Ammattipätevyysdirektiivi sisältää säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion pitää tunnustaa EU- tai ETA-kansalaisen toisessa jäsenmaassa hankkima ammattipätevyys. Direktiivissä määritellään esimerkiksi se, millaisia asiakirjoja viranomainen voi vaatia ammattipätevyyden tunnustamishakemuksen liitteeksi.

Ammattipätevyysdirektiivi on Suomessa täytäntöönpantu lailla ammattipätevyyden tunnustamisesta. Lakia sovelletaan EU- tai ETA-jäsenmaan tai Sveitsin kansalaisen toisessa jäsenmaassa tai Sveitsissä hankkiman ammattipätevyyden tunnustamisessa.