Esi- ja perusopetuksen opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden lähdetiedot KOSKI-tietovarannosta

Esi- ja perusopetuksen vuoden 2021 valtionosuusrahoituksen laskennassa käytetään sekä KOSKI-tietovarannosta poimittuja suoritteita että erillisellä Opetushallituksen tiedonkeruulla kerättyjä suoritteita. KOSKI-tietovarannosta poimitut tiedot perustuvat 15.11.2020 mennessä KOSKI-tietovarantoon siirrettyihin/tallennettuihin tietoihin. KOSKI-tiedoista on poimittu 20.9.2020 läsnäolleiden oppilaiden rahoitukseen vaikuttavat määrät, sekä aikuisten perusopetuksen kurssimäärät vuodelta 2019, aineopetuksen kurssimäärät 1.8.2019-31.7.2020 ja kustannuslaskennassa käytettävät majoitus- ja kuljetusoppilaiden määrät. 

Esi-ja perusopetuksen valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat suoritemäärät voi tarkistaa, valtionosuuspäätöksen yksityiskohtaiselta laskelmalta VOS6SL21 perusopetuksen riveiltä. Laskelmassa on koottuna koko kunnan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukainen valtionosuusrahoitus. Raportti löytyy saajakohtaisesti opetus- ja kulttuuritoimen raportointisivuilta https://vos.oph.fi/rap/saaja.html

Korjaukset esi- ja perusopetuksen rahoituksen KOSKI-tietovarannon tietoihin

Valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat 15.11.2020 jälkeen tehdyt KOSKI-tietojen korjaukset toimitetaan Opetushallitukselle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen vuoden 2021 valtionosuusrahoituspäätöksen tekemisen jälkeen esi- ja perusopetuksen VOS-tietojen korjauslomakkeella valtionosuudensaajakohtaisten kokonaismäärien osalta. Huomioitavaa on se, että korjaukset valtionosuusrahoitukseen tulee toimittaa saajakohtaisesti, ei kouluittain. Korjauslomake lähetetään valtionosuudensaajan pyynnöstä turvasähköpostilla. Korjauspyynnöt tulee lähettää osoitteella valtionosuudet [at] oph.fi (valtionosuudet(at)oph.fi).

Korjatut tiedot sisältävä lomake palautetaan vastaamalla valtionosuuksien lähettämään turvasähköpostiin ja liittämällä turvasähköpostiin täytetty VOS-tietojen korjauslomake sekä Excel-tiedostona että täytetystä Excel-tiedostosta allekirjoitettuna pdf-tiedostona. Valtionosuusrahoitukseen lomakkeella toimitettavat tiedot on hyväksyttävä valtionosuudensaajan nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoituksella.

Valtionosuudensaajan tulee arkistoida ilmoitukset asianmukaisin allekirjoituksin ja myös tiedot, joihin ilmoitus perustuu, tulee arkistoida ja arkistokappaleiden tulee olla tarvittaessa valtionosuusviranomaisen saatavilla.

Tiedot on korjattava myös KOSKI-tietovarantoon välittömästi. Koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus siirtää tai tallentaa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) 7-9 § tarkoitetut tiedot KOSKI-tietovarantoon viipymättä ja ajantasaisesti aina sen jälkeen, kun tieto on syntynyt tai muuttunut ja merkitty koulutuksen järjestäjän omiin rekistereihin, riippumatta siitä vaikuttaako tieto rahoitukseen. Tarvittaessa olkaa yhteydessä KOSKI-neuvontaan koski [at] opintopolku.fi (koski(at)opintopolku.fi).

Korjauksen lisäksi haettava oikaisua valtionosuusrahoituspäätökseen 2021

Esi- ja perusopetuksen tietojen korjaamisen lisäksi valtionosuudensaajan on haettava oikaisua valtionosuusrahoituspäätökseen oikaisumenettelyn mukaisesti. Vuoden 2021 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukainen valtionosuusrahoituspäätös postitettiin valtionosuudensaajille 15.1.2021 valtionosuudensaajan viralliseen postiosoitteeseen. Päätöksen liitteenä on oikaisuvaatimusohje. Valtionosuudensaajan on toimitettava oikaisuvaatimuksen liitteenä korjattu VOS-tietojen korjauslomake allekirjoitettuna pdf-tiedostona. 

Oikaisuvaatimus liitteineen lähetetään Opetushallituksen kirjaamoon osoitteella kirjaamo [at] oph.fi (kirjaamo(at)oph.fi)

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Päätös, johon oikaisua haetaan, on päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2021 VN/27874/2020 VN/27874/2020-OKM-1:

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusosoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaiseen päätökseen on päätöksen liitteenä.

Viranomainen, jolta oikaisua haetaan, on opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka päätettäväksi asian valmistelee Opetushallituksen valtionosuudet. Oikaisuvaatimukset toimitetaan Opetushallitukselle sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)oph.fi

Oikaisua on haettava ajoissa

Oikaisuajan jälkeen tulleita esi- ja perusopetuksen rahoitusta korottavia korjauksia ei huomioida rahoituksessa.

Jos opetuksen järjestäjä on saanut perusteettomasti valtionosuutta, opetus- ja kulttuuriministeriön on määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 62 §:n nojalla.

Palautettavasta määrästä peritään korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona valtionosuus on maksettu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei päätöksen tiedoksisaantipäivää oteta lukuun. Kun päätös postitetaan tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kirjeitse seitsemäntenä päivänä päätöksen sisältävän kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kirjeen lähettämispäivä ilmenee päätöksen mukana toimitettavasta lähetteestä.

Laadi kirjallinen vaatimus

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti. Ilmoita kirjelmässä seuraavat asiat:

 • oikaisua vaativa valtionosuudensaaja
 • nimeä päätös, johon vaadit oikaisua
 • miltä kohdin vaadit päätöstä oikaistavaksi ja mitkä ovat muutokset, joita vaadit tehtäväksi
 • perusteet, joilla vaadit oikaisua
 • vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköposti ja puhelinnumero).
 • oikaisuvaatimuksen liitteeksi korjattu VOS-tietotojen korjauslomake allekirjoitettuna pdf-tiedostona
 • oikaisuvaatimuksen allekirjoittaa valtionosuudensaajan nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö 

 

Toimita oikaisuvaatimus ajoissa

Toimita oikaisuvaatimus Opetushallituksen kirjaamoon sille säädetyn ajan kuluessa eli viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä klo 16.15.

Oikaisuvaatimuksen voit lähettää henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköpostina.

Opetushallitus/Kirjaamo

 • postiosoite: PL 380, 00531 Helsinki
 • käyntiosoite: Hakaniemenranta 6, Helsinki
 • sähköposti: kirjaamo(at)oph.fi
 • puhelin: 029 533 1000