Usein kysyttyä

Lukiodiplomien suorittaminen Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan

Keywords: Arviointi ja todistukset Opetus ja ohjaus Lukiokoulutus Käsityö Kotitalous Kuvataide Liikunta Musiikki Tanssi Teatteritaide

Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin opintojaksoihin voivat kuulua eri oppiaineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavat lukiodiplomit. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Opetushallitus on lukion opetussuunnitelman perusteissa määrännyt lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan koulutuksen järjestäjän tarjoamien lukiodiplomien osalta lukiodiplomien tehtävä, yleiset tavoitteet ja arviointi sekä tavoitteet ja keskeiset sisällöt lukiodiplomeittain. Lukiodiplomien laajuus on kaksi opintopistettä. Lukiodiplomi voi sisältyä lukion valinnaisiin opintoihin paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyllä tavalla. 

Lukiodiplomit eivät ole lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) liitteen mukaisia pakollisia tai valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Asetuksen 12 §:n mukaisesti lukiokoulutuksen oppimääriin voi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Näistä paikallisista valinnaisista opinnoista, esimerkiksi opiskelijan suorittaman lukiodiplomin opintojaksosta, voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019, luku 5.2.1).  

Lukiodiplomin suorittamisen edellytykseksi ei ole säädetty tai määrätty opintovaatimuksia.  Opetussuunnitelman perusteiden mukaiset lukiodiplomien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on tarkoitettu kuitenkin sen tasoisiksi, että näyttöön osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla ainakin neljän opintopisteen verran suoritettuja lukiodiplomiin liittyviä valinnaisia lukion opintoja tai että opiskelija on muulla tavalla hankkinut niitä vastaavan osaamisen. Osa lukiodiplomeista voi perustua edellä todettua laajempiinkin opintoihin tai niitä vastaavaan osaamiseen sen mukaan kuin Opetushallituksen lukiodiplomeita koskevissa ohjeissa todetaan.

Vaikka lukiodiplomista ei merkittäisi numeroarvosanaa lukion päättötodistukseen, lukiodiplomi arvioidaan lukion opetussuunnitelman perusteiden ja Opetushallituksen antaminen lukiodiplomien suoritusohjeiden mukaisesti numeroarvosanalla asteikolla 4–10. Lukiodiplomin suorittanut opiskelija saa lukion päättötodistuksen liitteenä erillisen lukiodiplomitodistuksen, jossa on kyseisestä lukiodiplomista annettu numeroarvosana.