Usein kysyttyä

Miten kouluruokailu järjestetään poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana perusopetuksessa?

Keywords: Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Esiopetus Perusopetus

Valtioneuvosto on perjantaina 20.3.2020 antamallaan asetuksella rajannut perusopetuksen järjestämisvelvollisuuden ja oikeuden saada lähiopetusta koskemaan kaikkia esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1.–3. vuosiluokkien oppilaita sekä erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita (ml. pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat). Valtioneuvoston vahva suositus on, että myös edellä mainitut oppilaat osallistuisivat opetukseen etäopetuksen välityksellä mikäli mahdollista.  

Asetuksen 3 § 3 mom. mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää kouluateria siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Tämän perusteella kouluateria on järjestettävä ainakin lähiopetuksessa oleville oppilaille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille oppilaille.

Kouluaterian merkittävyyden takia olisi tärkeää, että ateria voitaisiin tarjota mahdollisimman laajasti myös muille kuin lähiopetuksessa oleville. Harkinnassa tulee ottaa huomioon, ettei ruokailun järjestäminen aiheuta pandemian leviämistä tarpeettomasti. Opetuksen järjestäjä päättää kouluruokailun järjestämisen laajuudesta.

Ruokailun käytännön järjestämisen kannalta ja jotta opetuksen järjestäjä pystyy varautumaan koululounaan tarjoamiseen, huoltajia voidaan pyytää ilmoittamaan oppilaan osallistumisesta ruokailuun etukäteen.

Käytännön järjestelyissä ja huoltajille ruokailusta tiedottamisessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi seuraavaa:

  1. Tieto siitä, että missä laajuudessa kouluruokailu järjestetään oppilaille.
  2. Aika ja paikka, jossa ruokailu järjestetään; omassa koulussa, alueen muussa koulussa, muualla – missä ja tarkka osoite.
  3. Miten ruokailutilanne käytännössä hoidetaan, jotta vältetään viruksen siirtyminen. Esimerkiksi käsien pesu saippualla huolellisesti ennen ruokailua, jonottaminen vähintään metrin välein, syöminen korkeintaan 10 oppilaan ryhmissä ja istuminen ruokailutilassa vähintään metrin välein seuraavaan henkilöön. 
  4. Koulun opetushenkilöstö ohjaa ja valvoo ruokailutilannetta sekä käsien pesemistä.