Opetushallituksen muutosmatka kohti uudenlaista virastoa ja parempaa ja ihmiskeskeisempää hallintoa jatkui vuonna 2018. Agendalla olivat uudelleenorganisoituminen, johtamisjärjestelmän uudistaminen, toiminnan keskeisten vaikuttavuustavoitteiden muotoilu ja käyttöönotto sekä valmentavan kulttuurin kehittämisohjelma.

Vuosi   2018   oli   uuden   Opetushallituksen   toinen   toimintavuosi.   Vuoden   alusta   Opetushallitukseen yhdistettiin erillisyksikköinä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ja Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia (YTL).

Uusina tehtävinä Opetushallituksen hoidettaviksi 2018 tulivat  

  • opinto-oikeus- ja opintosuoritustietovarannon (Koski) ylläpito
  • työelämätoimikunnat ammatillisen koulutuksen kehittämisen tueksi
  • uuden varhaiskasvatuslain toimeenpanon tukeminen ja varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) ylläpito ja kehittäminen
  • Euroopan Unionin uuden ohjelman, European Solidarity Corps, toimeenpano.

Opetushallitus hyväksyi uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet joulukuussa.  Opetushallitus on jatkanut varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen ja ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukemista sekä Uusi peruskoulu -ohjelman toimeenpanoa.  Elokuussa 2019 voimaan tulevan uuden lukiolain edellyttämien lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelu käynnistyi. Opetushallitus on osallistunut myös Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoon.