Poikkeusjärjestelyt haastavat opettajien osaamista mutta tarjoavat siihen myös monenlaisia mahdollisuuksia. Tällöin yhdistyvät opettajan pedagoginen, sisällöllinen ja tekninen osaaminen. Opettajien yhteistyö ja osaamisen jakaminen on tällaisessa tilanteessa ensiarvoisen tärkeää.

Kuvituskuva kalenterityöskentelystä

Tekstiä täydennetty 8.4.2020.

Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa sopivien työtapojen ja opetusmenetelmien valintaa ohjaavat opetukselle tai osaamiselle asetetut opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden tavoitteet tai yksilöllisten suunnitelmien tavoitteet, joiden perusteella oppimistilanteet suunnitellaan ja toteutetaan.

Oppijoille laadittavat lukujärjestykset tai aikataulutukset jäntevöittävät etäyhteyksiä hyödyntävän opiskelun arkea. Oppijoilla on turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja, joka turvaa mahdollisuuden oppimista edistävään vuorovaikutukseen, myös etäopetuksessa. Oppijan osallisuus turvallisessa verkko-oppimisen yhteisössä on hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta tärkeää. Poikkeusoloissa opettajien on hyvä muodostaa tiimejä siltä varalta, että opettajista osa sairastuu. Oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeet huomioivalla ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntävällä pedagogisella suunnittelulla varmistetaan opetuksen laadukas toteuttaminen.

Erilaiset digitaaliset oppimisalustat ja sovellukset tukevat oppimistavoitteiden saavuttamista, kun niitä käytetään pedagogisesti viisaalla tavalla. Oppimisalusta toimii hyvänä runkona etäopetuksen toteuttamisessa ja sen toiminnallisuuksien varaan voi rakentaa toimivat pedagogiset ja käytännön ratkaisut. Oppimisalustan toimintoja voi täydentää muilla, esimerkiksi sosiaalisen median palveluilla, kunhan oppijan tietosuoja ja palvelun käyttöehdot toteutuvat. Kollegoilta ja eri verkostoista saa kullanarvoisia neuvoja digipedagogiikan toteuttamiseen.

Etäopetuksessa on hyvä edetä sopivalla tahdilla oman ja oppijoiden osaamisen sekä käytettävissä olevien laitteiden, sovellusten, oppimateriaalien ja muiden olosuhteiden mukaisesti. Etäopetus kannattaa aloittaa mahdollisimman tutuilla menetelmillä ja välineillä. Opetukseen voi hiljalleen lisätä oppilaiden ja opiskelijoiden iän ja taitotason mukaan erilaisia vuorovaikutteisia työtapoja, kuten reaaliaikaisia verkkokokouksia.

Etäopetuksessa oppilaan ja opiskelijan ohjatun, itsenäisen työskentelyn työmäärä kasvaa. On hyvä kiinnittää huomiota siihen, ettei työmäärä kasva liian suureksi ja oppijan hyvinvoinnista huolehditaan. Pedagogisista ratkaisuista on hyvä viestiä myös huoltajille, sillä heidän tukeaan tarvitaan opiskelun sujumisessa.

Eri välineistöä, verkkoalustoja ja ohjelmistoja käyttäessä on hyvä huomioida, että näitä käytetään tarkoituksenmukaisesti ja palveluntarjoajan ohjeistuksen mukaisesti näiden toimivuuden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.