Usein kysyttyä

Arvosanojen korottaminen perusopetuksessa

Keywords: Arviointi ja todistukset Lainsäädäntö Perusopetus

Perusopetuksen oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta korottaa saamaansa lukuvuositodistukseen merkitty hylätty arvosana. Mahdollisuus voidaan antaa myös lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Mahdollisuuden varaamisesta hyväksytyn arvosanan korottamiseksi ei ole erikseen säädetty, mutta opetuksen järjestäjä voi antaa tällaisen mahdollisuuden oppilaalle. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä korottamiseen liittyvästä menettelystä.

Muu kuin perusopetuksen oppilas voi korottaa arvosanojaan lisäopetuksessa tai erityisessä tutkinnossa. Myös perusopetuksen oppilas voi suorittaa erityisessä tutkinnossa yhden tai useamman sellaisen oppiaineen oppimäärän, jota kyseisen oppilaan omassa koulussa ei opeteta tai jonka opetukseen oppilas ei osallistu. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat eri oppiaineissa perusopetuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.

Oppilaan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oppilaan huoltaja tai 15 vuotta täyttänyt oppilas itse voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Jos oppilaan huoltaja tai 15 vuotta täyttänyt oppilas on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta. Myös erityisen tutkinnon arviointia koskevaan päätökseen voi hakea oikaisua vastaavalla tavalla.