Hyppää pääsisältöön
Osaamisen ennakointifoorumin logo

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua.

OEF tuottaa, analysoi ja levittää ennakointitietoa tulevaisuuden osaamis-  ja työvoimatarpeista sekä esittää niiden pohjalta koulutuksen kehittämistarpeita.

OEF muodostuu ohjausryhmästä ja yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä.

OEF:n tehtävät
OEF:n jäsenet

OEF:n jäsenet


Ennakointiryhmien jäsenet ovat oman alansa työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoita.

Tutustu ohjausryhmään ja ennakointiryhmien jäseniin
Ajankohtaisia ennakointituloksia

Ajankohtaisia ennakointituloksia


Opetushallitus ja Osaamisen ennakointifoorumi tuottavat ennakointitietoa osaamisen, koulutuksen ja työelämän tarpeista tulevaisuudessa.

Tutustu ajankohtaisiin ennakointituloksiin
Aloitteet, suositukset ja ehdotukset

Aloitteet, suositukset ja ehdotukset 2021-2024

Aloite: Koulutus, kulttuuri ja viestintä -ennakointiryhmä ja taideteollisuusala…

www.oph.fi

Koulutus, kulttuuri ja viestintä -ennakointiryhmän ja taideteollisuusalan työelämätoimikunnan aloitteessa nostetaan esiin taide- ja taitoaineiden merkityksen tulevaisuuden osaamistarpeiden kannalta sekä kiinnitetään huomiota näiden opetusta ja koulutusta koskeviin kehittämistarpeisiin. Samalla tuodaan esiin huolia liittyen erityisesti käsityönopettajien saatavuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Aloitteessa esitetään, että Karvi toteuttaa taide- ja taitoaineiden oppimistulosten sekä käsityön opettajien koulutuksen tuottamien valmiuksien arvioinnin.

Aloite: Rakennettu ympäristö

www.oph.fi

Rakennettu ympäristö -ennakointiryhmän ennakointityön tuloksissa on noussut esille vihreän siirtymän osaamistarpeet, joita tällä aloitteella pyritään edistämään. Ennakointiryhmän aloitteessa (30.11.2022) ehdotetaan toimenpiteitä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen lämpöpumppualan osaajien riittävyyden turvaamiseksi.

Aloite: Prosessiteollisuus ja -tuotanto

www.oph.fi

Prosessiteollisuus ja -tuotanto -ennakointiryhmän aloite (1.12.2022) kädentaitojen osaamisen vahvistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, eduskunnan sivistysvaliokunnalle sekä opettajankoulutukseen ja kädentaitojen opetukseen liittyville yliopistoille. Kädentaitojen osaamista tulee vahvistaa nykyisestä, sillä se luo nuorille valmiuksia siirtyä niin ammatilliseen koulutukseen kuin lukiokoulutuksen jälkeisiin insinööri- ja kädentaitoja vaativiin korkeakouluopintoihinkin.

Kannanotto: Teknologiateollisuus ja palvelut

www.oph.fi

Teknologiateollisuus ja -palvelut -ennakointiryhmän (ER 8) kannanotto OKM:lle, Opetushallitukselle ja eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajille (25.5.2022). Ennakointiryhmä esittää syvän huolen suomalaisen matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen heikentyneistä tuloksista. LUMATE-osaamisella ja sen puutteilla on merkittäviä vaikutuksia toiseen ja korkea-asteen opinnoissa, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Kannanotossaan ryhmä esittää toimenpiteitä, jotka liittyvät ennen kaikkea OKM:ssa valmistelussa olevan LUMA-strategian jatkovalmisteluun sen toimeenpanoon.

