Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös 6 valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Ohjelma-asiantuntija

Haemme ohjelma-asiantuntijaa Kansainvälisen korkeakouluyhteistyön yksikköön. Yksikön perustehtävänä on edistää korkeakoulujen kansainvälistymistä toimeenpanemalla toimialalle kohdennettuja rahoitusohjelmia ja tukemalla korkeakoulujen kansainvälistä koulutusyhteistyötä. Ohjelma-asiantuntijana työskentelet Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman parissa. Erasmus + -ohjelmassa hallinnoimme Erasmus+ liikkuvuutta (eurooppalainen ja globaali liikkuvuus) ja korkeakoulujen strategisia kumppanuushankkeita sekä edistämme suomalaisten korkeakoulujen osallistumista korkeakoulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeisin ja Erasmus Mundus -yhteismaisteriohjelmiin. Erasmus+ -ohjelmahallintotyö pitää sisällään korkeakoulujen neuvontaa, hakukierrosten toimeenpanoa, korkeakoulujen liikkuvuustoimien ja hankkeiden seurantaa sekä rahoitettua toimintaa koskevien raporttien käsittelyä ja arviointia. Ohjelmahallinnon ohella tehtävääsi kuuluu Erasmus+ vaikuttavuus- ja viestintätehtävien kokonaisuus korkeakoulusektorin osalta.

Johtaja, Mahdollistajapalvelut

Opetushallituksen organisoituminen perustuu toiminnan vaikuttavuuteen tähtääviin päätoimintoihin: Asiakkuudet, Oppiminen ja kansainvälistyminen, Vaikuttavuus, Mahdollistajapalvelut, Tieto ja Kokonaisjohtaminen. Mahdollistajapalvelut-päätoiminnon johtajan vastuulla ovat hallinto- ja henkilöstöasiat sekä talous- ja suunnitteluasiat, ulkoisen ja sisäisen tulosohjauksen ja -sopimusten koordinointi (ml. valtion oppilaitokset) sekä toistaiseksi ulkoistetun sisäisen tarkastuksen toimintojen koordinointi pääjohtajan toimeksiantojen mukaisesti. Mahdollistajapalvelujen vastuulla on parhaillaan useita merkittäviä viraston toiminnan uudistamiseen liittyviä tehtäväkokonaisuuksia. Opetushallituksen yhteiseen kehitystyöhön osallistumisen lisäksi päätoiminnon vastuulla on uudesta palkkausjärjestelmästä sopiminen, toimitilahanke, erityistehtäväyhtiön omistajaohjaukseen liittyvät tehtävät, henkilöstöjohtamisen kehittäminen sekä sisäisten palveluiden kehittäminen. Oikeudellisista asioista ja turvallisuusasioista vastaa johtaja, joka vastaa myös viraston laajakantoisten lausuntojen ja kannanottojen valmistelusta. Jaetulla johtamisratkaisulla on tarkoitus varmistaa uudistusten laadukas toimeenpano. Mahdollistajapalvelut-päätoiminnon johtaja vastaa siitä, että hänen johdettavakseen kuuluvalle päätoiminnolle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Hänen tulee seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä. Johtaja vastaa päätoiminnon osaamisen kehittämisestä, viraston kokonaisjohtamisen toimivuudesta ja vaikuttavuustavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä osallistuu viraston johtotiimin jäsenenä koko Opetushallituksen johtamiseen ja kehittämiseen.

Taloussuunnittelija

Taloussuunnittelija vastaa Opetushallituksen sisäisestä laskennasta (toimintolaskenta), analysoinnista ja raportoinnista, niiden ylläpidosta sekä uudistamisesta. Tehtäviin kuuluu taloushallinnon järjestelmien ylläpitoa, ohjausta sekä käyttäjien kouluttamista ja tukemista. Taloussuunnittelija tuottaa ja kehittää Opetushallituksen johtamista, toiminnan suunnittelua ja seurantaa tukevia talous- ja henkilöstöraportteja ja analyyseja. Tehtäviin kuuluvat myös budjetointi ja budjetoinnin toimintamallien kehittäminen. Taloussuunnittelija vastaa lisäksi sisäisen laskennan ja talous- ja henkilöstöraportoinnin kehittämishankkeisiin sekä suunnitteluun ja seurantaan liittyvien järjestelmien kehittämisestä.

