Hyppää pääsisältöön

Usein kysyttyä


Usein kysytyt kysymykset eri aihealueista

Näytä kaikki kysymykset ja vastaukset

Uusimmat kysymykset ja vastaukset

Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppimäärän moduulista, opintojaksosta annetaan yksi arvosana. Koskeeko tämä tilannetta, jossa opintojakso muodostuu oppimäärän valtakunnallisesta valinnaisesta moduulista ja paikallisista valinnaisista opinnoista?

Keywords Opetussuunnitelma Lukiokoulutus

Ei. Kyseinen määräys koskee vain opintojaksoja, joissa on yhdistetty valtakunnallisia moduuleita (pakollisia tai valinnaisia) samaan opintojaksoon. Näin ollen paikallisista valinnaisista opinnoista annetaan oma arvosana, vaikka se olisi osa ns. integroitua opintojaksoa. Näin toteutuu myös se arviointiin liittyvä määräys, että oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

Näin saatua arvosanaa voidaan toki korottaa opiskelijan antamien muiden näyttöjen perusteella. Muita näyttöjä voivat olla esimerkiksi paikallisista valinnaisista opinnoista saadut arvosanat.

Paikallisia valinnaisia opintoja ei nimitetä moduuleiksi, vaan ne ovat itsessään jo opintojaksoja.

Voidaanko lukion penkinpainajaisia viettää koronavirusaikana?

Keywords Koronavirus Lukiokoulutus

17.12.2020

Penkinpainajaisia on järjestetty Suomessa jo lähes yhtä kauan kuin ylioppilaskirjoituksiakin. Penkkarit ovat yleensä ajoittuneet helmikuuhun, viikon 7 torstaihin, jolloin abiturientit päättävät säännöllisen päivittäisen koulunkäyntinsä ja aloittavat valmistautumisen kevään ylioppilastutkintoon. Penkkarijuhla on viime vuosikymmeninä saanut yhä enemmän läksiäisten luonnetta. Vaikka päivän ohjelma on hauska ja humoristinen, on mukana myös haikeutta, kun tuttuun lukioon ei enää palata muuten kuin ylioppilaskokeisiin. Penkkariperinteelle on hyvä pyrkiä löytämään korona-aikaan sopivia toimintatapoja, joissa kunnioitetaan abiturienttien lukiotaivalta ja riemuitaan yhdessä.

Koulutuksen järjestäjien on tärkeää aktiivisesti seurata koronapandemiatilanteen kehitystä ja toimia mahdollisten uusien kansallisten ja paikallisten määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Lukiokoulutuksen järjestäjät päättävät niitä koskevan voimassa olevanlainsäädännön puitteissa opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositukset huomioiden. 

Koulutuksen järjestäjien on tärkeää aktiivisesti seurata koronapandemiatilanteen kehitystä ja toimia mahdollisten uusien kansallisten ja paikallisten määräysten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Lukiokoulutuksen järjestäjät päättävät niitä koskevan normaaliolojen lainsäädännön puitteissa opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositukset huomioiden. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivittivät 4.8.2020 koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille keväällä antamaansa koronapandemiaan liittyvää suositusta. Suosituksen mukaan tilat on hyvä järjestää tavallista väljemmin ja välttää tai vähentää tarpeettomia fyysisisiä lähikontakteja. Lähikontaktien välttämisen ja turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulisi turvata tilajärjestelyillä. Henkilömäärä tulisi rajata siten, että henkilöiden väliin jää 1–2 m tilaa. Oppilaitoksissa tulisi välttää tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua oppilaitoksen alueella voidaan oppilaitoksen omalla päätöksellä rajoittaa. Paikallisesti ja alueellisesti voi olla voimassa rajoituksia yleisötapahtumien järjestämiselle. Nämä rajoitukset koskevat koulutiloissa järjestettäviä yleisötapahtumia sekä penkkaritapahtumaa kaduilla seuraavia katsojia.

Kiihtymis- ja leviämisvaiheessa THL suosittelee maskin käyttöä lukioissa. Päätös suositusten antamisesta tehdään paikallisesti tai alueellisesti epidemiologisen tilanteen mukaan. Kasvomaskia voi käyttää alueellisen viranomaisen suosituksen mukaan myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Kun kyse on suosituksesta, oppilaita tai opiskelijoita ei voida velvoittaa käyttämään maskeja. Kasvomaskin käyttöön on kuitenkin syytä kannustaa ja opastaa, jotta mahdollinen epidemian leviäminen pystytään mahdollisimman tehokkaasti estämään.

Paikallisesti päätetään, pystyykö koulutuksen järjestäjä järjestämään penkkarit niin, että OKM:n ja THL:n suositusta sekä paikallisia ja alueellisia määräyksiä pystytään noudattamaan. Pohdittavaksi tulle muun muassa seuranvanlaisia kysymyksiä:

Pystytäänkö penkkarit järjestämään perinteisellä kalenteripaikalla helmikuussa vai onko harkittava niiden järjestämistä esimerkiksi ylioppilaskokeiden jälkeen?

