Kirjallisuutta

Ahola, T., Furman, B. & Hirvihuhta, H. 2000. Vastuunportaat. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti.
Ahola, T. & Hirvihuhta, H. 2000. Vääryydestä vastuuseen. Miten ohjata lapset ja nuoret ottamaan vastuuta teoistaan? Helsinki: Opetushallitus.
Arajärvi, T. 1999. Hyvä lapsuus vauvasta koululaiseksi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Ajatus.
Attwood, T. 2004. Exp loring feelings. Cognitive behaviour therapy to manage anger. Texas: Future horizons.
Aulanko, M. 1991. Minä osaan, anna aivojesi toimia. Helsinki: WSOY.
Aulanko, M. 1999. Johdan itseäni, aikaa on ja energiaa riittää. Jyväskylä: Gummerus.
Ayalon, O. 1996. Selviydyn. Yhteisön tuki ja selviytyminen. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto.
Bergström, M. 1997. Mustat ja valkeat leikit. Helsinki: WSOY.
Bourne, E. J. 1999. Vapaaksi ahdistuksesta. Työkirja paniikista ja peloista kärsiville. Vantaa: Rikurex.
Callesen, K., Möller Nielsen, A. & Attwood, T. 2005. KAH-kassi. Kognitiivis-affektiivinen harjoittelu. Tanska: BookBartner A/S.
Campbell, R. 1998. Rakkaudesta riiviöön. Miten kohtaan lapseni kiukun? Kauniainen: Perussanoma Oy.
Dyregrov, A. 1993. Lapsen suru. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto.
Furman, B. 1997. Ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. Helsinki: WSOY.
Furman, B. 2000. Ollin painajainen. Helsinki: Satusiivet ja Lasten Parhaat Kirjat.
Furman, B. 2001. Elina kesyttää tiikerin. Helsinki: Satusiivet.
Furman, B. 2002. Veikka teki väärin. Helsinki: Satusiivet.
Furman, B. & Ahola, T. 2001. Muksuoppi. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti.
Goleman, D. 1997. Tunneäly. Lahjakkuuden koko kuva. Helsinki: Otava.
Haarasilta, L. & Marttunen, M. 2000. Nuorten masennus. Tietoa nuorille ja heidän perheilleen. Helsinki: Kansanterveyslaitos.
Hannukkala, M. & Salonen, K. 2005. Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura.
Heikura-Pulkkinen, U. & Kujanpää, S. 2006. Sosiaaliset kuvatarinat. Jyväskylä: Haukkarannan koulu.
Helenius, E., Rautava, M. & Tuovinen, R. 1998. Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Helsinki: WSOY.
Ikonen, O. 2000. Oppimisvalmiudet ja opetus. Jyväskylä: PS-kustannus.
Ilkka, L. & Tamminen, H. 2004. Avain tunteiden taloon. Hämeenlinna: Päivä Osakeyhtiö.
Isokorpi, T. 2004. Tunneoppia parempaan vuorovaikutukseen. Jyväskylä: PS-kustannus.
Jalovaara, E. 2005. Tunnetaidot tiedon rinnalle kasvatuksessa. Helsinki: Pilot-kustannus.
Kantola, A. 2001. Kohtaamisen aika. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy.
Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
Kauppila, R.A. 2005. Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot. Jyväskylä: PS-kustannus.
Keltikangas-Järvinen, L. 1998. Hyvä itsetunto. Helsinki: WSOY.
Keltikangas-Järvinen, L. 2000. Tunne itsesi suomalainen. Helsinki: WSOY.
Keltikangas-Järvinen, L. 2004. Temperamentti. Ihmisen yksilöllisyys. Helsinki: WSOY.
Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T. 2000. Autismikuntoutus. Jyväskylä: PS-kustannus.
Kerola, K., Hulkko-Haavisto, T. & Kallio, A. 2006. Juhlasta juhlaan – tapojen tarinat kuvin, sanoin ja sävelin. Helsinki: Opetushallitus.