ICT-asiantuntija

Opetushallitus hankkii toimialariippumattomat ICT-palvelut Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta. ICT-asiantuntijan tehtävänä on vastata Valtori-palveluiden hallinnasta ja kehittämisestä Opetushallituksen tarpeita vastaavaksi yhdessä tietohallintopäällikön kanssa. Tehtäviin sisältyy ajoittain sisäisten projektien vetämistä tai tukemista. Lisäksi tehtäviin kuuluvat tekninen tietoturva ja tietosuojaan liittyvät kysymykset.

Erityisasiantuntija

Erityisasiantuntija työskentelee Opetushallituksen Asiakkuudet-päätoiminnossa Tutkintojen tunnustaminen -yksikössä. Yksikkö tekee päätöksiä ulkomaisen tutkinnon tuottamasta virkakelpoisuudesta tai ammattipätevyydestä ja antaa lausuntoja suomalaisista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön sekä ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista. Lisäksi yksikkö antaa tietoa suomalaisista ja ulkomaisista tutkinnoista ja ammattipätevyyksistä sekä tutkintojen viitekehyksistä. Erityisasiantuntijan tehtävänä on esitellä päätöksiä ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen rinnastamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta sekä laatia lausuntoja ulkomaisista ja suomalaisista tutkinnoista. Toimenkuvaan kuuluu lisäksi tiedotusta, neuvontaa ja muita tutkintojen tunnustamiseen liittyviä tehtäviä.

Projektikoordinaattori

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Tänä vuonna Opetushallitus rahoittaa 45 miljoonalla eurolla erilaisia eurooppalaisia yhteistyö- ja liikkuvuushankkeita, mm. yli 24 000 ulkomaan oppimisjaksoa. Ohjelman rahoitus kasvaa jatkossa edelleen. Haemme projektikoordinaattoria Erasmus+ -ohjelman pariin työskentelemään Yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksikössä. Projektikoordinaattori toimii myös yhteistyössä EU-ohjelmien koordinaatioyksikön sekä muiden Erasmus+ -yksiköiden kanssa. Tehtäviin kuuluvat mm.: - Hakijoiden ja tuensaajien neuvonta, ohjeistaminen ja kouluttaminen sekä Erasmus+ hakemusten käsittely esim. hakemusten vastaanotto, budjettien tarkastukset ja laskenta - Rahoitettujen Erasmus+ hankkeiden hallinnon ja talouden seuranta: sopimusten valmistelu ja käsittely, seurantatietojen ja tietokantojen päivittäminen, budjetin seuranta, tilastojen kerääminen, raporttien taloustarkastukset, ennakko- ja loppumaksujen valmistelu ja seuranta - Yksikön assistentin tehtäväalueet, mm. kokous- ja seminaarijärjestelyt, tietojen päivittäminen intraan ja webbiin, yksikön toiminnan seurantaan ja raportointiin osallistuminen sekä arkistointiin liittyviä tehtäviä Projektikoordinaattori toimii pääasiassa yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ liikkuvuushankkeiden ja strategisten kumppanuushankkeiden sekä kansainvälisten koulutus- ja seminaaritoimintojen (TCA) parissa. Hän toimii osana isompaa tiimiä ja on hankkeiden tukena koko niiden elinkaaren aikana yhdessä ohjelma-asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tehtävään voi kuulua Erasmus+ -ohjelman IT-työkalujen resurssihenkilönä toimiminen, valittavan henkilön osaamistaustasta riippuen.

Erityisasiantuntija

Opetushallituksessa on käynnissä Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) käyttöönottoprojekti. Varda kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Keskeisiä tietoja ovat tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tehtävä sisältää henkilöstötietojen käyttöönottoon liittyviä valmistelu- ja määrittelytehtäviä, testaamista, asiakaspalvelua, mahdollisten virhetilanteiden analysointia, ratkaisemista, virheiden eskalointia ja viestintää. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen tietovarantojen ja palveluiden jatkokehittämiseen yhdessä projektissa toimivien osapuolten kanssa. Laaja varhaiskasvatuksen tietovarannon käyttöönoton ensimmäinen vaihe on alkanut Opetushallituksessa vuonna 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Erityisasiantuntija toimii palvelun kohderyhmien, teknisen ylläpidon ja kehittämisprojektin kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.