Opetushallinnon kurssi 2/2021 etäyhteydellä

Koulutus Johtaminen ja hallinto Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö

Opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen valmentava opetushallinnon kurssi on tarkoitettu rehtoriksi tai muihin opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin aikoville opettajille, luottamushenkilöille ja opiskelijoille sekä muille opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille.

Opetushallinnon kurssi on suunniteltu niin, että se valmentaa toimimaan kunnan, kuntayhtymän, yksityisten yhteisöjen sekä valtion ylläpitämien oppilaitosten tehtävissä. Kurssilla käydään läpi viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvien esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten johtamiseen ja hallintoon liittyviä asioita.

Opetushallinnon kurssi ei ole tutkinnon suorittamisen kannalta pakollinen, vaan opetushallinnon tutkinnon voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä opetushallinnon tutkinnon
tutkintovaatimuksissa eli tutkinnon perusteissa mainittu kirjallisuus ja lainsäädäntö.

Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinnon suorittaminen osoittaa yksiselitteisesti, että henkilöllä on riittävä rehtorin tehtävässä edellytettävä opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, 2§). Linkki asetukseen.

Opetushallinnon kurssilla käydään läpi opetustoimen hallintoa koskeva keskeinen lainsäädäntö. Käsittely on soveltavaa ja tapahtuu rehtorin tehtävän näkökulmasta olennaisimpaan keskittyen. Lisäksi kurssilla paneudutaan ajankohtaisiin koulun/oppilaitosten ja opetustoimen kysymyksiin.

Ohjelma 

HALLINNON PERUSTEET (A-osa) 17.-19.11.2021:

1) Yleishallinto, julkisuus, salassapito ja henkilötietojen käsittely, kunnallishallinto
2) Opetustoimen hallinto
3) Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

Keskiviikko 17.11.2021 / Yleishallinto, julkisuus, salassapito, henkilötietojen käsittely ja kunnallishallinto

8.45-9.00 Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä ja ääniä
9.00–9.10

Avaus

9.10–9.40

Opiskeluvinkkejä opetushallinnon tutkinnon opiskeluun

lakimies Laura Francke, Opetushallitus

9.40–10.00

Opetushallinnon kurssin ja tutkinnon käytännön järjestelyistä

tapahtumatuottaja Jari Kiriloff, Opetushallitus

10.00–10.05 Tauko
10.05–12.00

Yleishallinto

 • Hyvä hallinto
 • Hallintoasian käsittely
 • Oikeussuoja

lakimies Maj Sundberg, Opetushallitus

Hengähdetään hetki klo 10.50-11.00

12.00–12.40 Tauko (lounas)
12.40–15.30

Julkisuus ja salassapito, henkilötietojen käsittely

 • Asiakirjojen julkisuus
 • Tietosuojasäännökset

lakimies Maj Sundberg ja lakimies Heidi Saari, Opetushallitus

Tauko klo 13.45-14.00

Kunnallishallinto (tallenne) > Luento videoidaan ennakkoon ja tallenne on katsottavissa materiaalipankissa osallistujan oman aikataulun mukaan

 • Kunnallinen itsehallinto
 • Kunnan hallinto-organisaatio ja hallintomenettely

lakimies Olli Korhonen, Opetushallitus

15.30–16.00

Kysymyksiä ja vastauksia päivän koulutusaiheista sekä opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta
Maj Sundberg, Heidi Saari ja Jari Kiriloff

 

Torstai 18.11.2021 / Opetustoimen hallinto

8.45–9.00 Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä ja ääniä
9.00–12.00

Opetustoimen hallinnon teemat

 • Sivistykselliset perusoikeudet
 • Koulutusjärjestelmä ja koulutuksen ohjaus
 • Opetushallinto
 • Koulutuksen lainsäädäntö pääpiirteissään
 • Koulutuksen järjestäminen

lakimies Laura Francke, Opetushallitus

Tauko klo 10.00-10.10 ja 11.00–11.10

12.00–12.40 Tauko (lounas)
12.40–15.30

Opetustoimen hallinnon teemat

 • Oppivelvollisuus
 • Oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet
 • Rehtorin asema ja tehtävät

lakimies Laura Francke, Opetushallitus

Tauko klo 13.45-14.00

15.30–16.00

Kysymyksiä ja vastauksia päivän koulutusaiheista sekä opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta
Laura Francke ja Jari Kiriloff

 

Perjantai 19.11.2021 / Opetustoimen rahoitusjärjestelmä ja tiedonkeruut

8.45–
9.00

Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä ja ääniä
9.00–12.00

Työskentelyjakson teemat

 • Valtiontalouden, kunnallistalouden ja yritystalouden perusteet
 • Opetustoimen talouden ohjaus
 • Opetustoimen rahoitus

kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus

Tauko klo 10.00-10.10 ja 11.00-11.10

12.00–12.40 Tauko (lounas)
12.40–15.30 

Työskentelyjakson teemat

Koulutuksen järjestäjän rahoitus

 • Rahoitukseen liittyvät tiedonkeruut ja tietojen raportointi
 • Koski-rekisteri (mitä tietoja kerätään)

kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus

Kahvitauko klo 13.45-14.00

15.30–16.00

Kysymyksiä ja vastauksia päivän koulutusaiheista sekä opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta
Antti Markkanen ja Jari Kiriloff

 

REHTORIN JOHTAMISROOLIT (B-osa) 12.-14.1.2022:

1) Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
2) Rehtori pedagogisena johtajana
3) Rehtori henkilöstöjohtajana

