311 aiheeseen liittyvää kysymystä

Avainsanat Tasa-arvo ja osallisuus

Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetuslaissa säädettyyn opetukseen, johon hänet on otettu, ellei oppilaalle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Laissa tarkoitetun opetuksen
sisällöstä määrätään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sisällöt ovat opetusta velvoittavia, joten kyseiset sisällöt eivät ole oppilaille vapaaehtoisia, eikä
niistä voida vapauttaa oppilasta.

Perusopetuslain 30 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.
Perusopetuksen henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa opetusta lainsäädännön ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä tulee käsitellä oppilaiden kanssa.

Opetussuunnitelman perusteisiin kuuluvien asioiden käsittelyyn ei tarvita huoltajan lupaa, eikä huoltaja voi kieltää opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta. Oppilasta ei voida vapauttaa opetuksesta esimerkiksi siltä osin, kun käsitellään sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuutta, seksuaalista kehitystä, seksuaaliterveyttä ja ihmisen lisääntymistä. Opetuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että koulutyössä ja sen kehittämisessä ollaan yhteistyössä kotien kanssa. Henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta. Opetuksessa voidaan lisäksi etsiä erilaisille oppilaille pedagogisesti tarkoituksenmukaisia tapoja sensitiivistenkin aiheiden käsittelyyn.

Avainsanat Tasa-arvo ja osallisuus

Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetuslaissa säädettyyn opetukseen, johon hänet on otettu, ellei oppilaalle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Laissa tarkoitetun opetuksen
sisällöstä määrätään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sisällöt ovat opetusta velvoittavia, joten kyseiset sisällöt eivät ole oppilaille vapaaehtoisia, eikä
niistä voida vapauttaa oppilasta.

Perusopetuslain 30 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.
Perusopetuksen henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa opetusta lainsäädännön ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä tulee käsitellä oppilaiden kanssa.

Opetussuunnitelman perusteisiin kuuluvien asioiden käsittelyyn ei tarvita huoltajan lupaa, eikä huoltaja voi kieltää opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta. Oppilasta ei voida vapauttaa opetuksesta esimerkiksi siltä osin, kun käsitellään sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuutta, seksuaalista kehitystä, seksuaaliterveyttä ja ihmisen lisääntymistä. Opetuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että koulutyössä ja sen kehittämisessä ollaan yhteistyössä kotien kanssa. Henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta. Opetuksessa voidaan lisäksi etsiä erilaisille oppilaille pedagogisesti tarkoituksenmukaisia tapoja sensitiivistenkin aiheiden käsittelyyn.

Avainsanat Aikuiskoulutus Vapaa sivistystyö EPALE Erasmus+ aikuiskoulutukselle

EPALE - Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi on monikielinen ja avoin verkkofoorumi aikuiskouluttajille, -opettajille, ohjaus- ja tukihenkilöstölle, tutkijoille, päättäjille, luovien alojen ammattilaisille sekä muille aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville.

EPALE tarjoaa runsaasti tasokasta ja ajankohtaista tietoa aikuiskoulutuksesta. Se mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamisen ja verkostoitumisen sekä vuoropuhelun aikuisoppimisen ammattilaisten kesken. 

EPALEsta löydät työkaluja aikuiskouluttajan arkeen. Voit kirjoittaa työstäsi sekä osallistua tapahtumiin, temaattisiin verkkokeskusteluihin sekä koulutuksiin ja kasvokkaisiin kohtaamisiin.

EPALE on Euroopan laajin aikuisoppimisen yhteisö. Liity sinäkin! 

Avainsanat Aikuiskoulutus Vapaa sivistystyö EPALE Erasmus+ aikuiskoulutukselle

EPALE kulkee Erasmus+ -hankkeen mukana koko hankkeen elinkaaren ajan. Ennen hanketta löydät EPALEsta tietoa käynnissä olevista ja päättyneistä Erasmus+ -hankkeista hankeideasi tueksi sekä tietoa hakuajoista ja Opetushallituksen järjestämistä hakuinfoista. EPALEn hankekumppaninhakuportaalin avulla voit etsiä kumppaneita omaan hankkeeseesi tai hakea mukaan muiden hankkeisiin.

EPALEn kautta hankkeet voivat myös viestiä hankkeensa opeista ja kuulumisista sekä hankkeen aikana että sen päätyttyä. Kuulumiset voivat olla esimerkiksi blogeja, uutisia, podcasteja tai videoita.

Kannustamme kaikkia aikuiskoulutuksen Erasmus+ -hankkeita hyödyntämään EPALEa hanketyössään! Lisää tietoa EPALEn mahdollisuuksista löydät täältä. 

Avainsanat Aikuiskoulutus Vapaa sivistystyö EPALE Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle

Kaikki rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä sisältöä kuten blogitekstejä, uutisia, podcasteja ja tietolähteitä EPALEen. Toivomme sisältöä koko aikuisoppisen sektorilta sekä erilaisista teemoista. Yhteisömme rakentuu käyttäjien ajatuksista ja kokemuksista. Jaa siis omasi!

Katso tarkemmat tekniset ohjeet täältä. 

Avainsanat Arviointi ja todistukset Opetus ja ohjaus Osaamisen arviointi Perusopetus

Oppilas voi olla vain yhdessä perusopetuksen koulussa oppilaana. Mikäli oppilas siirtyy esimerkiksi talvikaudeksi huoltajien mukana toiselle paikkakunnalle, tulee huoltajien hakea koulupaikkaa uudesta asuinkunnasta. Koulupaikka määräytyy huoltajien asuinkunnan mukaan. 

