Hyppää pääsisältöön

Usein kysyttyä


Usein kysytyt kysymykset eri aihealueista

Näytä kaikki kysymykset ja vastaukset

Uusimmat kysymykset ja vastaukset

Avainsanat Maahanmuuttajakoulutus Perusopetus

Oppilailla tulisi olla opettaja, joka opettaa heille S2-oppimäärää joko erillisessä ryhmässä tai inklusiivisesti suomen kieli ja kirjallisuus -tunneilla yhdessä S1-opettajan kanssa. S2-opetukseen haetaan erillistä valtionavustusta, joka perustuu laskennalliseen 25 euron tuntihintaan, josta opetuksen järjestäjälle korvataan 86 %, jos yllä mainitut ehdot täyttyvät.

Avainsanat Maahanmuuttajakoulutus Perusopetus

Ei voi. S2 on tässä mielessä samanarvoinen kuin S1. Oppilaitokset tarkistavat, että maahanmuuttotaustaisen opiskelijan kielitaito on riittävä opintoihin. Aikaisemman tutkinnon tai sen osan suorittaminen suomeksi saattaa riittää näytöksi riittävästä suomen osaamisesta.

Lukioon haettaessa ei testata opiskelukielen taitoa. Ammatillisessa koulutuksessa on alakohtaiset vaatimukset. Jotkin ammattiopistot vaativat kielitaidon todistamista kielitaitotestillä tai aikaisemmalla koulutuksella, jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi. Jos kielitaito todistetaan peruskoulun tai lukion äidinkielen oppimäärän arvosanalla, suomi äidinkielenä ja suomi toisena kielenä arvotetaan samalla tavalla esimerkiksi niin, että kummankin oppimäärän arvosana 7 vastaa taitotasoa A2, arvosana 8 taitotasoa B1 ja arvosana 9 taitotasoa B2. Yleensä vaadittava taitotaso ammatillisessa koulutuksessa on A2—B2 alasta riippuen.

Yliopistoissa suomen kielen taidon osoittamiseksi hyväksytään se, (1) että opiskelija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, (2) että perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa on hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä tai (3) että suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe suomen kielessä tai suomi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur (A). Suomi äidinkielenä -oppimäärä ja suomi toisena kielenä -oppimäärä ovat siis samanarvoisia. Jos hakija sen sijaan ei ole suorittanut tutkintoa kokonaan, S1- ja S2-kokeen arvosanavaatimukset voivat vaihdella.

Oppijan monikielinen kompetenssi nähdään etuna, ja kielitietoisen koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Oppilaat käyttävät eri kielten taitoansa kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Opetus tukee oppilaitten monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaan vapaa-ajallansa käyttämiä kieliä. Tällöin kielitietoinen opetus vahvistaa oppilaitten luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa. Siitä syystä myös äidinkielen ja kirjallisuuden S2-oppimäärä tulee nähdä oppilaan kielitaitoa tukevana vaihtoehtona, sillä se keskittyy äidinkielenänsä muuta kieltä puhuvan oppilaan kannalta tärkeämpiin asioihin. S2-oppimäärä on siis oppilaan jatko-opintoihin etenemisen kannalta yhtä arvokas kuin suomi äidinkielenä.

Avainsanat Ukraina Perusopetus

Ukrainan opetusministeriö tarjoaa Ukrainan opetussuunnitelman mukaisia opintoja etäopetuksena. Etäopetusta on tarjolla sekä reaaliaikaisesti että tallenteina. Suomessa olevat ukrainalaiset lapset ja nuoret voivat hyödyntää tätä mahdollisuutta, mutta velvollisuutta etäopetukseen osallistumiseen heillä ei ole. Ensisijainen vaihtoehto heille on suomalainen koulu.

Suomalainen koulu tai sen henkilöstö ei myöskään vastaa Ukrainan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antamisesta eikä opintojen sisällöstä tai etenemisestä.

Opetuksen järjestäjä voi kuitenkin edesauttaa Ukrainan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen osallistumista esimerkiksi tarjoamalla etäopiskeluun turvallisen valvotun tilan, tietokoneen ja nettiyhteyden. Kunta voi käyttää valvonnassa suostumuksen perusteella kunnan eri henkilöstöryhmiin kuuluvia sekä rekrytoida ukrainalaisia huoltajia mahdollisuuksien mukaan. 

Etäopetukseen osallistuminen valmistavassa opetuksessa

Perusopetukseen valmistavan opetuksen viikkotuntimäärä voi yhdeksän kuukauden aikana vaihdella joustavasti. Tämä mahdollistaa oppilaiden osallistumisen Ukrainan opetusministeriön tarjoamaan etäopetukseen, jos esimerkiksi perusopetuksen päättövaiheessa olevan oppilaan huoltaja niin haluaa ja kunta/opetuksen järjestäjä päättää viikkotuntimäärän vaihtelusta.

Etäopetukseen osallistuminen perusopetuksessa

Oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin perusopetuslaissa (18 §) säädetään ja määrätään, jos oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot tai perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta. 

Jos oppilas vapautetaan perusopetuslain 18 §:n perusteella jonkin oppiaineen opiskelusta, hänelle tulee järjestää muuta opetusta tai ohjattua toimintaa. Ukrainan opetussuunnitelman mukainen opetus voidaan katsoa tällaiseksi korvaavaksi opetukseksi, jos opetuksen järjestäjä niin päättää. 

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/pitaako-suomessa-olevien-ukrainala…

Avainsanat Move! Perusopetus Liikunta ja urheilu

Yhdenvertaisessa ja turvallisessa oppimisilmapiirissä jokaisella oppilaalla on yhtäläiset mahdollisuudet saada tukea oppimiseensa ja kasvaa omana itsenään sekä tulla tasavertaisesti huomioiduksi ja kuulluksi. Opettaja on työssään yhdenvertaisuuslain (1325/2014) ja tasa-arvolain (609/1986) alainen. 

Opettajien, kuten jokaisen kasvattajan on tärkeää tunnistaa omassa toiminnassaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat hänen suhtautumiseensa sukupuoliin sekä toimintaansa opettajana. Opettajan tulee pyrkiä purkamaan sukupuolittuneita rakenteita, toimintamalleja ja stereotypioita.

Move!-mittausosiot on kehitetty monitieteellisessä prosessissa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Suoritustekniikoiden määrittelyssä pohdittiin tarkasti tasa-arvokysymystä. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo otetaan perusopetuksen koululiikunnassa ja Move!-mittauksissa vakavasti ja tarkoin huomioon. Käytettävien mittareiden tulisi olla luotettavia ja erottelukykyisiä sekä mahdollisimman kannustavia. 

Tyttöjen ja poikien välillä on keskimäärin fyysisiä eroja, jotka aiheuttavat sen, että mittarit toimivat eri tavalla. Move!-mittaustulosten viitearvot on määritetty tieteellisessä prosessissa erikseen tytöille ja pojille. Muille sukupuolille ei ole nykyisellään käytettävissä viitearvoja. Jos oppilas ei samaistu binäärisen sukupuolijaottelun sukupuoliin, opettajan on tärkeää keskustella asiasta oppilaan kanssa ja yhdessä sopia, mitä viitearvoja oppilaan kohdalla Move!-mittauksissa käytetään.

Eduskunnalle jätettyyn kirjalliseen kysymykseen (KK 519/2021) vastasi Opetusministeri Li Andersson 14.10.2021.