Kerola, K. & Kallio, A. 2000. Kuumasta kylmään – miltä tuntuu? Aistimusten tarinat kuvin ja sanoin. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
Kerola, K. & Kallio, A. 1998. Aamusta iltaan – sosiaaliset tarinat. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
Kokkonen, M. & Siponen, U. 2005. Sosioemotionaaliset taidot terveystiedon tavoitteina.
Teoksessa Peltonen, H. & Kannas, L. (toim.) Terveystieto tutuksi – ensiapua terveystiedon opettamiseen. Helsinki: Opetushallitus.
Laine, K. 2005. Minä, me, muut sosiaalisessa verkossa. Helsinki: Otava.
Laukka-Sinisalo, H. 1994. Tarina kahdesta sammakosta eli kuinka löydät itsestäsi selviytyjän. Helsinki: Otava.
Niemelä, P. & Ruth, J.-E. (toim.) 1992. Ihmisen elämänkaari. Helsinki: Otava.
Niemelä, S. & Pennola, T. 2000. Pienilläkin padoilla on korvat. Helsinki: Yliopistopaino.
Niiniluoto, I. & Räikkä, J. (toim.) 1996. Tunteet. Helsinki: Yliopistopaino.
Näre, S. (toim.) 1999. Tunteiden sosiologia. Osa II. Historiaa ja säätelyä. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Näätänen, P. 2001 The influence of alexithymic characteristics on the self-perception and facial expression of a psychological stress state. Lisensiaatintutkimus. Digitaalinen julkaisu. Helsingin yliopisto. Psykologian laitos. Terveyspsykologia.
Peltonen, A. 2004. Apua ajoissa. Tunnista lapsen hätä. Helsinki: Kirjapaja.
Peltonen, A. & Kullberg-Piilola, T. 2005. Tunnemuksu. Tunnetaitoja perheille ja kasvattajille. Helsinki: Kirjapaja Oy.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2004. Helsinki: Opetushallitus.
Pihlaja, P. & Sinkkonen, J. 1999. Ulos umpikujasta. Miten auttaa tunnehäiriöistä lasta? Helsinki: WSOY.
Piispanen, R. 2003. Kohtaamisen iloa. Toiminnallisia menetelmiä kokouksiin, koulutukseen ja työnohjaukseen. Helsinki: Kirja kerrallaan.
Poijula, S. 2002. Surutyö. Helsinki: Kirjapaja.
Pulkkinen, L. 2002. Mukavaa yhdessä. Sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
Puolimatka, T. 2004. Kasvatus, arvot ja tunteet. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Saarinen, M. 2002. Tunneälyn ja itsetuntemuksen työkirja. Helsinki: WSOY.
Saarinen, M. & Kokkonen, M. 2004. Tunneäly. Kohti KOKOnaista elämää. Helsinki: WSOY.
Salmivalli, C. 2005. Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
Seligman, M. 1992. Optimistin käsikirja. Helsinki: Otava.
Silvennoinen, H. & Tulkki, P. (toim.) 1998. Elinikäinen oppiminen. Tampere: Gaudeamus.
Siponen, U. 2005. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta. Teoksessa Peltonen, H. & Kannas, L. (toim.) Terveystieto tutuksi – ensiapua terveystiedon opettamiseen. Helsinki: Opetushallitus.
Stallard, P. 2005. Think good, feel good. A cognitive behavior therapy workbook for children and young people. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
Tahkokallio, K. 1995. Myönteinen ajattelu lasten kasvatuksessa. Miten sanotaan ei myönteisellä tavalla. Helsinki: WSOY.
Tahkokallio, K. 1998. Peruna kerrallaan, älyä tunteittesi taika. Helsinki: WSOY.
Tahkokallio, K. 1999. Ajattele myönteisesti, avaimia muutokseen. Helsinki: WSOY.
Tahkokallio, K. 2001. Koti pesän lämpöä etsimässä. Kirja vanhemmuudesta, rakkaudesta, rajoista. Helsinki. WSOY.
Tähtelä, O. 1998. Elämäntaitomittarit, miten selviydyn ihmisviidakossa. Helsinki: WSOY.
Uusikylä, K. & Piirto, J. 1999. Luovuus, taito löytää, rohkeus toteuttaa. Jyväskylä: Atena.