Hyppää pääsisältöön

Usein kysyttyä


Usein kysytyt kysymykset eri aihealueista

Näytä kaikki kysymykset ja vastaukset

Uusimmat kysymykset ja vastaukset

Mitä aluehallintoviranomaisten antamat koulujen sulkemispäätökset tarkoittavat?

Avainsanat Koronavirus Esiopetus Perusopetus

Aluehallintovirastot ovat tartuntatautilain (1227/2016) nojalla määränneet toimialueellaan sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten tilat suljettavaksi. Tiloja voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti käyttää lähiopetuksen järjestämiseen niille oppilaille, joilla on siihen soveltamisasetuksen (126/2020, muut. 131/2020) mukaan siihen oikeus. Lähiopetusta voidaan järjestää esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaille, erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille.

Koulutiloissa ei sen sijaan voi järjestää toimintaa niille oppilaille, joilla ei ole oikeutta lähiopetukseen. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana etäopetuksessa olevien oppilaiden oppimisen tukea, esimerkiksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta, ei ole mahdollista toteuttaa lähiopetuksena koululla. 

Valtioneuvosto suosittaa koronavirusepidemian rajoittamiseksi etäopetusta kaikille lapsille, joille se on mahdollista.
 

Onko poikkeusolojen aikana oikeus koulumatkaetuuteen tai majoitukseen?

Avainsanat Koronavirus Esiopetus Perusopetus

Valmiuslain nojalla annetuilla säännöksillä ei ole rajoitettu oppilaiden oikeutta maksuttomiin koulukuljetuksiin tai majoitukseen. Ne oppilaat, jotka saavat lähiopetusta, ovat edelleen oikeutettuja näihin etuuksiin kuten aiemminkin.

Miten oppimisen tuki järjestetään poikkeusolojen aikana?

Avainsanat Koronavirus Esiopetus Perusopetus

Lähiopetukseen oikeutetuilla ja osallistuvilla oppilailla on oikeus myös oppimiseen tarvittavaan tukeen perusopetuslain mukaisesti. 

Etäopetuksessa tukea järjestetään siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana etäopetuksessa olevien oppilaiden oppimisen tukea, esimerkiksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta, ei ole mahdollista toteuttaa lähiopetuksena koululla.

On kuitenkin tärkeää, että myös etäopetuksessa olevat oppilaat ja heidän huoltajansa saavat tarvitsemansa tuen lasten oppimisen jatkumiseksi mahdollisimman hyvin myös kotioloissa. 

Opetuksen järjestäjän tulee huolellisesti seurata poikkeuksellisten järjestelyjen vaikutuksia erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin oppilaisiin. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota myös opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisotoimen yhteistyössä.
 

Miten toimitaan niiden lasten osalta, jotka ovat erityiskouluissa, koulukodeissa tai sairaalaopetuksessa?

Avainsanat Perusopetus

Erityiskouluissa ja erityisluokissa opetus jatkuu lähiopetuksena niiden oppilaiden osalta, jotka eivät ole huoltajien valinnan johdosta siirtyneet etäopetukseen. Epidemian leviämisen ehkäisemiseksi on suositeltavaa, että lähiopetus järjestettäisiin sitä tarvitseville oppilaan omassa koulussa eikä oppilaita siirrettäisi koulusta toiseen. Opetusryhmiä voidaan tarvittaessa yhdistää. Ryhmät tulee kuitenkin pitää mahdollisimman pieninä tartuntavaaran vuoksi. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjeistaa kouluja niin opetusryhmien muodostamisesta, opettajien välisestä työnjaosta kuin turvallisista toimintatavoista opetusjärjestelyissä. 

Koulukodeissa voidaan antaa lähiopetusta soveltamisasetuksessa säädettyjen periaatteiden mukaan niin kuin muissakin kouluissa. Sairaalaopetuksessa opetusta suositellaan jatkettavan samoin opetusjärjestelyin kuin aiemmin, ottaen huomioon lasten yksilölliset tarpeet sekä lasten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät näkökulmat.