Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

234 aiheeseen liittyvää kysymystä

Millaisia ikärajoja sosiaalisen median palveluissa on ja voiko niitä käyttää opetuksessa?

Avainsanat Koronavirus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Opetuksen järjestäjä linjaa, mitä oppimissovelluksia, sosiaalisen median palveluita ja digitaalisia pelejä käytetään opetuksessa ja viestinnän välineenä. Esimerkiksi WhatsAppia voidaan käyttää viestinnän välineenä oppilaalle ja huoltajalle viestittäessä. Jos opetuksessa käytetään esimerkiksi Youtubea, katsottavan materiaalin tulee olla oppilaan iälle ja kehitystasolle sopivaa.

Sosiaalisen median palveluntarjoajat asettavat ikärajat itse. Toisin kuin elokuvissa, televisio-ohjelmissa ja digitaalisissa peleissä ikärajat eivät perustu sisällön haitallisuuden arvioon, vaan niiden tarkoituksena on vähentää lapsen henkilökohtaisten tietojen kertymistä palveluntarjoajalle.

Sosiaalisen median palveluiden ikärajat vaihtelevat. Osa palveluista on ikärajattomia. Niissä missä ikäraja on asetettu, se on tyypillisimmin 13─16 vuotta. Esimerkiksi WhatsAppin käyttöehdoissa ikäraja on 16 vuotta, mutta huoltajan suostumuksella sen voi ottaa käyttöön nuorempikin. Youtuben ikäraja on 13 vuotta, mutta palvelua voi käyttää myös rekisteröitymättä.

Lue lisää

Miten Opetushallitus viestii varhaiskasvatuksen järjestäjille poikkeustilanteessa?

Avainsanat Koronavirus Varhaiskasvatus

Koronatilanteeseen liittyvät tietomme on koottu sivulle www.oph.fi/korona. 

Miten saan yksityisille päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille ja perhepäivähoitajille suunnatut Opetushallituksen koronaa käsittelevät tiedotteet?

Opetushallitus hyödyntää koronaa käsittelevässä viestinnässään varhaiskasvatustoimijoiden yhteystietoja, jotka on saatu kultakin yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun palveluntuottaja on rekisteröitynyt varhaiskasvatuksen tietovarantoa (Varda) varten ja kunta on hyväksynyt rekisteröitymisen. Mikäli et vielä ole rekisteröitynyt Vardaa varten, on rekisteröityminen hyvä hoitaa nyt, jotta saat jatkossa Opetushallituksen koronaa käsittelevät viestit. 

Miten erityisen tuen oppilaiden opetus järjestetään koronaviruksen aikana?

Avainsanat Koronavirus Erityinen tuki

Valitettavasti emme pysty vielä vastaamaan tähän kysymykseen, sillä asioita linjataan paraikaa. Kerromme heti, kun linjauksia on saatu.

Miten huolehditaan riskiryhmissä olevien työntekijöiden turvallisuudesta?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Turvallisuus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Miten huolehditaan riskiryhmissä olevien työntekijöiden turvallisuudesta?

Valtioneuvoston maanantaina 16.3. julkaisemissa linjauksissa todetaan, että toiminnassa pidettävissä varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä ja niiden yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa on lapsia ja henkilökuntaa, jotka kuuluvat perussairautensa vuoksi riskiryhmiin. Heidän osaltaan virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen heidän laittamisestaan karanteeniin. 

Henkilökunnan turvallisuudesta huolehtiminen on työnantajan tehtävä. Jos asia huolestuttaa, ole yhteydessä omaan työnantajaasi.

Voidaanko opettajat määrätä töihin koululle?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Etäopetusjärjestelyissä voi olla eroja riippuen koulutuksen järjestäjästä ja käytössä olevista välineistä. Valtioneuvoston linjaus on se, että julkisen sektorin työntekijät ovat etätyössä, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Työnantajalla on kuitenkin direktio-oikeus myös etätyön ja etäopetuksen aikana. Direktio-oikeus tarkoittaa sitä, että työnantaja voi tarvittaessa määrätä opettajan toteuttamaan lähiopetusta koululla tai etäopetusta ohjaamista koululta taikka kotoa käsin. Turvallisuusnäkökohtiin on luonnollisesti kiinnitettävä erityistä huomiota, mikäli opettajat antavat etäopetusta työpaikalla.