Oppilaalle kirjoitetaan aiemmasta koulusta erotodistus.   

Kun huoltaja muuttaa jälleen asuinpaikkakuntaa, esimerkiksi takaisin aiemmalle asuinpaikkakunnalleen, hakee huoltaja koulupaikkaa aiemmasta asuinkunnasta. Oppilaalle annetaan erotodistus siitä koulusta, josta hän on lähdössä.  

Tulee huomioida, että muuttava lapsi ei ehkä palaa siihen kouluun, jossa oli oppilaana ennen muuttoa, mikäli asuinpaikkakunnalla on useampia kouluja oppilaaksiottoalueen läheisyydessä.

 

Suora linkki tähän kysymykseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-koulunvaihtotilanteessa-toimitaan-ja-millainen-todistus-oppilaalle-annetaan

Avainsanat Hyvinvointi Lainsäädäntö Turvallisuus Perusopetus

Perusopetuslain mukaan ”Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton”. Säännös koskee kaikkea perusopetuslain mukaista opetusta, ei aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Oikeus tapaturman hoitoon ei riipu tapaturman syystä eikä opetuksen järjestäjän korvausvelvollisuus edellytä tuottamusta, vaan velvollisuus koskee kaikkia mainitun säännöksen mukaisia tapaturmia. Oikeus korvaukseen voi jatkua vaikka henkilön koko elämän ajan.

Koulumatkalla sattuneen tapaturman suhteen on huomattava, että lain tarkoittama koulumatka merkitsee vain välitöntä koulumatkaa suoraan koulusta kotiin tai toisinpäin. Jos oppilas poikkeaa esimerkiksi leikkimään jonnekin tai vierailee ystävänsä luona ja jatkaa sitten matkaansa, ei opetuksen järjestäjän korvausvelvollisuus ole enää voimassa.

Opetuksen järjestäjän vastuu tapaturman hoidosta aiheutuviin kustannuksiin rajoittuu vain välittömään hoitoon. Opetuksen järjestäjä arvioi, mitä on pidettävä tarpeellisena hoitona. Oppilaalle aiheutunutta muuta taloudellista haittaa tai aiheutuneita menetyksiä ei opetuksen järjestäjän tarvitse perusopetuslain vamman maksutonta hoitoa koskevan sääntelyn perusteella korvata. Toinen asia on, onko järjestäjä korvausvelvollinen näistä vahingoista vahingonkorvauslain perusteella tahallisen tai tuottamuksellisen toimintansa tai isännänvastuun perusteella virkamiehensä tai työntekijänsä toiminnan seurauksena.

Opetuksen järjestäjä on voinut ottaa vakuutuksen korvausvelvollisuuden varalta. Vakuutuksen puuttuminen ei oikeuta kieltäytymään korvauksen maksamisesta. Vakuutuskorvauksen kattavuus määräytyy vakuutussopimuksen mukaisesti.

Vamman maksutonta hoitoa koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/tapaturman-maksuton-hoito

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Tutkintojen tunnustamisen hakulomakkeessa on lueteltu kaikki oppiaineet, joiden aineenopetukseen Opetushallituksen tunnustamispäätöksessä voidaan antaa pätevyys.

Tällaisia oppiaineita ovat

 • äidinkieli ja kirjallisuus (suomi, ruotsi, saame)
 • toinen kotimainen kieli (suomi, ruotsi, saame)
 • vieras kieli (englanti, espanja, italia, japani, kiina, latina, portugali, ranska, saksa, venäjä, viro)
 • matematiikka
 • biologia
 • maantieto
 • fysiikka
 • kemia
 • terveystieto
 • uskonto
 • elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • musiikki
 • kuvataide
 • käsityö
 • liikunta
 • kotitalous
 • tietotekniikka

 

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Jos sinulla on opettajan pätevyys toisesta maasta, hae kelpoisuutta samaan opettaja-ammattiin.  

Kokeile Opetushallituksen verkkosivuilla tutkintojen tunnustamisen palveluopasta. Sen avulla voit selvittää, millaista päätöstä sinun kannattaa hakea.  

Ammattikohtaisilla verkkosivuillamme on lisätietoa opettaja-ammattien tunnustamisesta. Sivuilla on myös kuvauksia opettaja-ammateista.  

Avainsanat Tutkintojen tunnustaminen

Et välttämättä tarvitse päätöstä tutkinnon tunnustamisesta. Mieti ensin, mitä haluat tehdä Suomessa. Siitä riippuu, tarvitsetko päätöksen. 

Tarvitset päätöksen, jos haluat työskennellä ammatissa, johon vaaditaan lain mukaan tietty koulutus. Tällaisia ammatteja sanotaan säännellyiksi ammateiksi. 

Tarvitset päätöksen myös, jos haluat työskennellä tehtävässä, johon vaaditaan lain mukaan korkeakoulututkinto. Tällaisia tehtäviä on etenkin valtiolla ja kunnissa. 

Et tarvitse päätöstä esimerkiksi, jos haluat  
- opiskella ja suorittaa Suomessa tutkinnon 
- työskennellä ammatissa, johon laki ei vaadi tiettyä koulutusta. 

Näissä tilanteissa voit hakea opiskelupaikkaa tai työtä ulkomaisella tutkinnolla ilman tunnustamispäätöstä. Oppilaitos tai työnantaja arvioi osaamistasi. 

Verkkosivuilla on lista säännellyistä ammateista. Kokeile verkkosivuilla myös tutkintojen tunnustamisen palveluopasta. Sen avulla voit selvittää, tarvitsetko päätöstä.

 

Näytetään 1-10/311