Aineisto

Valtionosuusjärjestelmän syksyn 2022 perustiedonkeruu

Organisaatio Opetushallitus

Yhteystiedot

Valtionosuudet / Statsandelar
valtionosuudet@oph.fi
Tiedonkeruun menetelmät Tilastoaineisto
Aineiston käyttöehdot Avoin aineisto
Ajankohta, jota tiedonkeruu/aineisto koskee 1.1.2021 – 31.12.2022
Tiedonkeruu toteutetaan 20. – 30.9.2022
Tiedonkeruun/aineiston kuvaus

Pakollinen kaikille tiedonkeruun kattavien koulutusmuotojen koulutuksen järjestäjille. Tiedonkeruu kattaa vapaan sivistystyön koulutuksen, opetustuntikohtaisen taiteen perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen sekä kunnallisten järjestäjien perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan.

Syksyn perustietokyselyn lisäksi valtionosuuksien laskennan perusteena käytettäviä suoritemääriä poimitaan myös valtakunnallisesta KOSKI-tietovarannosta. KOSKI-tietovarantoon siirtyneitä tietoja käytetään ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen sekä esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaan.

Esi- ja perusopetuksen KOSKI-tiedoista poimitaan rahoitukseen vaikuttavat 20.9.2022 läsnäolleiden oppilaiden määrät, aikuisten perusopetuksen kurssimäärät vuodelta 2021 ja aineopetuksen kurssimäärät ajalta 1.8.2021-31.7.2022 sekä kustannuslaskennassa ja tarkastusraportoinnissa käytettävät majoitus- ja kuljetusoppilaiden määrät 20.9.2022 valtionosuusrahoituksen laskentaa varten.

Lukiokoulutuksen osalta kaikki valtionosuusrahoituksen laskentaan tarvittavat perustiedot saadaan KOSKI-tietovarannosta. Syksyn perustiedot kattavat tilastointipäivän 20.9.2022 opiskelijamäärät ja aikavälillä 1.1.-31.7.2022 aineopiskelijoiden suorittamat valtionosuusrahoitteisten kurssien määrät. Lisäksi KOSKI-tietovarannosta poimitaan myös kevään perustiedot: tilastointipäivän 20.1.2022 opiskelijamäärät ja aineopiskelijoiden aikavälillä 1.8.-31.12.2021 suorittamien valtionosuusrahoitteisten kurssien määrät.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21§:n mukaan valtionosuuden saajan tulee ilmoittaa valtionapuviranomaiselle rahoituksen määräämiseksi tarvittavat tiedot toiminnastaan ja taloudestaan.