Millaisia asioita poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä tulee huomioida?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Opetushallitus on koonnut opettajille ja ekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille materiaaleja poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen tueksi. Päivitämme ja täydennämme sisältöä, kun uutta materiaalia on tarjolla.

Miten opetus kannattaa järjestää, kun osa oppilaista opiskelee etäyhteyksiä hyödyntäen ja osa lähiopetuksessa?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Esiopetus Perusopetus

Koulussa voidaan tässä poikkeustilanteessa rehtorin johdolla päättää opetusryhmien muodostamisesta ja työnjaosta opettajien kesken normaalista poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi osalle opettajista voidaan keskittää vastuu tiettyjen opetusryhmien lähiopetuksesta ja osalle etäopetuksesta. Tärkeää on huolehtia, että työkuorma jakaantuu tasaisesti ja oikeudenmukaisesti opettajien kesken, opettajien kelpoisuusvaatimukset kuitenkin huomioon ottaen. Myös koulujen kesken voidaan tehdä yhteistyötä.

Opetusjärjestelyjen yhteydessä tulee ottaa huomioon myös viruksen leviämisen ehkäiseminen. Esimerkiksi keskitettäessä lähiopetusta vain tiettyyn alueen kouluun, myös opetusryhmän koko ja sen myötä tartuntariski kasvavat.

Epidemian leviämisen ehkäisemiseksi on suositeltavaa, ettei oppilaita siirrettäisi koulusta toiseen vaan lähiopetus järjestettäisiin sitä tarvitseville oppilaan omassa koulussa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjeistaa kouluja niin opetusryhmien muodostamisesta, opettajien välisestä työnjaosta kuin turvallisista toimintatavoista opetusjärjestelyissä.

Mikä on opettajan vastuu liikunnan opetuksessa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Turvallisuus Perusopetus

Koulun tulee kaikissa opetuksen järjestämismuodoissa ja -olosuhteissa, myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana, turvata oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

Opettajan henkilökohtaiseen vastuuseen kuuluu toimia siten, että erilaiset näkökohdat tulevat huolellisesti ja tasapuolisesti huomioitua. Näkökohdat liittyvät toisaalta vaatimukseen opetuksen järjestämisestä ja toisaalta velvollisuuteen huolehtia oppilaiden turvallisuudesta. Poikkeusoloissa opetuksen järjestämiseen liittyviä vaatimuksia joudutaan madaltamaan, mutta turvallisuuden näkökulmasta lähtökohta on aina sama: tilanteisiin, jotka yleisen elämänkokemuksen perusteella ovat ennalta arvattavia, on varauduttava. 

Ennalta arvattavuutta arvioitaessa on otettava huomioon olosuhteet kokonaisuutena: oppilaiden ikä ja kehitystaso, toimintaympäristö sekä muut asiaan olennaisesti liittyvät seikat. Korona-epidemian aikana olennaista on lähikontaktien välttäminen, mistä syystä esimerkiksi liikunnan opetuksesta rajataan tavanomaiset joukkuepelit pois.

Liikunnan opetuksessa on huomioitava se, millaiset valmiudet lapsilla on tehdä asioita omatoimisesti ja liikkua lähiympäristössä. Tätä voi arvioida sen perusteella, mihin oppilaat koulun järjestämässä opetuksessa ovat aikaisemmin tottuneet ja kuinka itsenäisesti he vapaa-aikanaan yleisesti toimivat. Etäopetuksessa tehdään tehtäviä itsenäisemmin ja monesti myös yksin. Tämän vuoksi oppilaan valmiuksia on arvioitava tavallista yksilöllisemmin ja tarvittaessa mukautettava tehtäviä niin, että ennalta arvattaviin tilanteisiin varaudutaan jokaisen osalta henkilökohtaisesti. Se mikä jollekin oppilaalle on turvallista, esimerkiksi omatoiminen suunnistus lähimetsässä, saattaa sisältää toiselle liiaksi vaaratekijöitä. 