Kannanotto: Teknologia-teollisuus ja palvelut

www.oph.fi

Teknologiateollisuus ja -palvelut -ennakointiryhmän kannanotto (26.11.2021) opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kannanotto koskee korkeakoulujen koulutusvastuiden sääntelyn uudistamista ja korkeakoulujen esityksiä uusista koulutusvastuista. Ryhmä tuo esille kannanotossaan aiheeseen liittyviä eri näkökulmia. Se kannattaa tekniikan alan koulutusvastuujärjestelmän uudistamista ja selkeyttämistä. Ennakointiryhmä toteaa, että samalla tulee vahvistaa laatua ja yritysyhteistyötä varmistavia elementtejä korkeakoulujen rahoituksessa, ohjauksessa ja laadunhallinnassa.

Aloitteet, suositukset ja ehdotukset 2017-2020

Kehittämisehdotukset: sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat

www.oph.fi

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen palveluiden koulutus- ja osaamistarpeita vastaavat koulutuksen kehittämisehdotukset (18.12.2020). Ennakointiryhmän (ER7) kehittämisehdotukset rakentuvat alalla keskeisiksi todetuille muutostekijöille ja niihin liittyville osaamistarpeille monimuotoistuvissa toimintaympäristöissä. Kehittämisehdotuksissa painottuu koulutuksen ja työelämän kiinteä yhteistyö tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen varmistamiseksi.

Lausuntokooste: auto-, ilmailu- kuljetus- ja merenkulkuala

www.oph.fi

Liikenne ja logistiikka -ennakointiryhmän (ER4) auto-, ilmailu- kuljetus- ja merenkulkualaa koskeva lausuntokooste (11.11.2020).

Kannanotto: Jatkuva oppiminen ja ohjaus

www.oph.fi

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden ennakointiryhmän (ER5) kannanotossa (7.10.2020) nostetaan esille ryhmän havaitsemat tärkeimmät jatkuvaan oppimiseen ja ohjaukseen liittyvät osa-alueet alalla.

Kannanotto: Prosessiteollisuus ja -tuotanto

www.oph.fi

Prosessiteollisuus ja -tuotanto -ennakointiryhmän toimikauden keskeiset tulokset ja toimenpide-ehdotukset (10.9.2020). Ryhmä nostaa kannanotossaan esille koulutuksen kehittämiseen ja työvoimaan liittyviä teemoja. Ryhmä toivoo niiden huomioimista laajasti eri toimijoiden piirissä sekä toimenpiteitä muutoksien aikaan saattamiseen.

Kannanotto: teknologiateollisuus ja -palvelut

www.oph.fi

Teknologiateollisuus ja -palvelut ennakointiryhmä (ER8) ottaa kantaa OKM:ssä valmisteilla olevaan koulutuspoliittiseen selontekoon (10.6.2020). Osana koulutuksen tavoitetilaa ja linjausten valmistelua ennakointiryhmä nostaa esille ennakointikaudella (2017–2020) nousseita näkemyksiä ja tuloksia teknologiateollisuuden toimialoista ja siihen liittyvän koulutuksen tulevaisuudesta.

Aloite: Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö

www.oph.fi

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmän (ER1) aloite maatalouden, metsätalouden, elintarvikkeiden valmistuksen ja ympäristöalan koulutusten laadun arvioinnista ja kehittämisestä sekä em. alojen vetovoimakampanjan toteuttamisesta (14.2.2020).

Toimenpide-ehdotus: Liikenne- ja logistiikka-ala

www.oph.fi

Liikenne- ja logistiikka -ennakointiryhmän (ER4) esitys ennakointiselvityksen tekemisestä (6.2.2020). Alkuperäistä esitystä on päivitetty jälkeenpäin oheisessa dokumentissa kursiivilla esitetyllä osiolla.

