Usein kysyttyä

Voiko Venäjän kansalaisuus olla este opiskelupaikan saannille?

Keywords: Ukraina Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Lukiokoulutus

Päivitetty 16.3.2022

Ei voi. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Nuoria on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Yhdenvertaisuuden edistämisestä ja syrjinnän kiellosta säädetään myös yhdenvertaisuuslaissa.

Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa lukioon. Opiskelijaksi lukiokoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen. Tämä muun muassa edellyttää riittävää opetuskielen hallintaa. Koulutuksen järjestäjän on opiskelijaksi ottamisessa sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Lukion opiskelijavalinnassa noudatetaan opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annettua opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta. 

Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua suorittamaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua tutkintoa tai koulutusta. Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän, tai jolla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Koulutuksen järjestäjän on opiskelijaksi ottamisessa sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa noudatetaan opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annettua opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta.

Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua suorittamaan yliopistolaissa tai ammattikorkeakoululaissa tarkoitettua tutkintoa, mikäli hän täyttää laissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset.  Opiskelijat ottaa korkeakoulu, joka päättää opiskelijavalinnan perusteista. Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan perusteella jakaa valinnoissa erilaisiin ryhmiin. Samaan ryhmään kuuluviin hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. 

Koulutuksen järjestäjät päättävät opiskelijaksi ottamisesta edellä mainittujen säännösten mukaisesti. Säännökset eivät mahdollista hakijan kansalaisuuden tai kotimaan käyttämistä perusteena jättää hakemus käsittelemättä tai hakija valitsematta. 

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/voiko-venajan-kansalaisuus-olla-es…

16.3.2022 tarkennettu korkeakouluja koskevaa kohtaa