Kun oppilaat ovat etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa, ei opettajalla voi olla samanlaista valvontavastuuta heistä kuin lähiopetuksessa. Valvonta voi tarkoittaa silloin esimerkiksi yhteydenpitoa ennalta sovituin väliajoin tai ilmoitusta siitä, että oppilas on saanut liikuntasuorituksen tehtyä tehtäväannon mukaisesti. Opettaja on kuitenkin vastuussa antamastaan ohjeistuksesta. Opettajan tulee huolehtia, etteivät oppilaille annetut tehtävät vaaranna heidän turvallisuuttaan ja että heille annetut turvallisuus- ja muut ohjeet ovat riittäviä. 
 

Voidaanko karanteenissa olevat opettajat velvoittaa työn tekemiseen?

Avainsanat Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Turvallisuus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Opettajaa ei voida velvoittaa työskentelemään hänelle määrätyn karanteenin aikana. Suostumuksensa perusteella opettaja, joka on työkykyinen, voi karanteeniin liittyviä rajoituksia noudattaen jatkaa työntekoa myös ollessaan karanteenissa.

Miten koronavirus vaikuttaa Erasmus+ -ohjelmaan tai muihin kansainvälisiin ohjelmiin ja toimintoihin?

Avainsanat Koronavirus Kansainvälistyminen Erasmus+ Euroopan solidaarisuusjoukot Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Nordplus-ohjelma

Koronavirustilanne vaikuttaa Opetushallituksen toimeenpanemiin kansainvälisiin rahoitusohjelmiin monella tavalla. Pyrimme kuitenkin joustaviin ratkaisuihin rahoittamiemme hankkeiden kanssa – sekä kansainvälisten vaihtojen että muiden yhteistyöhankkeiden kohdalla.

Peruuntuneiden tai siirtyneiden liikkuvuusjaksojen kuluista on mahdollista hakea korvausta. Käynnissä olevien hankkeiden kansainvälisiä toimintoja on mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan tai perua.

Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa ylimääräisiä kustannuksia voi korvata ns. Force Majeure -menettelyn kautta. Vaihtoehtona on myös hankekausien pidentäminen, jotta suunniteltu toiminta saadaan toteutettua.

Kevään hakukierrokset toteutetaan, mutta vaikean tilanteen helpottamiseksi komissio on pidentänyt hakuaikoja.

Tilannetta kannattaa seurata ohjelmakohtaisilta sivuilta, jonne tuoreimmat ohjeistukset päivitetään, ks. linkit alla.

Kansainvälisissä hankkeissa olevat organisaatiot ja henkilöt saavat apua myös ohjelmakohtaisista neuvontaosoitteista:

 • Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: comenius@oph.fi
 • Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen@oph.fi
 • Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus@oph.fi
 • Erasmus+ aikuiskoulutukselle: grundtvig@oph.fi
 • Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso@oph.fi
 • Erasmus+ Sport: Sport@oph.fi
 • Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso@oph.fi
 • Luova Eurooppa: kulttuuri@oph.fi
 • Kansalaisten Eurooppa: kansalaisteneurooppa@oph.fi
 • Nordplus: kenneth.lundin@oph.fi, kristiina.Savikurki@oph.fi
 • EDUFI-harjoittelu: kv-hakulomake@oph.fi
 • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool -apuraha: paivi.jokinen@oph.fi, tarja.makela@oph.fi, marjaana.kopperi@oph.fi 
 • Virkamiesvaihto: ritva.ukkonen@oph.fi
 • Suomen kieli ja kulttuuri: skk@oph.fi
 • Kansainväliseen toimintaan liittyvät valtionavustukset / yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus: paula.mattila@oph.fi 
 • Kansainväliseen toimintaan liittyvät valtionavustukset /ammatillinen koulutus: hanna.autere@oph.fi 

 

Näytetään 1-10/234