Opetushallituksen kansallinen opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu KOSKI sisältää opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetut tiedot oppijoiden yksittäisistä opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista sekä suoritetuista tutkinnoista. KOSKI-palvelu sisältää myös erillisen kansallisten opinto- ja tutkintotietoja sisältävien rekistereiden yhteen kokoavan luovutuspalvelun sekä muun kuin säännellyn koulutuksen rekisterin.

KOSKI on perustettu 1.1.2018 kun valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettu laki (884/2017) astui voimaan. KOSKI-palvelu helpottaa ja sujuvoittaa asiointia sekä vähentää eri hallinnonalojen päällekkäistä virkatyötä. Kansalaiset ja viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot luotettavasti yhdestä paikasta. Lisäksi suoritustiedot ovat pitkäaikaisesti, turvallisesti ja luotettavasti kansalaisen saatavilla.

 

Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto (KOSKI-tietovaranto)

Opetuksen ja koulutuksen tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat tietoja tallentavat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät yhdessä tietovarantoa ylläpitävän Opetushallituksen kanssa. Muun kuin säännellyn koulutuksen opiskeluoikeuksien tietojen osalta yhteisrekisterinpitäjänä toimii myös koulutusta rahoittava Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotiedot tietovarantoon vuodesta 2018 alkaen.

Tietovaranto sisältää tiedot myös perusopetuksen ja toisen asteen välisissä nivelvaiheen koulutuksissa opiskelevien oppijoiden opiskeluoikeuksista ja opintosuorituksista. Kansanopistojen ylläpitäjät ovat tallentaneet kansanopistojen vapaan sivistystyön oppivelvollisille suunnatuissa vapaan sivistystyön koulutuksessa, vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa sekä kotoutumiskoulutuksissa oppivelvollisuuttaan suorittavien oppijoiden opiskeluoikeus- ja suoritustiedot tiedot tietovarantoon 1.8.2021 alkaen. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet koulutuksessa opiskelevien oppijoiden opiskeluoikeus- ja suoritustiedot tietovarantoon 1.8.2022 alkaen.

Helsingin eurooppalaisessa koulussa järjestetyn opetuksen sekä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama muun kuin säännellyn koulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön koulutuksen opiskeluoikeus- ja suoritustiedot tallennetaan tietovarantoon 1.1.2023 alkaen.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät voivat lisäksi päättää tietojen tallentamisen mahdollistamisesta vapaatavoitteisessa vapaan sivistystyön koulutuksessa opiskeleville oppijoilleen 1.8.2021 alkaen ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut koulutuksen järjestäjät järjestämässään tai hankkimassaan taiteen perusopetuksessa 1.1.2023 alkaen. Vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen ja taiteen perusopetuksen opiskeluoikeus- ja suoritustietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon perustuu aina oppijan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjälle tai taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjälle antamaan suostumukseen tietojen tallentamisesta.


 

Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu

KOSKI-palvelun yhteydessä toimii opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu, jonka kautta voidaan yhdistää ja luovuttaa tietoja opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon lisäksi ylioppilastutkintorekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (Virta) sekä valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä. Opetushallitus vastaa KOSKI-tietovarannon ja luovutuspalvelun ylläpidosta sekä tietojen luovuttamisesta.

Luovutuspalvelun kautta on saatavilla tietoja ylioppilastutkinnoista alkaen vuodesta 1990 ja korkeakoulututkinnoista ja -opintosuorituksista sekä opiskeluoikeuksista pääsääntöisesti alkaen vuodesta 1995. Lisäksi saatavilla on ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja.

Eri viranomaiset hyödyntävät KOSKI-tietovarannossa olevia tietoja, ja käyttö laajenee jatkuvasti. Luovutuspalvelusta voidaan jakaa tietoja luotettavasti niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaistoimijoille, joita ovat esimerkiksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, kunnat, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Kansaneläkelaitos (Kela), Eläketurvakeskus, työvoimahallinto, Kansallinen arviointikeskus KARVI, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), maahanmuuttovirasto (Migri) ja Tilastokeskus. Esimerkiksi Kela käyttää perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tietoja opintoetuuksien, työttömyysturvaetuuksien, perustoimeentulotuen, koululaiseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien käsittelyssä. Tilastokeskus hyödyntää palvelun tietoja ottamalla keskitetysti tutkinto- ja opintosuoritustietoja toteuttamiaan tilastoaineistoja ja -julkaisuja varten. Tietoja hyödynnetään myös jatkuvasti erilaisissa arviointi- ja seurantatutkimuksissa.

Luovutuspalvelun kautta luovutettavia tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi opintojen ja osaamisen kehittämistoimien suunnittelussa ja henkilökohtaistamisessa, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa, työnhaussa, opintojen etenemisen ja koulutuksessa läsnäolon seurannassa, koulutuksen rahoituksen laskennassa, koulutusta koskevien tilastojen laadinnassa ja koulutuksen arvioinnissa.

Lisätietoa KOSKI-palvelusta

Oppija ja tämän huoltaja pääsevät tarkastelemaan omia tai huollettaviensa tietoja KOSKI-palvelussa kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun. KOSKI-tietovarannon käyttöohjeet opetuksen ja koulutuksen järjestäjille löytyvät eDuuni-wikisivustolta.

Yhteystiedot KOSKI-palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä:
 koski(at)opintopolku.fi

Kosken tietosisältö ja käyttö: Tietoa dokumentaatiosta löydät alla olevista linkeistä (osin saavutettava).

Muita ohjemateriaaleja KOSKI-palvelun käyttäjille

Taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjille on saatavilla eDuuni-wikissä olevien ohjeiden lisäksi tämän verkkosivun alaosan liitetiedostoissa Opetushallituksen julkaisema opas suostumuksia koskevan tiedonhallintaprosessin suunnittelun tueksi sekä ladattavat koulutuksen järjestäjän malliasiakirjat suostumuksen antajan informointiin sekä taiteen perusopetuksen oppilaan suostumuksen pyytämiseen tallennettaessa taiteen perusopetuksen tietoja KOSKI-tietovarantoon. Opas ja malliasiakirjat on suunniteltu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Vapaan sivistystyön oppilaitoksille vastaavanlainen ohjemateriaali malliasiakirjoineen on saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.