Hyppää pääsisältöön
Kuvituskuva: silmä ja numeroita

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin. Sen tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

OEF tuo koulutuksen ja työelämän eri osapuolet yhteiseen vuoropuheluun tulevaisuudesta. OEF tuottaa, analysoi ja levittää ennakointitietoa sekä nostaa ennakointitiedon pohjalta esille koulutuksen kehittämistarpeita.

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu ohjausryhmästä, yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä niiden kokoamista asiantuntijaverkostoista.

Ajankohtaista Osaamisen ennakointifoorumin toiminnassa

Ajankohtaista
Ensimmäisen OEF-kauden loppuraportti
Raportissa kerrotaan OEF:n ensimmäisen kauden toiminnasta.
OEF:n toiminta

Opetushallitus ja OEF tuottavat ennakointitietoa koulutuksen, osaamisen ja työelämän tarpeista tulevaisuudessa.

Tutustu ennakointituloksiin

Ennakointiryhmien aloitteet, suositukset ja ehdotukset kaudella 2021-2024

Aloitteet, suositukset ja ehdotukset 2021-2024

Kauden 2017-2020 ennakointiryhmien aloitteet, suositukset ja ehdotukset (pdf)

Aloitteet, suositukset ja ehdotukset 2017-2020

Kehittämisehdotukset: sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat

www.oph.fi

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen palveluiden koulutus- ja osaamistarpeita vastaavat koulutuksen kehittämisehdotukset (18.12.2020). Ennakointiryhmän (ER7) kehittämisehdotukset rakentuvat alalla keskeisiksi todetuille muutostekijöille ja niihin liittyville osaamistarpeille monimuotoistuvissa toimintaympäristöissä. Kehittämisehdotuksissa painottuu koulutuksen ja työelämän kiinteä yhteistyö tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen varmistamiseksi.

Lausuntokooste: auto-, ilmailu- kuljetus- ja merenkulkuala

www.oph.fi

Liikenne ja logistiikka -ennakointiryhmän (ER4) auto-, ilmailu- kuljetus- ja merenkulkualaa koskeva lausuntokooste (11.11.2020).

Kannanotto: Jatkuva oppiminen ja ohjaus

www.oph.fi

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden ennakointiryhmän (ER5) kannanotossa (7.10.2020) nostetaan esille ryhmän havaitsemat tärkeimmät jatkuvaan oppimiseen ja ohjaukseen liittyvät osa-alueet alalla.

Kannanotto: Prosessiteollisuus ja -tuotanto

www.oph.fi

Prosessiteollisuus ja -tuotanto -ennakointiryhmän toimikauden keskeiset tulokset ja toimenpide-ehdotukset (10.9.2020). Ryhmä nostaa kannanotossaan esille koulutuksen kehittämiseen ja työvoimaan liittyviä teemoja. Ryhmä toivoo niiden huomioimista laajasti eri toimijoiden piirissä sekä toimenpiteitä muutoksien aikaan saattamiseen.

Kannanotto: teknologiateollisuus ja -palvelut

www.oph.fi

Teknologiateollisuus ja -palvelut ennakointiryhmä (ER8) ottaa kantaa OKM:ssä valmisteilla olevaan koulutuspoliittiseen selontekoon (10.6.2020). Osana koulutuksen tavoitetilaa ja linjausten valmistelua ennakointiryhmä nostaa esille ennakointikaudella (2017–2020) nousseita näkemyksiä ja tuloksia teknologiateollisuuden toimialoista ja siihen liittyvän koulutuksen tulevaisuudesta.

Aloite: Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö

www.oph.fi

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmän (ER1) aloite maatalouden, metsätalouden, elintarvikkeiden valmistuksen ja ympäristöalan koulutusten laadun arvioinnista ja kehittämisestä sekä em. alojen vetovoimakampanjan toteuttamisesta (14.2.2020).

Toimenpide-ehdotus: Liikenne- ja logistiikka-ala

www.oph.fi

Liikenne- ja logistiikka -ennakointiryhmän (ER4) esitys ennakointiselvityksen tekemisestä (6.2.2020). Alkuperäistä esitystä on päivitetty jälkeenpäin oheisessa dokumentissa kursiivilla esitetyllä osiolla.

Kannanotto: Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut

www.oph.fi

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden ennakointiryhmän (ER5) kannanotto OKM:lle, Opetushallitukselle ja Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmälle (4.2.2020). Ennakointiryhmä näkee ryhmän nykyisen koostumuksen (toimialaryhmät) olevan ennakointiryhmille annettujen tehtävien ja ennakointityön näkökulmasta tarkoituksenmukainen ja hyvin toimiva kokonaisuus, jota ei ole tarvetta muuttaa. Kannanotto liittyy OEF:n ulkoisessa väliarvioinnissa esitettyihin suosituksiin, joiden mukaan ennakointiryhmien tulisi arvioida niiden koostumusta.

Suositus: Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala

www.oph.fi

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan ennakointiryhmä (ER7) on tehnyt suosituksen alan palveluntuottajien henkilöstön toimintakykyosaamisen vahvistamisesta sekä näiden ammattialojen koulutuspalveluiden tuottajien toimintakykyosaamisen tarjonnan kehittämisestä (2.12.2019). Suositus on osoitettu seuraaville tahoille: OKM, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, THL, AMEO, AMKE ry, Arene ry ja UNIFI ry.

