Usein kysyttyä

Saako sodalla leikkiä?

Keywords: Ukraina Esiopetus Varhaiskasvatus

Leikki ja leikkiminen ovat lapsen tapoja käsitellä ympäröivän maailman ilmiöitä. Leikin avulla lapsi käsittelee luontaisesti myös vaikeita ja haastavia asioita Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on tarjota kaikille lapsille mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikin kautta lapset pystyvät jäsentämään ja pilkkomaan asioita itselleen käsiteltäviksi kokonaisuuksiksi. Leikin kautta lapsi myös oppii ja opettelee monenlaisia taitoja: sosiaalisia taitoja ja kaveritaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja, taitoja ja tapoja toimia toisten lasten kanssa, vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, eettistä ajattelua eli käsitystä hyvästä ja pahasta sekä syy- ja seuraussuhteita ja empatiakykyä. Leikeissä lapset käsittelevät erilaisia tunteita, niin iloja ja suruja kuin pelkojakin. Leikkiessä lapsi kokee hyvän olon tunteita, jotka itsessään ovat koukuttavia. 

Lapset leikkivät myös sotaleikkejä. Sotaleikkejä saatetaan pitää huonoina ja epätoivottuina, koska ne heijastavat negatiivisia asioita ja niistä siirtyy jotain lapsen käyttäytymiseen ja toimintaan. Sotaleikki itsessään voi kuitenkin olla terapeuttista lapselle, jolla on ollut ikäviä kokemuksia. Leikki voi vapauttaa ikävien kokemuksien aiheuttamista tunteista. Leikkiä itsessään tulisikin tarkastella mieluummin lapsen näkökulmasta: lapsi tarkastelee maailmaa aina omasta näkökulmastaan sekä omien kokemustensa kautta, ei aikuisten kokemusten kautta. 

Vaikka sotaleikki tuntuisi aikuisen näkökulmasta mallintavan väkivaltaa ja olevan sodan ihannoimista, ei lapsen leikissä näin kuitenkaan ole. Kyseessä on lapsen tapa ilmaista itseään ja hahmottaa maailmaa, mihin väistämättä heijastuu lapsen elinpiirin ja lapsen kohtaamat jopa uhkaavat ja pelottavat tapahtumat yhteiskunnassa. Lapset käsittelevät sotaan liittyviä asioita eri tavoin ja sotaleikit voivat myös pelottaa. Henkilöstön tehtävänä on tukea lasten moninaisia tarpeita ja tunteita. 

Lapset hyödyntävät erilaisia materiaaleja ja välineitä leikeissään. Ne saavat uusia merkityksiä lapsen ympäristössä ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Lapselle ase leikkivälineenä on vain tapa leikkiä meneillään olevaa leikkiä, ellei hän ole ympäristöstään oppinut aseen syvempiä merkityksiä. Aikuisten ja lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten on tärkeää viestiä lapsille, että leikkiminen ei koskaan ole väärin tai huono asia. 

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/saako-sodalla-leikkia-0