Pystytäänkö koululla järjestettävät abi-show ja abiturienttien nuoremmille ikäluokille pitämät ohjelmatuokiot pitämään esimerkiksi striimattuina, nauhoitettuina tai lukion keskusradiota hyödyntäen, jos riittävän turvallinen live-toteutus ei ole mahdollista?

Onko paikallisten ja alueellisten määräysten mukaan luvallista järjestää yleisötapahtumaa kuten penkkariajelua, joka kerää yleisöä?

Pystytäänkö penkkariajelun kuorma-autoihin ryhmittäytymään riittävän väljästi? Onko hankittava lisää autoja tai onko mietittävä penkkariajeluiden korvaamista esimerkiksi penkkarimarssilla, jossa abiturientit kulkevat kulkueena, esittävät iskulauseitaan ja heittävät karamellejä? Penkkarimarssin voi tilanteen niin vaatiessa myös striimata.

Vaikka penkkaripäivän ohjelmasta vastaavat pääsääntöisesti abiturientit, olisi tärkeää myös, että muu kouluyhteisö pystyy huomioimaan abiturientti-ikäluokan sekä yhteisönä että yksilöllisesti. Esimerkiksi jokaisen abiturientin henkilökohtainen esittely penkkaripuvussaan ja nimen kuuluttaminen ovat osoittautuneet hyviksi keinoiksi. Nämä ovat tarvittaessa toteuttavissa myös digitaalisesti.

Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. On myös muistettava, että vaikka penkkarit ovat osa vahvaa lukioiden perinnettä, on penkkareihin osallistuminen opiskelijalle vapaaehtoista.

Voiko koulujen ja oppilaitosten joululomaa pidentää koronatilanteen takia?

Keywords Koronavirus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Julkaistu 4.12.2020

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät päättävät työ- ja loma-ajoista, kuten joululoman pituudesta. Perusopetuksen lukuvuodessa tulee perusopetuslain mukaan olla 190 työpäivää, joten joululoman pidentäminen suunnitellusta edellyttää, että kevätlukukaudelle lisätään vastaavasti työpäiviä. Perusopetuksessa lukuvuoden koulutyö päätetään perusopetusasetuksen mukaan viikon 22 viimeinen arkipäivä. Lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa työ- ja loma-ajoista ei säädetä tarkemmin.  

Muutokset työaikoihin kirjataan koulujen ja oppilaitosten vuosisuunnitelmiin tai niitä vastaaviin suunnitelmiin ja muutoksista tulee ilmoittaa oppilaille ja opiskelijoille sekä heidän huoltajilleen. Muutoksista tulee kuulla myös henkilöstöä.

 

Voiko lapsia ja nuoria videoida varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa tai niissä järjestetyissä juhlissa?

Keywords Koronavirus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Julkaistu 3.12.2020

Etäopetuksessa voidaan lähettää kuvaa ja videoita erilaisia teknisiä välineitä tai tapoja käyttäen. Tällöin lähetys on osa opetusta, ja oppilaat ja opiskelijat voivat seurata sitä kotoa. Jos opetusta seuraa vain oma opetusryhmä, ei huoltajien suostumusta tarvita sille, että streamissä tai tallenteessa näkyy muita oppilaita tai opiskelijoita. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä, että lähetys on vain opetusryhmän katsottavissa, ja käytettävän alustan tietosuojan ja tietoturvan taso on riittävä. Jos lähetys olisi avoimesti kaikkien ulottuvilla internetissä, oppilaiden ja opiskelijoiden näkymisille täytyisi olla kirjallinen suostumus. Sen antaa alle 15-vuotiaan osalta huoltaja, mutta 15 vuotta täyttänyt voi antaa suostumuksen itse. 

Varhaiskasvatuksen, koulun tai oppilaitoksen etäjuhliin voidaan kutsua ulkopuolisia, kuten huoltajia, perheenjäseniä tai muita läheisiä. Näissä tilanteissa Opetushallitus suosittelee, että varhaiskasvatuksen lasten sekä opetuksessa ja koulutuksessa oppilaiden ja opiskelijoiden näkymiselle lähetyksessä pyydettäisiin kirjallinen suostumus. 

Kuvausluvasta on tärkeää käydä ilmi, millaiselle katsojajoukolle streamin tai tallenteen saa välittää. Lisäksi siinä kannattaa muistuttaa siitä, että tallenteen julkaisuun esimerkiksi sosiaalisessa mediassa olisi hyvän tavan mukaista kysyä lupa muilta asianosaisilta, mikäli kuvissa ja videolla näkyy tunnistettavasti muita lapsia, oppilaita tai opiskelijoita.