Keskiviikko 12.1.2022 / Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana

8.45–9.00

Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä ja ääniä

9.00–9.15

Avaus 
tapahtumatuottaja Jari Kiriloff, Opetushallitus

9.15–12.00

Työskentelyjakson teemat:
▪ Turvallinen opiskeluympäristö
▪ SORA-säännökset
▪ Mobiililaitteiden käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet opetuksessa

johtaja Matti Lahtinen ja lakimies Laura Francke, Opetushallitus

Tauko klo 10.00-10.10 ja 11.00-11.10

12.00-12.40 Tauko
12.40–15.30

Työskentelyjakson teemat:
▪ Opetustoimen lakisääteiset suunnitelmat
▪ Koulun retket
▪ Yritysyhteistyö, markkinointi, sponsorointi
▪ Uskonnolliset tilaisuudet
▪ Tekijänoikeudet opetuksessa

johtaja Matti Lahtinen ja lakimies Laura Francke, Opetushallitus

Tauko klo 13.45–14.00

Ojentamis- ja puuttumiskeinot sekä turvaamistoimet (tallenne) > Luento videoidaan ennakkoon ja tallenne on katsottavissa materiaalipankissa osallistujan oman aikataulun mukaan

lakimies Olli Korhonen, Opetushallitus

15.30–16.00

Kysymyksiä ja vastauksia päivän koulutusaiheista sekä opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta
Matti Lahtinen, Laura Francke ja Jari Kiriloff

 

Torstai 13.1.2022 / Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana & Rehtori pedagogisena johtajana

8.15–8.30 Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä ja ääniä
8.30–12.15

Hyvinvoiva oppilaitosyhteisö:
▪ Yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto
▪ Moniammatillinen yhteistyö ja tiedonkulku
▪ Oppilas- ja opiskelijahuollon suhde pedagogiseen tukeen
▪ Opetushenkilöstön ilmoitusvelvollisuudet
▪ Kodin ja koulun välinen yhteistyö
▪ Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen
▪ Opas koulujen ja oppilaitosten kiusaamisen vastaiselle työlle

opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus

Tauko klo 9.30–9.40 ja 10.50–11.00

12.00–12.45 Tauko (lounas)
 

Rehtori pedagogisena johtajana

12.45–13.30

Perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmä, paikallinen opetussuunnitelma ja oppilaan arviointi (vaihtoehtoinen esseen aihe)

opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus

13.30–13.40 Tauko
13.40–14.30

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmä, paikallinen opetussuunnitelma ja oppimisen arviointi (vaihtoehtoinen esseen aihe)

opetusneuvos, yksikön päällikkö Petri Lehikoinen, Opetushallitus

14.30–14.40 Tauko
14.40–15.25

Ammatillisen koulutuksen johtaminen (vaihtoehtoinen esseen aihe)

opetusneuvos Anne Liimatainen, Opetushallitus

15.25–15.30 Tauko
15.30–16.15

Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden tukeminen

opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus

 

Perjantai 14.1.2022 / Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhdeasiat)

8.45–9.00

Tervetuloa langoille testaamaan yhteyksiä ja ääniä

9.00–12.00

Aamupäivän teemat
▪ Palvelussuhdelajit ja niiden keskeiset erot
▪ Virkamiehen ja työntekijän oikeusasema
▪ Viran perustaminen
▪ Virantäyttömenettely
▪ Yleiset nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset
▪ Rikostaustalain tarkoitus ja soveltaminen

kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus

Tauko klo 10.00–10.10 ja 11.00–11.10

12.00–12.40 Tauko (lounas)
12.45–15.30

Iltapäivän teemat
▪ Palvelussuhteen kesto ja päättyminen
▪ Palvelussuhteen irtisanominen ja purkaminen
▪ Uudelleensijoitus- ja -koulutusvelvoite
▪ Työpaikan lakisääteiset henkilöstöä koskevat suunnitelmat

kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus

Tauko 14.00–14.15

15.30–16.00

Kysymyksiä ja vastauksia päivän koulutusaiheista sekä opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta
Petri Heikkilä ja Jari Kiriloff

**Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme antamaan seuraavat tiedot:

 • laskutusosoite (kotiosoite/työpaikan sähköinen laskutusosoite)
 • sähköpostiosoite 

Osallistumismaksu sisältää osallistumisen opetukseen etäyhteyden välityksellä sekä sähköisesti jaettavat luentomonisteet. Lähetämme etäyhteyslinkin ja tarkemmat ohjeet osallistujille ennen tilaisuutta sähköpostilla.

Kurssimaksun laskutus tapahtuu kokonaisuudessaan A-osan jälkeen marraskuussa.

Kurssimaksuun ei sisälly varsinaista opetushallinnon tutkinnon tutkintomaksua, eikä tutkintomaksua voida laskuttaa kurssimaksun yhteydessä.

Eri kurssien A- ja B-jaksoja ei voi yhdistää keskenään.

Jokaisen on ilmoittauduttava myös varsinaisen opetushallinnon tutkinnon suorittajaksi. Tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan myös tutkintomaksu. Kurssilaisten ei tarvitse ilmoittautua tutkintoon ennen valmentavan kurssin alkua. Kurssilla asiasta kerrotaan tarkemmin.

Peruutusehdot

Tutustu peruutusehtoihin ennen kurssille ilmoittautumista, sillä ilmoittautuminen on sitova.

10–3 päivää ennen A-osan kurssijaksoa tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko osallistumismaksun.

Peruutus tehdään sähköpostilla koulutuspalvelut [at] oph.fi.

Lisätiedot

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Ota yhteyttä sähköpostitse: koulutuspalvelut [at] oph.fi (koulutuspalvelut[at]oph[dot]fi) 

ILMOITTAUDU

Aika ja paikka

17.11.2021 – 14.1.2022
2 x 3 päivää

Ilmoittautumisaika

21.1.2021 – 31.10.2021 klo 23:00

Osallistumismaksu

665 € + alv 24 % / hlö