Usein kysyttyä

Avainsanat: Arviointi ja todistukset Opetus ja ohjaus Lukiokoulutus Käsityö Kotitalous Kuvataide Liikunta Musiikki Tanssi Teatteritaide

Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin opintojaksoihin voivat kuulua eri oppiaineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavat lukiodiplomit. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Opetushallitus on lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 määrännyt lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan koulutuksen järjestäjän tarjoamien lukiodiplomien osalta lukiodiplomien tehtävä, yleiset tavoitteet ja arviointi sekä tavoitteet ja keskeiset sisällöt lukiodiplomeittain. Lukiodiplomiopintojakso voi sisältyä oppiaineen oppimäärän valinnaisiin opintoihin paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyllä tavalla.

Lukiodiplomit eivät ole lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) liitteen mukaisia pakollisia tai valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Asetuksen 12 §:n mukaisesti lukiokoulutuksen oppimääriin voi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Lukiodiplomien laajuudeksi on 12 §:ssä säädetty kaksi opintopistettä.

Opetushallitus antaa lukiodiplomikohtaiset ohjeet niiden järjestämisen ja suorittamisen menettelyistä kuten esimerkiksi lukiodiplomin rakenteesta ja lukiodiplomin suorittamista edeltävistä opinnoista. Kunkin lukiodiplomin ohjeet on laadittu siten, että lukion opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen lukiodiplomin tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen mukaisen näytön järjestämisen lähtökohdat ja edellytykset täyttyisivät.

Opetushallituksen vuonna 2017 antamat lukiodiplomiohjeet ovat voimassa niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa ennen 1.8.2021. Opetushallitus julkaisee päivitetyt lukiodiplomien ohjeet lukio-opintonsa 1.8.2021 lukien aloittaneille opiskelijoille keväällä 2022. Päivityksessä ei tehdä muutoksia lukiodiplomien järjestämisen ja suorittamisen menettelyihin vuonna 2017 annettuihin ohjeisiin nähden. Kunkin lukiodiplomin suorittamista edeltävien lukiokurssien laajuudet muunnetaan opintopisteiksi. Lukioita ohjeistetaan määrittelemään opetussuunnitelmassa opintojaksot, jotka voivat olla lukiodiplomin suorittamista edeltäviä lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten kuvataiteen, liikunnan, musiikin ja median lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 8 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten teatterin ja tanssin lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 6 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisten kotitalouden ja käsityön lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin 4 opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiaineen lukio-opintoja.

Valtioneuvoston asetuksen (810/2018) 12 §:n mukaisesti lukiokoulutuksen oppimääriin voi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Näistä paikallisista valinnaisista opinnoista, esimerkiksi opiskelijan suorittaman lukiodiplomin opintojaksosta, voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä.

Lukiodiplomi arvioidaan lukion opetussuunnitelman perusteiden ja Opetushallituksen antaminen lukiodiplomien suoritusohjeiden mukaisesti numeroarvosanalla asteikolla 4–10. Lukiodiplomin suorittanut opiskelija saa lukion päättötodistuksen liitteenä erillisen lukiodiplomitodistuksen, jossa on kyseisestä lukiodiplomista annettu numeroarvosana.