Esipuhe

Ihminen tuntee koko ajan erilaisia tunteita. Tunteet vaikuttavat kaikkeen, mitä ihminen tekee. Tunteista ei ole täydellistä tietoa kenelläkään. Kukaan ei ole tunnetaidoiltaan täysin oppinut, eikä kukaan pysty tarkalleen tunnistamaan, nimeämään ja säätelemään omia – ja vielä vähemmän toisen ihmisen – tunteita. Ei voi tietää ja sanoa täsmällisesti, miten toinen tunteen kokee ja mikä tunne kulloinkin on kyseessä. Tunneasioissa ollaan paljolti arvailujen varassa. Toisen tunteita arvioitaessa pitää tehdä havaintoja, olla herkkänä, opetella lukemaan tilannetta. Pitää kokea ja tiedostaa, mitä keho kertoo ja mitä toinen ihminen ilmaisee sanoillaan, käyttäytymisellään ja ilmeillään. Ja pitää etsiä ja opetella sanat, joilla tunteita voi tiedostaa ja puhua niistä. Tiedostaminen on ensi askel tunteiden säätelyyn, joka auttaa hyvään ja tasapainoiseen elämään.

Tämän kirjan lähtöajatus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisillekin kuvauksia tunteista, nimiä tunteille ja myös tietoa erilaisten tunteiden ilmenemisestä ja vaikutuksista. Tavoitteena on löytää keinoja tunteiden riittävään säätelyyn. Toivomme, että tämän oppimateriaalin avulla aikuiset ja lapset voivat käydä keskusteluja tunteista ja harjoitella niiden hyvää ilmaisua.

Olemme arvuutelleet tuttavapiirissämme, kuinka paljon tunteita on. Useimmat ovat arvanneet viisi tai kuusi. Pienin vastaus on ollut kaksi: positiivinen ja negatiivinen tunne. Enimmillään on arveltu tunteita olevan useita kymmeniä. Hämmästykseksemme löytyi netistä tuhannen tunteen lista. Me aloitimme työskentelyn nimeämällä kaksikymmentä tunnetta. Loppujen lopuksi olemme kuvanneet 104 erilaista tunnetta. Osa on nopeita reaktiotyyppisiä (hämmästys) ja osa pitkäkestoisia tunnetiloja (kiintymys). Olemme panneet tunteet aakkosjärjestykseen. Emme halunneet jaotella tunteita hyviin ja huonoihin tai myönteisiin ja kielteisiin, ja olemme muutenkin varoneet tunteiden arvottamista. Vain ihmisarvoa ja tasa-arvoisuutta on korostettu. Kaikki tunteet ovat kokijalleen todellisia ja sellaisina arvokkaita.

Toivomme tämän kirjan ohjaavan tunteiden ja tunnetaitojen tiedostamiseen. Uskomme että tunnetaitojen opettaminen ja oppiminen vaikuttavat itsetuntemukseen, itsetuntoon, vuorovaikutukseen, elämänhallintaan ja ongelmanratkaisuun. Tunnetaitojen opiskelun myötä kehittyy empatia eli kyky myötäelää toisen kokemuksia ja tunteita. Empatia ja sosiaalisten suhteiden sujuvuus ovat tunnetaitojen opiskelun päämäärä. Ne johtavat hyvinvointiin sekä turvallisiin, toimiviin ihmissuhteisiin perheissä, kaveriryhmissä ja yhteistyötiimeissä.