Opetushallinnon kurssi 2/2022 Lähitapahtuma

Koulutus Johtaminen ja hallinto Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö

Opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen valmentava opetushallinnon kurssi on tarkoitettu rehtoriksi tai muihin opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin aikoville opettajille, luottamushenkilöille ja opiskelijoille sekä muille opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille.

Opetushallinnon kurssi on suunniteltu niin, että se valmentaa toimimaan kunnan, kuntayhtymän, yksityisten yhteisöjen sekä valtion ylläpitämien oppilaitosten tehtävissä. Kurssilla käydään läpi viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvien esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten johtamiseen ja hallintoon liittyviä asioita.

Opetushallinnon kurssi ei ole tutkinnon suorittamisen kannalta pakollinen, vaan opetushallinnon tutkinnon voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä opetushallinnon tutkinnon tutkintovaatimuksissa eli tutkinnon perusteissa mainittu kirjallisuus ja lainsäädäntö.

Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinnon suorittaminen osoittaa yksiselitteisesti, että henkilöllä on riittävä rehtorin tehtävässä edellytettävä opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, 2§). Linkki asetukseen.

Opetushallinnon kurssilla käydään läpi opetustoimen hallintoa koskeva keskeinen lainsäädäntö. Käsittely on soveltavaa ja tapahtuu rehtorin tehtävän näkökulmasta olennaisimpaan keskittyen. Lisäksi kurssilla paneudutaan ajankohtaisiin koulun/oppilaitosten ja opetustoimen kysymyksiin.

Ohjelma 

A-OSA: HALLINNON PERUSTEET 16.-18.11.2022

Keskiviikko 16.11.2022      Rehtorin tehtävät, koulutuksen lainsäädäntö ja kunnallishallinto

8.30–9.00                                Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00–9.30                                Opetushallinnon kurssin avaus
                                                 opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus

                                                 Opetushallinnon kurssin ja tutkinnon käytännön järjestelyistä
                                     
            tapahtumatuottaja Jari Kiriloff, Opetushallitusx

9.30–10.30                              Opiskeluvinkkejä opetushallinnon tutkinnon juridiikan opiskeluun
                                                 opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus

                                                 Rehtorin asema ja tehtävät
                                                 opetusneuvos Tiina Luomanen, Opetushallitus

10.30–10.45                            Tauko

10.45–12.00                            Edelliset aiheet jatkuvat

12.00–13.00                            Tauko (lounas)

13.00–14.20                            Koulutuksen lainsäädännön pääpiirteet
                                                 
Sivistykselliset perusoikeudet
                                                  Koulutusjärjestelmä ja koulutuksen ohjaus
                                                 
Opetushallinto
                                                 
Koulutuksen järjestäminen

                                                  juristi Olli Korhonen, Opetushallitus

14.20–14.40                            Iltapäiväkahvi

14.40–15.15                            Koulutuksen lainsäädännön pääpiirteet
                                                 
▪ Oppivelvollisuus
                                                 
 Oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet
                                                  juristi Olli Korhonen, Opetushallitus

15.15–16.00                            Kunnallishallinto
                                                 
 Kunnallinen itsehallinto
                                                 
 Kunnan hallinto-organisaatio ja hallintomenettely
                                                  juristi Heidi Ruonala, Opetushallitus

Torstai 17.11.2022              Yleishallinto, julkisuus ja tietosuoja

9.00–10.00                             Yleishallinto
                                                  ▪ Hyvä hallinto
                                                 
 Hallintoasian käsittely
                                                 
Oikeussuoja

                                                  kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus

10.00–10.20                            Kahvi

10.20–12.00                            Edelliset aiheet jatkuvat    

12.00–13.00                            Tauko (lounas)

13.00–14.20                            Julkisuus ja salassapito, henkilötietojen käsittely
                                                  
 Asiakirjojen julkisuus
                                                   Tietosuojasäännökset
                                                  kouluneuvos Petri Heikkilä ja juristi Heidi Saari, Opetushallitus