Aloite: Englanninkielisen koulutuksen järjestämislupien määrä

www.oph.fi

Rakennettu ympäristö (ER6) -ennakointiryhmän aloite OKM:lle (19.12.2019). Ryhmä esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö lisää englanninkielisen ammatillisen koulutuksen järjestämislupien määrää koulutuksen järjestäjien hakemuksista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eri tutkintoihin.

Aloite: Nosturinkuljettajien koulutuksen rahoitus

www.oph.fi

Rakennettu ympäristö (ER6) -ennakointiryhmän aloite OKM:lle (19.12.2019). Ennakointiryhmä ehdottaa, että asetusta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista muutetaan niin, että ajoneuvonosturinkuljetuksen osaamisala siirretään kustannusryhmään 5. Lisäksi se ehdottaa, että talonrakennusalan ammattitutkintoon säädetään torninosturinkuljetuksen osaamisala, jolle määritellään muusta tutkinnosta poikkeava kustannusryhmä 5.

Aloite: Opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja tukevat käytännöt

www.oph.fi

Prosessiteollisuus ja -tuotanto -ennakointiryhmän (ER9) aloite Opetushallitukselle (11.6.2019). Aloitteessa esitetään selvityksen laatimista opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja tukevista hyvistä käytännöistä.

Kannanotto: Luonnonvara-alojen, elintarviketuotannon ja ympäristöalan koulutus

www.oph.fi

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmä (ER1) esittää välittömiä toimenpiteitä, joilla Suomi turvaa kansallisesti metsätalouden, maatalouden, koko ruoantuotannon ja ympäristöasioiden kansallisten etujen edellyttämän osaamisen kaikilla koulutustasoilla.

Aloite: Vieraskielisen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisääminen

www.oph.fi

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut -ennakointiryhmän (ER5) aloite OKM:lle vieraskielisen (lähinnä englanninkielisen) ammatillisen koulutuksen järjestämislupien lisäämiseksi matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan eri tutkintoihin.

Lausunto: Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta

www.oph.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi joulukuussa 2017 lausuntoa aiheesta Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi. Opetushallitus välitti lausuntopyynnön myös ennakointiryhmille. Kannanottonsa antoivat liiketoiminta ja hallinto-, teknologiateollisuus ja -palvelut- sekä prosessiteollisuus ja -tuotanto -ennakointiryhmät. Opetushallitus teki lausunnoista yhteenvedon.

Lausunto: Liiketalous- ja asiakaspalveluosaaminen

www.oph.fi

Liiketalous- ja hallinto -ennakointiryhmän (ER2) lausunto OKM:lle ja Opetushallitukselle. Ennakointiryhmä ehdottaa, että ammatillisten perustutkintojen yhteisiin osiin ja niiden osa-alueisiin sisällytetään myös talousasioita koskeva kokonaisuus.

OEF:n kauden 2017-2020 ulkoisen arvioinnin tulokset (pdf)

OEF:n kauden 2017-2020 ulkoisen arvioinnin tulokset

OEF:n loppuarviointi

www.oph.fi

Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisen toimikauden ulkoisen arvioinnin loppuraportin ensimmäinen osa. Raportissa on arvioitu OEF:n työn tuloksia suhteessa sille annettuihin tehtäviin, työskentelyn tehokkuutta, taloudellisuutta ja laatua suhteessa tuloksiin sekä ennakointiprosessin käytännön toteutusta. Raportissa on myös esitetty arvioinnin tulosten perusteella ehdotuksia siitä, miten toimintaa voitaisiin kehittää. Arviointituloksia hyödynnetään OEF:n seuraavan kauden (2021-2024) suunnittelussa. Arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy.

OEF:n ulkoisen arvioinnin välitulokset

www.oph.fi

Osaamisen ennakointifoorumin toimintaa arvioidaan. Ulkoisen arvioinnin kohteena ovat OEF:n tuottamat tulokset, järjestelmän tehokkuus, taloudellisuus ja laatu sekä ennakointiprosessin käytännön toteutus. Arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy. Arvioinnin väliraportissa on esitetty arvioinnin keskeisimmät tulokset sekä suosituksia toiminnan kehittämiseksi. OEF-arvioinnin väliraportti on julkaistu huhtikuussa 2019. Arviointityö jatkui vuoden 2020 loppuun ja loppuarvioinnin ensimmäiset tulokset julkaistaan maaliskuussa 2020. Lopullinen arviointiraportti valmistuu saman vuoden joulukuussa.

OEF:n loppuarviointi - toinen osa

www.oph.fi

Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisen toimikauden ulkoisen arvioinnin loppuraportin toinen osa. Julkaisu täydentää aiempaa raporttia (huhtikuu 2020) ennakointiryhmien omien loppuraporttien tuloksilla. Lisäksi siinä esitetään ehdotus itsearviointisuunnitelmaksi seuraavalle Osaamisen ennakointifoorumin kaudelle (2021–2024).

Ota yhteyttä

Osallistu somessa #OEFoorumi

Twitter: OEFoorumi

Facebook: OEFoorumi

Lisätietoa OEF:stä: oef [at] oph.fi