Opetushallinnon kurssi 1/2023 Etäyhteydellä

Webinaari Johtaminen ja hallinto Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö

Opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen valmentava opetushallinnon kurssi on tarkoitettu rehtoriksi tai muihin opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin aikoville opettajille, luottamushenkilöille ja opiskelijoille sekä muille opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille.

Opetushallinnon kurssi on suunniteltu niin, että se valmentaa toimimaan kunnan, kuntayhtymän, yksityisten yhteisöjen sekä valtion ylläpitämien oppilaitosten tehtävissä. Kurssilla käydään läpi viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvien esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten johtamiseen ja hallintoon liittyviä asioita.

Opetushallinnon kurssi ei ole tutkinnon suorittamisen kannalta pakollinen, vaan opetushallinnon tutkinnon voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä opetushallinnon tutkinnon tutkintovaatimuksissa eli tutkinnon perusteissa mainittu kirjallisuus ja lainsäädäntö.

Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinnon suorittaminen osoittaa yksiselitteisesti, että henkilöllä on riittävä rehtorin tehtävässä edellytettävä opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, 2§). Linkki asetukseen.

Opetushallinnon kurssilla käydään läpi opetustoimen hallintoa koskeva keskeinen lainsäädäntö. Käsittely on soveltavaa ja tapahtuu rehtorin tehtävän näkökulmasta olennaisimpaan keskittyen. Lisäksi kurssilla paneudutaan ajankohtaisiin koulun/oppilaitosten ja opetustoimen kysymyksiin.

Ohjelma 

A-OSA: HALLINNON PERUSTEET 7.-9.6.2023

7.6.2023  Rehtorin tehtävät, koulutuksen lainsäädäntö ja kunnallishallinto

8.45–9.15      Tervetuloa testaamaan yhteyksiä

9.15–9.40      Opetushallinnon kurssin avaus
                       opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus

                       Opetushallinnon kurssin ja tutkinnon käytännön järjestelyistä
                       tapahtumatuottaja Jari Kiriloff, Opetushallitus

9.40–12.00    Opiskeluvinkkejä opetushallinnon tutkinnon juridiikan opiskeluun
                       opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus

                       Rehtorin asema ja tehtävät
                       opetusneuvos Tiina Luomanen, Opetushallitus

                       Tauko klo 10.30–10.45 

12.00–13.00  Tauko (lounas)

13.00–14.20  Koulutuksen lainsäädännön pääpiirteet
                        • Sivistykselliset perusoikeudet
                        • Koulutusjärjestelmä ja koulutuksen ohjaus
                        • Opetushallinto
                        • Koulutuksen järjestäminen
                        juristi Olli Korhonen, Opetushallitus

14.20–14.40  Iltapäiväkahvi 

14.40–15.15  Koulutuksen lainsäädännön pääpiirteet
                        • Oppivelvollisuus
                        • Oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet
                        juristi Olli Korhonen, Opetushallitus

15.15–16.00  Kunnallishallinto
                        • Kunnallinen itsehallinto
                        • Kunnan hallinto-organisaatio ja hallintomenettely
                        juristi Heidi Ruonala, Opetushallitus

8.6.2023 Yleishallinto, julkisuus ja tietosuoja

9.00–12.00    Yleishallinto
                        • Hyvä hallinto
                        • Hallintoasian käsittely
                        • Oikeussuoja
                        kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus

                        Tauko klo 10.00–10.20

12.00–13.00  Tauko (lounas)

13.00–16.00  Julkisuus ja salassapito, henkilötietojen käsittely
                        • Asiakirjojen julkisuus
                        • Tietosuojasäännökset
                        kouluneuvos Petri Heikkilä ja juristi Heidi Saari, Opetushallitus

                        Tauko klo 14.20–14.40 

9.6.2023 Opetustoimen rahoitusjärjestelmä ja tiedonkeruut

9.00–12.00    Työskentelyjakson teemat
                       • Valtiontalouden ja kuntatalouden perusteet
                       • Opetustoimen talouden ohjaus
                       • Opetustoimen rahoitus
                       kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus

                       Tauko klo 10.10–10.30  

12.00–13.00  Tauko (lounas)

13.00–16.00  Koulutuksen järjestäjän rahoitus
                        • Rahoituspäätökset ja raportit sekä oikaisut
                        • Rahoitukseen liittyvät tiedonkeruut ja tietojen raportointi
                        kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus

                        Tauko klo 14.20–14.40 

B-OSA: REHTORIN JOHTAMISROOLIT 1.-3.8.2023

1.8.2023 Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana

8.45–9.15     Tervetuloa testaamaan yhteyksiä

9.15–9.30     Avaus
                      tapahtumatuottaja Jari Kiriloff, Opetushallitus

9.30–12.00   Työskentelyjakson teemat
                       ▪ SORA-säännökset
                       ▪ Uskonnolliset tilaisuudet
                       ▪ Koulun retket
                       ▪ Tekijänoikeudet opetuksessa
                       ▪ Mobiililaitteiden käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
                         opetuksessa
                       juristi Olli Korhonen ja opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke,
                       Opetushallitus

                       Tauko klo 10.30-10.45

12.00–13.00  Tauko (lounas)

13.00–15.15  Työskentelyjakson teemat
                        ▪ Yritysyhteistyö, markkinointi, sponsorointi
                        ▪ Turvallinen opiskeluympäristö ja järjestyssäännöt
                        ▪ Opetustoimen lakisääteiset suunnitelmat
                        ▪ Varautuminen häiriö- ja poikkeusoloihin
                        juristi Olli Korhonen ja opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke,
                        Opetushallitus

                        Tauko klo 14.20–14.40

15.15–16.00  Ojentamis- ja puuttumiskeinot sekä turvaamistoimet
                        juristi Olli Korhonen, Opetushallitus

2.8.2023 Rehtori koulun toiminnasta vastaavana pedagogisena johtajana

8.30–12.00    Hyvinvoiva oppilaitosyhteisö
                        ▪ Opiskeluhuolto uudistui: Yhteisöllinen ja yksilökohtainen
                          opiskeluhuolto
                        ▪ Moniammatillinen yhteistyö ja tiedonkulku
                        ▪ Oppilas- ja opiskelijahuollon suhde pedagogiseen tukeen
                        ▪ Opetushenkilöstön ilmoitusvelvollisuudet
                        ▪ Kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa
                        opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus

                        Tauko klo 10.00–10.20

12.00–13.00   Tauko (lounas)

13.00–13.45   Perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmä,
                        paikallinen opetussuunnitelma ja oppilaan arviointi
                        opetusneuvos Tiina Luomanen, Opetushallitus

13.45–14.30   Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmä, paikallinen
                        opetussuunnitelma ja oppimisen arviointi
                        opetusneuvos, yksikön päällikkö Petri Lehikoinen, Opetushallitus

14.30–14.45   Tauko

14.45–15.30   Ammatillisen koulutuksen johtaminen
                        opetusneuvos, yksikön päällikkö Marko Aaltonen, Opetushallitus

15.30–16.15   Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden tukeminen
                         opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus

3.8.2023 Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

9.00–12.00     Aamupäivän teemat
                        ▪ Palvelussuhdelajit ja niiden keskeiset erot
                        ▪ Virkamiehen ja työntekijän oikeusasema
                        ▪ Rehtorin ja opettajan rikos- ja vahingonkorvausoikeudellinen vastuu
                        ▪ Viran perustaminen
                        ▪ Virantäyttömenettely
                        ▪ Yleiset nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset
                        ▪ Rikostaustalain tarkoitus ja soveltaminen
                        kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus

                        Tauko klo 10.10-10.30

12.00–13.00   Tauko (lounas)

13.00–15.45   Iltapäivän teemat
                         ▪ Palvelussuhteen kesto ja päättyminen
                         ▪ Palvelussuhteen irtisanominen ja purkaminen
                         ▪ Uudelleensijoitus- ja -koulutusvelvoite
                         ▪ Työpaikan lakisääteiset henkilöstöä koskevat suunnitelmat
                         kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus

                         Tauko klo 14.20–14.40  

15.45               Kurssin päätös

*** Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme antamaan seuraavat tiedot:

  • laskutusosoite (kotiosoite/työpaikan sähköinen laskutusosoite)
  • sähköpostiosoite 

Osallistumismaksu sisältää osallistumisen opetukseen etäyhteyden välityksellä sekä sähköisesti jaettavat luentomonisteet. Lähetämme etäyhteyslinkin ja tarkemmat ohjeet osallistujille ennen tilaisuutta sähköpostilla.

Kurssimaksun laskutus tapahtuu kokonaisuudessaan A-osan jälkeen kesäkuussa.

Kurssimaksuun ei sisälly varsinaista opetushallinnon tutkinnon tutkintomaksua, eikä tutkintomaksua voida laskuttaa kurssimaksun yhteydessä.

Eri kurssien A- ja B-jaksoja ei voi yhdistää keskenään.

Jokaisen on ilmoittauduttava myös varsinaisen opetushallinnon tutkinnon suorittajaksi. Tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan myös tutkintomaksu. Kurssilaisten ei tarvitse ilmoittautua tutkintoon ennen valmentavan kurssin alkua. Kurssilla asiasta kerrotaan tarkemmin.

Peruutusehdot

Tutustu peruutusehtoihin ennen kurssille ilmoittautumista, sillä ilmoittautuminen on sitova.

10–3 päivää ennen A-osan kurssijaksoa tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko osallistumismaksun.

Peruutus tehdään sähköpostilla koulutuspalvelut [at] oph.fi.

Lisätiedot

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Ota yhteyttä sähköpostitse: koulutuspalvelut [at] oph.firel="nofollow" target="_blank" 

Lisätietoja opetushallinnon tutkinnosta, sen suorittamisesta ja tenttimisestä: Lisätietoja opetushallinnon tutkinnosta

Ilmoittaudu

Aika ja paikka

7.6. – 3.8.2023
7.-9.6. (A-osa) ja 1.-3.8.2023 (B-osa)

Ilmoittautumisaika

3.1.2023 – 26.5.2023 klo 23:59

Osallistumismaksu

665 € + alv 24 % / hlö