Raportit ja selvitykset

VIP-verkosto 2021–2022

Erityinen tuki Hyvinvointi Oppilas- ja opiskelijahuolto Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus
Kannen kuva

VIP-verkosto 2021-2022.pdf
(pdf, 1.49 MB)

Lataa

Verkoston vakiinnuttamiskauden loppuraportti

Opetushallituksen raportissa VIP-verkosto 2021–2022. Verkoston vakiinnuttamiskauden loppuraportti kuvataan kaksivuotisen vakiinnuttamiskauden toimintaa. Tehty ja tässä raportissa kuvattu työ on ollut suoraa jatkoa käynnistämiskauden (2018–2020) toiminnoille. VIP-verkoston toiminnalle asetetut tavoitteet pysyivät samoina kuin ensimmäisellä toimintakaudella. Monialaisen yhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurin muutokset ja osaamisen vahvistaminen olivat edelleen tärkeitä, mutta myös uusia painotuksia valittiin ja uusia toimintoja aloitettiin vuonna 2020 toteutetussa kyselyarvioinnissa havaittujen kehittämistarpeiden perusteella.  

VIP-verkosto toimi kansallisella tasolla ja alueellisesti viidellä yhteistoiminta-alueella. Alueellista työtä kehitettiin monialaisessa yhteistyössä alueryhmissä. Tietoa ja vuorovaikutusta opetuksen järjestäjien kanssa lisättiin kutsumalla kuntia, yksityisiä opetuksen järjestäjiä ja yliopistojen harjoittelukouluja nimeämään kaksi henkilöä VIPU-yhdyshenkilöiksi. Samalla vahvistettiin yhteistyötä opetuksen järjestäjän ja opiskeluhuollon palveluiden välillä, kun toisen näistä yhdyshenkilöistä toivottiin edustavan oppimisen ja koulunkäynnin tukea ja toisen opiskeluhuollon palveluja. Tällä kaudella haluttiin kehittää erityisesti varhaiskasvatuksen monialaista tukea, joten myös varhaiskasvatuksen toimijoita kutsuttiin mukaan VIP-verkoston eri ryhmiin.

Ensimmäisen toimintakauden tavoin kehitettiin eri teemoihin liittyvää tukea sekä tuotettiin materiaaleja ja koulutuksia eri aiheisiin keskittyvissä teemaryhmissä. Teemaryhmistä osa oli uusia ja osa jatkoi ensimmäisellä kaudella alkanutta toimintaansa. Vaatu-toimijat jatkoivat omaa yhteistyötään sekä alueellisesti että kansallisesti ja kehittivät sekä pilotoivat yhdessä uudenlaista moniammatillista vaativan konsultaation palvelua varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestämisen tueksi erityisen vaativissa oppimisen ja koulunkäynnin tilanteissa. 

VIP-verkoston toimijat tuottivat yhdessä tekstiä ja kehittämisajatuksia verkoston kehittämistoimiin liittyvistä teemoista myös opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia – Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevalle työryhmälle sen loppuraporttia ja erityisesti siihen nostettuja vaativan monialaisen tuen kehittämisehdotuksia varten.
 

Julkaisuvuosi
2022
ISBN pdf
978-952-13-6872-1
Sarja
Raportit ja selvitykset 2022:8
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi