Tiedonkeruu

Valtionosuusjärjestelmän kustannuskyselyn vuoden 2022 tiedot

Organisaatio Opetushallitus

Yhteystiedot

Valtionosuudet / Statsandelar
valtionosuudet@oph.fi
Tiedonkeruun menetelmät Tilastoaineisto
Aineiston käyttöehdot Avoin aineisto
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.1. – 31.12.2022
Tiedonkeruu toteutetaan 22.3. – 20.4.2023
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja vapaasta sivis­tystyöstä annetun lain (632/1998) 21§:n mukaan valtionosuuden saajilta kerätään val­tion­apuvi­ranomai­selle rahoituksen määrää­mi­seksi tarvit­tavat tiedot toiminnastaan ja ta­lou­destaan.

Valtionosuusjärjestelmän toimeenpano ja seuranta edellyttävät kustan­nuksia ja suo­rit­teita koskevien tietojen keräämistä koulutuksen järjestäjiltä, oppilaitoksilta sekä taide- ja kulttuurilaitoksilta. Samassa yhteydessä kerätään lisäksi rahoi­tus­järjestelmän kehittämisen ja sen toimivuuden seurannan kannalta tarpeellisia kustannus- ja suoritetietoja. Tässä vuoden 2022 kustannus-, tulo- ja suoritetietoja koskevassa Opetushallituksen kyselyssä on myös tiedonkeruu kuntien ja kuntayhtymien esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille.

Esi- ja perusopetuksen lomakkeilla kysytään opetustuntien ja sairaalaopetuksen opetuspäivien määrää ja perusopetuksen lomakkeella lisäksi tukiopetustuntien määrä. Lukiokoulutuksen lomakkeella kunnallisten koulutuksen järjestäjien tulee ilmoittaa opetustuntien määrät.

Kunnallisten esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien taloustiedot raportoidaan kuitenkin Valtiokonttorin kuntatalouden tiedonkeruussa.

Opetushallituksen kyselyssä kerätään kustannus-, tulo- ja suoritetiedot myös kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämiltä kansalaisopistoilta, jotka järjestävät vapaan sivistystyön koulutusta.