Hyppää pääsisältöön

Usein kysyttyä


Usein kysytyt kysymykset eri aihealueista

Näytä kaikki kysymykset ja vastaukset

Uusimmat kysymykset ja vastaukset

Miksi tyttöjen ja poikien suorituskriteerit eroavat Move!-testin etunojapunnerruksessa ja heitto-kiinniottoyhdistelmässä?

Keywords Move! Perusopetus

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on otettu liikunnassa vahvasti huomioon. Tutkimusten mukaan sukupuoli on yksi selittävä tekijä fyysiseen toimintakykyyn liittyvissä asioissa. Oppilaiden tasa-arvoisen kohtelun ja johtopäätösten luotettavuuden takia Move!-mittauksissa huomioidaan oppilaan sukupuoli. Parhaimmillaan tämä antaa myös tilaa ja ymmärrystä erilaisuudelle.

Move!-mittausosioiden kehittämisen lähtökohtana oli, että nolla-tuloksia tulisi mahdollisimman vähän. Tämän perusteena oli ajatus oppilaiden fyysisen ’minäpystyvyyden’ tukemisesta. Move!-mittauksiin haluttiin luoda sellaisia mittausosioita, joissa jokaiselle tulisi lähtökohtaisesti vähintään muutama onnistunut suoritus.

Move!-järjestelmän käytännön valmistamistyöstä on vastannut Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kokoama monitieteinen asiantuntijaryhmä. Mittausosioiden luomisen lähtökohtana oli se, että 0-tuloksia tulisi mahdollisimman vähän. Siksi haluttiin luoda sellaisia mittausosiota, joissa oppilaat kokisivat onnistumisia. Move!:a valmistettaessa esimerkiksi pilotoinneissa paljastui, että huomattavan suuri osa tytöistä sai varpaat maassa tehdyistä etunojapunnerruksista tulokseksi nolla onnistunutta toistoa. Siksi etunojapunnerruksesta luotiin tytöille versio, jossa punnerrukset tehdään polvet maassa. Toisaalta pilottimittausten perusteella pojilla polvet maassa tehtävät punnerrukset eivät saaneet aikaan riittävästi erottelua, joten poikien osalta on perusteltua tehdä punnerrukset varpaat maassa. Move!-ohjeiden suoritustapoja tulee käyttää niissä suorituksissa, jotka kirjataan valtakunnalliseen tietokantaan. Muutoin liikunnanopetuksessa kannustetaan kaikkia oppilaita kokeilemaan erilaisia suoritustekniikoita.  

Heitto-kiinniottoyhdistelmässä suoritus eroaa heittoetäisyyksien osalta, jotka ovat 5. luokan tytöillä 7 metriä ja pojilla 8 metriä, ja 8. luokan tytöillä 8 metriä ja pojilla 10 metriä. Erilaisia heittoetäisyyksiä kokeiltiin järjestelmän pilottivaiheessa, jolloin huomattiin, että tytöillä pitempi etäisyys aiheutti liikaa 0-tuloksia. Toisaalta poikien osalta lyhyempi heittoetäisyys johti siihen, että mittari ei enää erotellut riittävästi, toisin sanoen liian suuri osa pojista sai osiossa maksimituloksen 20. Tämän takia on päädytty erilaisiin heittoetäisyyksiin 5. ja 8. luokan tytöillä ja pojilla. 

Punnerrusten osalta on oppitunneilla tärkeää keskittyä sanoitukseen, jotta puheella ei luoda ja vahvisteta sukupuolistereotypioita. Mikään punnerrustapa ei ole siis ”tyttöjen punnerrus” tai ”poikien punnerrus” vaan on olemassa erilaisia punnerrustekniikoita kuten varpaat maassa tekniikka tai polvet maassa tekniikka.

Pedagogisesti oppilaille on järkevää teettää erilaisia punnerruksen muotoja, mutta Move!-mittaustilanteessa on valtakunnallisen tiedonkeruunkin johdosta 5. ja 8. -vuosiluokilla hyvä toimia valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Onko lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen opiskelijalla oikeus maksuttomaan ruokailuun etäopetuksen aikana?

Keywords Koronavirus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Päivitetty 15.10.2021

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Oppivelvollisella opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan myös aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa. Ammatillisen perustutkintokoulutuksen ja valmentavan koulutuksen opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää läsnäoloa koulutuspaikassa. 

Silloin kun lukion ja ammatillisen koulutuksen opetusta ja koulutusta järjestetään etäopetuksena, ei oikeutta maksuttomaan ateriaan ole. Halutessaan koulutuksen järjestäjä voi kuitenkin tällöinkin tarjota ateriaedun. 

Koulutuksen järjestäjän velvollisuus aterian tarjoamiseen ei koske myöskään tartuntatautilain mukaisessa karanteenissa tai eristyksessä olevaa opiskelijaa. Tartuntatautilain 68 §:n mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä karanteeniin määrätylle asianmukainen karanteenipaikka ja huolehdittava myös karanteeniin määrätyn ruokahuollosta. Opiskelija voidaan näin ollen ohjata kääntymään oman kuntansa puoleen ruokahuoltoa koskevassa asiassa. Oppivelvollisuusuudistus ei tuonut tähän muutoksia.

