittämiseksi:

  • Älä eksotisoi itsellesi vieraita kulttuureja. Kunnioita erilaisuutta.
  • Kulttuurienvälisestä viestinnästä on kysymys aina, kun erilaiset ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa – omassakin kulttuurissa.
  • Merkitse kokemuksesi muistiin ja etsi tietoa lukemalla, opiskelemalla, keskustelemalla.
  • Vertaile ja etsi palautetta.
  • Etsi ulkopuolisen näkökulmaa: hyödynnä eri kulttuurien edustajien näkemyksiä ja tuntemuksia omasta kulttuuristasi sekä havainnoi oman kulttuurisi ja eri kulttuurien edustajien käyttäytymistä eri tilanteissa.

Tekstiilikulttuuri vaatteissa

Vaikka kaikki ihmiset eivät sisustakaan kotiaan tekstiileillä, kaikki kuitenkin pukeutuvat vaatteisiin melkein kaikkialla maailmassa ja kaikissa kulttuureissa. Vaatteiden kautta ihminen sitoutuu ja sijoittuu johonkin kulttuuriin. Näin vaatteista voidaan myös puhua osana kulttuuria, tekstiilikulttuuria.

Vaatteet ovat nimenomaan kulttuurituotteita sen vuoksi, että ne tekevät meistä kulttuuri-ihmisiä. Kulttuuri on puettujen ihmisten maailma. Vaatteilla ja muodilla on suuri merkitys tavassa hahmottaa ihminen. Se vaikuttaa jopa siihen, millaisena alaston ihminen nähdään. Kaikki on kulttuurin ja tässä tapauksessa vaatteiden muovaamaa.

Kulttuuriolentona ihmisellä on kaksi kommunikaation muotoa, jotka puuttuvat muilta elollisilta olennoilta. Ihmisillä on luonnollinen kieli sekä pukeutuminen. Esimerkiksi kun satujen ja sarjakuvien eläinhahmoille halutaan enemmän inhimillisiä ominaisuuksia, niille laitetaan vaatteet päälle ja ne puhuvat.

Vaatteet poikkeavat kaikista muista tekstiileistä siinä, kun niitä tarkastellaan käyttöyhteydessään. Yksi ihminen on aina vaatteen sisällä ja muut ulkopuolella. Sisällä olevan persoona ja ulkoinen olemus vaikuttavat siihen, miten muut sinut näkevät. Vaikka vaatteet ovat hyvin yksityisiä, ne ovat julkisia siinä mielessä, että ne näkyvät kodin ulkopuolella.

Pukeutumisen erilaisia esiintymisiä voidaan tarkastella joidenkin erilaisten pukeutumiskulttuureja edustavien esimerkkien avulla. Esimerkiksi seuraavissa pukeutumisissa huomataan paljon eroja: ”etikettipukeutuminen” arkeen ja juhlaan, lolita-pukeutuminen sekä eri maahanmuuttajaryhmien pukeutuminen.

Tekstiilikulttuurissa pukeutumiselle onkin tyypillistä, että muotojen ja materiaalien muutosten lisäksi vaatekappaleet siirtyvät merkityksestä toiseen. Yö- ja alusvaatteet voivat muuttua näkyviksi päivävaatteiksi ja työ- ja liikuntavaatteet monikäyttövaatteiksi.

Elävä tekstiilikulttuuri vaatteissa on kuitenkin sellaista, joka säilyttää jotain menneestä ja joka rohkaisee luovuuteen sekä sisältää muutoksen mahdollisuuden.