14.20–14.40                            Iltapäiväkahvi

14.40–16.00                            Edelliset aiheet jatkuvat

Perjantai 18.11.2022           Opetustoimen rahoitusjärjestelmä ja tiedonkeruut

9.00–10.00                               Työskentelyjakson teemat
                                                   ▪ Valtiontalouden ja kuntatalouden perusteet
                                                   
Opetustoimen talouden ohjaus
                                                   
 Opetustoimen rahoitus
                                                   kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus

10.00–10.20                            Kahvi

10.20–12.00                            Edelliset aiheet jatkuvat                         

12.00–13.00                            Tauko (lounas)

13.00–14.20                            Koulutuksen järjestäjän rahoitus
                                                  ▪  Rahoituspäätökset ja raportit sekä oikaisut
                                                 
 Rahoitukseen liittyvät tiedonkeruut ja tietojen raportointi
                                                  kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus

14.20–14.40                            Iltapäiväkahvi                       

14.40–16.00                            Edelliset aiheet jatkuvat    

 

B-OSA: REHTORIN JOHTAMISROOLIT 11.-13.1.2023

Keskiviikko 11.1.2023          Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana

8.30–9.00                                 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00–9.15                                 Avaus
                                                  tapahtumatuottaja Jari Kiriloff, Opetushallitus

9.15–12.00                               Työskentelyjakson teemat
                                                   ▪ SORA-säännökset
                                                   ▪ Uskonnolliset tilaisuudet
                                                   ▪ Koulun retket
                                                   ▪ Tekijänoikeudet opetuksessa
                                                   ▪ Mobiililaitteiden käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet  opetuksessa
                                                   
juristi Olli Korhonen ja opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus

                                                   Tauko klo 10.30-10.45

12.00–13.00                            Tauko (lounas)

13.00–14.20                            Työskentelyjakson teemat:
                                                    ▪ Yritysyhteistyö, markkinointi, sponsorointi
                                                    ▪ Turvallinen opiskeluympäristö ja järjestyssäännöt
                                                    ▪ Opetustoimen lakisääteiset suunnitelmat
                                                    ▪ Varautuminen häiriöoloihin ja poikkeusoloihin
                                                  
juristi Olli Korhonen ja opetusneuvos, yksikön päällikkö Laura Francke, Opetushallitus

14.20–14.40                            Iltapäiväkahvi

14.40–15.15                            Edelliset aiheet jatkuvat

15.15–16.00                            Ojentamis- ja puuttumiskeinot sekä turvaamistoimet
                                                  
juristi Olli Korhonen, Opetushallitus

Torstai 12.1.2023                  Rehtori koulun toiminnasta vastaavana pedagogisena johtajana

8.30–10.00                               Hyvinvoiva oppilaitosyhteisö:
                                                    
▪ Opiskeluhuolto uudistui: Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto
                                                    ▪ Moniammatillinen yhteistyö ja tiedonkulku
                                                    ▪ Oppilas- ja opiskelijahuollon suhde pedagogiseen tukeen
                                                    ▪ Opetushenkilöstön ilmoitusvelvollisuudet
                                                    
▪ Kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa
                                                   
opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus

10.00–10.20                            Kahvi

10.20–12.00                            Edelliset aiheet jatkuvat

12.00–13.00                            Tauko (lounas)

13.00–13.45                            Perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmä, paikallinen opetussuunnitelma ja oppilaan arviointi
                                                  (vaihtoehtoinen esseen aihe)

                                                  opetusneuvos Tiina Luomanen, Opetushallitus

13.45–14.30                            Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmä, paikallinen opetussuunnitelma ja oppimisen arviointi
                                                  (vaihtoehtoinen esseen aihe)

                                                  opetusneuvos, yksikön päällikkö Petri Lehikoinen, Opetushallitus                                                 

14.30–14.45                            Iltapäiväkahvi

14.45–15.30                            Ammatillisen koulutuksen johtaminen (vaihtoehtoinen esseen aihe)
                                                 opetusneuvos Anne Liimatainen, Opetushallitus