Kannanotto: Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut

www.oph.fi

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden ennakointiryhmän (ER5) kannanotto OKM:lle, Opetushallitukselle ja Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmälle (4.2.2020). Ennakointiryhmä näkee ryhmän nykyisen koostumuksen (toimialaryhmät) olevan ennakointiryhmille annettujen tehtävien ja ennakointityön näkökulmasta tarkoituksenmukainen ja hyvin toimiva kokonaisuus, jota ei ole tarvetta muuttaa. Kannanotto liittyy OEF:n ulkoisessa väliarvioinnissa esitettyihin suosituksiin, joiden mukaan ennakointiryhmien tulisi arvioida niiden koostumusta.

Suositus: Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala

www.oph.fi

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan ennakointiryhmä (ER7) on tehnyt suosituksen alan palveluntuottajien henkilöstön toimintakykyosaamisen vahvistamisesta sekä näiden ammattialojen koulutuspalveluiden tuottajien toimintakykyosaamisen tarjonnan kehittämisestä (2.12.2019). Suositus on osoitettu seuraaville tahoille: OKM, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, THL, AMEO, AMKE ry, Arene ry ja UNIFI ry.

Aloite: Englanninkielisen koulutuksen järjestämislupien määrä

www.oph.fi

Rakennettu ympäristö (ER6) -ennakointiryhmän aloite OKM:lle (19.12.2019). Ryhmä esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö lisää englanninkielisen ammatillisen koulutuksen järjestämislupien määrää koulutuksen järjestäjien hakemuksista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eri tutkintoihin.

Aloite: Nosturinkuljettajien koulutuksen rahoitus

www.oph.fi

Rakennettu ympäristö (ER6) -ennakointiryhmän aloite OKM:lle (19.12.2019). Ennakointiryhmä ehdottaa, että asetusta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista muutetaan niin, että ajoneuvonosturinkuljetuksen osaamisala siirretään kustannusryhmään 5. Lisäksi se ehdottaa, että talonrakennusalan ammattitutkintoon säädetään torninosturinkuljetuksen osaamisala, jolle määritellään muusta tutkinnosta poikkeava kustannusryhmä 5.

Aloite: Opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja tukevat käytännöt

www.oph.fi

Prosessiteollisuus ja -tuotanto -ennakointiryhmän (ER9) aloite Opetushallitukselle (11.6.2019). Aloitteessa esitetään selvityksen laatimista opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja tukevista hyvistä käytännöistä.

Kannanotto: Luonnonvara-alojen, elintarviketuotannon ja ympäristöalan koulutus

www.oph.fi

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmä (ER1) esittää välittömiä toimenpiteitä, joilla Suomi turvaa kansallisesti metsätalouden, maatalouden, koko ruoantuotannon ja ympäristöasioiden kansallisten etujen edellyttämän osaamisen kaikilla koulutustasoilla.

Aloite: Vieraskielisen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisääminen

www.oph.fi

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut -ennakointiryhmän (ER5) aloite OKM:lle vieraskielisen (lähinnä englanninkielisen) ammatillisen koulutuksen järjestämislupien lisäämiseksi matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan eri tutkintoihin.

Lausunto: Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta

www.oph.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi joulukuussa 2017 lausuntoa aiheesta Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi. Opetushallitus välitti lausuntopyynnön myös ennakointiryhmille. Kannanottonsa antoivat liiketoiminta ja hallinto-, teknologiateollisuus ja -palvelut- sekä prosessiteollisuus ja -tuotanto -ennakointiryhmät. Opetushallitus teki lausunnoista yhteenvedon.

Lausunto: Liiketalous- ja asiakaspalveluosaaminen

www.oph.fi

Liiketalous- ja hallinto -ennakointiryhmän (ER2) lausunto OKM:lle ja Opetushallitukselle. Ennakointiryhmä ehdottaa, että ammatillisten perustutkintojen yhteisiin osiin ja niiden osa-alueisiin sisällytetään myös talousasioita koskeva kokonaisuus.

Ota yhteyttä

Osallistu somessa #OEFoorumi

Twitter: OEFoorumi

Facebook: OEFoorumi

Lisätietoa OEF:stä: oef [at] oph.fi