Oppivelvollisuusuudistuksen myötä oikeus maksuttomaan ateriaan laajeni 1.8.2021 koskemaan myös oppivelvollisuuttaan päätoimisessa ammattitutkintokoulutuksessa suorittavaa opiskelijaa. Valmentava koulutus muuttuu 1.8.2022 lukien tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi, josta säädetään tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa (1215/2020), sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaksi koulutukseksi.  

Opiskelijaravintolaa tai muita ruokailutiloja voi käyttää esimerkiksi porrastetusti, jotta voidaan välttää tarpeetonta lähikontaktia ja pitää riittävä väljyys. Hygieniasta huolehditaan tartuntatautilain 58 c §:n ja muiden viranomaisten antamien määräysten, ohjeiden ja suositusten edellyttämällä tavalla ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

15.10. päivitetty vastaamaan OKM:n ja THL:n 12.10. annettuja suosituksia  yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille

27.9.2021 Muokattu etäopetustilannetta koskevaa kappaletta.

Suora linkki tähän vastaukseen:  https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/onko-lukiokoulutuksen-tai-ammatill…

Sovelletaanko taiteen perusopetuksessa opetustoimea vai harrastamista koskevia säännöksiä ja ohjeita?

Keywords Koronavirus Taiteen perusopetus

Päivitetty 8.9.2021

Taiteen perusopetus on opetustointa, jota koskevat täydentävänä myös harrastustoiminnan kansalliset ohjeet. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. (laki taiteen perusopetuksesta, 1 §)

Taiteen perusopetusta voidaan järjestää musiikkioppilaitoksissa, muissa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tai muulla tavoin (laki taiteen perusopetuksesta, 2 § 3 momentti). Taiteen perusopetuksessa noudatetaan Opetushallituksen antamia opetussuunnitelman perusteita.

Tartuntatautilain väliaikaisen 58 c §:n perusteella tilojen hallinnasta vastaavan taiteen perusopetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksessa toimivilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja että heille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Taiteen perusopetuksen järjestäjän vastuulla on myös tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään. Lisäksi oleskelu oppilaitoksessa tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

Koska taiteen perusopetus kytkeytyy toiminnan luonteen kautta usein kuitenkin myös harrastustoimintaan, on toiminnan järjestämisessä huomioitava lisäksi viranomaisten antamat ohjeet harrastustoiminnan järjestämisestä. Ohjeet ovat suositusluontoisia. Viime kädessä taiteen perusopetuksen terveysturvallinen järjestäminen on toiminnan järjestäjän vastuulla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa antaneet 31.8.2021 suosituksia lasten ja nuorten harrastustoiminnan terveysturvallisesta järjestämisestä.  Niiden noudattamista suositellaan taiteen perusopetuksen ryhmäopetusta järjestettäessä. Uudet suositukset korvaavat lasten ja nuorten harrastustoiminnasta 2.2.2021 annetun ohjeistuksen.

Kunta tai usean kunnan alueella aluehallintovirasto voi tartuntatautilain 58 d §:n nojalla päättää, että yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö järjestetään siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan sovelleta oppilaitosten toimintaan. Taiteen perusopetuksen järjestäjät ovat lähes poikkeuksetta oppilaitoksia, joten edellä tarkoitettu kunnan tai aluehallintoviraston päätös ei koske taiteen perusopetusta. Asiaan ei vaikuta se, järjestääkö oppilaitos taiteen perusopetusta omissa tiloissaan vai esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, senioritalossa, oppimiskeskuksessa tai kansalaisopistossa.

Suora linkki tähän UKK-vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/sovelletaanko-taiteen-perusopetuks…

Päivitetty 8.9.2021 vastaamaan OKM:n ja THL:n suositusta lasten ja nuorten harrastustoiminnan terveysturvallisesta järjestämisestä
 

Saako ulkopuolinen tulla kouluihin tai oppilaitoksiin vapaasti?

Keywords Koronavirus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Päivitetty 15.10. 2021

Perusopetus, lukio-opetus ja ammatillinen koulutus on lain mukaan julkista, mutta oikeutta opetuksen seuraamiseen voidaan rajoittaa perustellusta syystä. Opetuksen seuraaminen ei oikeuta puuttumaan opetukseen tai vaikuttamaan oppilaiden mielipiteisiin.

Koulussa ja koulun alueella ei saa myöskään ilman koulun lupaa jakaa materiaalia. Jos on ilmeistä, että henkilö pyrkii vaikuttamaan oppilaiden tai opiskelijoiden mielipiteisiin, koulun alueelle pääsy voidaan etukäteen kieltää.

Häiritsevästi ja epäasiallisesti käyttäytyvää henkilöä voidaan pyytää poistumaan koulusta tai koulun pihalta. Jos henkilö ei noudata poistumispyyntöä, koulu voi ottaa yhteyttä poliisiin. Koulun alueella luvatta oleva henkilö voi syyllistyä julkisrauhan rikkomiseen.

15.10.2021 tekstin ensimmäistä kappaletta päivitetty voimassa olevien suositusten mukaiseksi 

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/saako-ulkopuolinen-tulla-kouluihin…