15.30–16.15                            Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden tukeminen
                                                  
opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus

Perjantai 13.1.2023              Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

9.00–10.10                               Aamupäivän teemat
                                                   
▪ Palvelussuhdelajit ja niiden keskeiset erot
                                                   ▪ Virkamiehen ja työntekijän oikeusasema
                                                   ▪ Rehtorin ja opettajan rikos- ja vahingonkorvausoikeudellinen vastuu
                                                   ▪ Viran perustaminen
                                                   ▪ Virantäyttömenettely
                                                   ▪ Yleiset nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset
                                                   ▪ Rikostaustalain tarkoitus ja soveltaminen
                                                    kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus                                                   

10.10–10.30                            Kahvi

10.30–12.00                            Edelliset aiheet jatkuvat

12.00–13.00                            Tauko (lounas)

13.00–14.20                            Iltapäivän teemat
                                                  ▪ Palvelussuhteen kesto ja päättyminen
                                                  ▪ Palvelussuhteen irtisanominen ja purkaminen
                                                  ▪ Uudelleensijoitus- ja -koulutusvelvoite
                                                  ▪ Työpaikan lakisääteiset henkilöstöä koskevat suunnitelmat
                                                   kouluneuvos Petri Heikkilä, Opetushallitus

14.20–14.40                            Iltapäiväkahvi

14.40–15.45                            Edelliset aiheet jatkuvat                                                   

15.45                                         Kurssin päätös

                                                  *** Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

 

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme antamaan seuraavat tiedot:

  • laskutusosoite (kotiosoite/työpaikan sähköinen laskutusosoite)
  • sähköpostiosoite 
  • mahdollinen erityisruokavalio

Osallistumismaksu 815 € + alv 24 %/hlö sisältäen 6 lähiopetuspäivää, kahdet kahvit päivittäin sekä sähköisesti jaettavat luentomonisteet. Muista mahdollisista kustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Osallistujamäärä on rajallinen lähitoteutuksessa, osallistujat otamme ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomaathan, että kurssi saattaa täyttyä jo ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, joten ilmoittauduthan ajoissa. Lähetämme kurssilaisille virallisen vahvistuskirjeen kaksi viikkoa ennen tilaisuutta sähköpostilla.

Kurssimaksun laskutus tapahtuu kokonaisuudessaan A-osan jälkeen marraskuussa.

Kurssimaksuun ei sisälly varsinaista opetushallinnon tutkinnon tutkintomaksua, eikä tutkintomaksua voida laskuttaa kurssimaksun yhteydessä.

Eri kurssien A- ja B-jaksoja ei voi yhdistää keskenään.

Jokaisen on ilmoittauduttava myös varsinaisen opetushallinnon tutkinnon suorittajaksi. Tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan myös tutkintomaksu. Kurssilaisten ei tarvitse ilmoittautua tutkintoon ennen valmentavan kurssin alkua. Kurssilla asiasta kerrotaan tarkemmin.

Peruutusehdot

Tutustu peruutusehtoihin ennen kurssille ilmoittautumista, sillä ilmoittautuminen on sitova.

10–3 päivää ennen A-osan kurssijaksoa tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme koko osallistumismaksun.

Peruutus tehdään sähköpostilla koulutuspalvelut [at] oph.fi.

Lisätiedot

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Ota yhteyttä sähköpostitse: koulutuspalvelut [at] oph.firel="nofollow" target="_blank" 

Lisätietoja opetushallinnon tutkinnosta, sen suorittamisesta ja tenttimisestä: Lisätietoja opetushallinnon tutkinnosta

Ilmoittaudu

Aika ja paikka

11. – 13.1.2023
16.-18.11.2022 (A-osa) ja 11.-13.1.2023 (B-osa) Lähitapahtuma

Ilmoittautumisaika

1.1.2022 – 31.10.2022 klo 23:59

Osallistumismaksu

815 € + alv 24 %/hlö