Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

232 aiheeseen liittyvää kysymystä

Miten koronavirus vaikuttaa Erasmus+ -ohjelmaan tai muihin kansainvälisiin ohjelmiin ja toimintoihin?

Avainsanat Koronavirus Kansainvälistyminen Erasmus+ Euroopan solidaarisuusjoukot Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Nordplus-ohjelma

Päivitetty 6.7.2020

Koronavirustilanne vaikuttaa Opetushallituksen toimeenpanemiin kansainvälisiin rahoitusohjelmiin monella tavalla. Pyrimme kuitenkin joustaviin ratkaisuihin rahoittamiemme hankkeiden kanssa – sekä kansainvälisten vaihtojen että muiden yhteistyöhankkeiden kohdalla.

Peruuntuneiden tai siirtyneiden liikkuvuusjaksojen kuluista on mahdollista hakea korvausta. Käynnissä olevien hankkeiden kansainvälisiä toimintoja on mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan tai perua. Vaihtoehtona on myös hankekausien pidentäminen, jotta suunniteltu toiminta saadaan toteutettua.

Epidemia-tilanteen hellittäessä ei ohjelmien näkökulmasta ei ole esteitä käynnistää fyysisiä ulkomaanjaksoja, jos matkustusmääräykset sen sallivat ja jos liikkuvuusjakson toteuttaminen on lähettävälle ja vastaanottavalle organisaatiolle mahdollista. Suositamme seuraamaan viranomaistiedotusta ja olemaan yhteydessä yhteistyökumppaneihin.

Esimerkiksi Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa syksyn liikkuvuusjaksot voidaan aloittaa virtuaalisesti, jos niiden aloittaminen paikan päällä kohdemaassa ei poikkeusolojen vuoksi ole mahdollista.

Kansainvälisissä hankkeissa olevat organisaatiot ja henkilöt saavat apua myös ohjelmakohtaisista neuvontaosoitteista:

 • Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: comenius@oph.fi
 • Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen@oph.fi
 • Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus@oph.fi
 • Erasmus+ aikuiskoulutukselle: grundtvig@oph.fi
 • Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso@oph.fi
 • Erasmus+ Sport: Sport@oph.fi
 • Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso@oph.fi
 • Luova Eurooppa: kulttuuri@oph.fi
 • Kansalaisten Eurooppa: kansalaisteneurooppa@oph.fi
 • Nordplus: kenneth.lundin@oph.fi, kristiina.Savikurki@oph.fi
 • EDUFI-harjoittelu: kv-hakulomake@oph.fi
 • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool -apuraha: paivi.jokinen@oph.fi, tarja.makela@oph.fi, marjaana.kopperi@oph.fi 
 • Virkamiesvaihto: ritva.ukkonen@oph.fi
 • Suomen kieli ja kulttuuri: skk@oph.fi
 • Kansainväliseen toimintaan liittyvät valtionavustukset / yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus: paula.mattila@oph.fi 
 • Kansainväliseen toimintaan liittyvät valtionavustukset /ammatillinen koulutus: hanna.autere@oph.fi 

 

Miten korona vaikuttaa yleisiin kielitutkintoihin ja valtionhallinnon kielitutkintoihin?

Avainsanat Koronavirus Vapaa sivistystyö

Päivitetty 1.7.2020

Koronavirustilanteesta johtuen YKI-tutkintoja ei järjestetty 18.3.‒23.5.2020. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tutkintojen järjestäminen voi alkaa elokuussa 2020. Tilanteesta tiedotetaan tarkemmin YKI-tutkintojen omilla sivuilla.

Myös valtionhallinnon kielitutkinnot olivat koronatilanteen takia tauolla, mutta  niitä on taas alettu järjestää 14.5. alkaen. 

Voiko perusopetuksen järjestäjä tai koulu päättää itse siirtymisestä etäopetukseen?

Avainsanat Koronavirus Esiopetus Perusopetus

Kunnalla on perusopetuslain mukaan velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta. Lain mukaan esi- ja perusopetus ovat lähiopetusta. Perusopetuslain väliaikainen muutos (20a §) mahdollistaa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen tietyin edellytyksin ja rajoitettujen oppilasryhmien osalta.

Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla.

Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee opetuksen järjestäjä. Kun opetuksen järjestäjä on kunta, päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tekee kuntalain 90 §:n hallintosäännössä määritelty kunnan toimielin. Kun opetuksen järjestäjänä on valtio, rekisteröity yhteisö tai säätiö, päätöksen tekee valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 4 §:n johtosäännössä määritelty toimielin. 

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja sitä voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tartuntatautilain mukaisia päätöksiä ja niissä asetettujen edellytysten soveltamista olisi edelleen välttämätöntä jatkaa.

Mitä tehdään leirikouluja ja retkiä varten kerätyille rahoille?

Avainsanat Koronavirus Koronajärjestelyjen purkaminen Perusopetus

(Päivitetty 1.7.2020)

Pienimuotoisia retkiä voidaan toteuttaa hygieniaohjeita noudattaen. Retken voi tehdä esimerkiksi luontoon oman opetusryhmän kanssa ja opetusta voidaan toteuttaa ulkona. Retkien suunnittelussa otetaan huomioon perusopetuksen maksuttomuuteen liittyvät ohjeet sekä oppilaiden mahdolliset rajoitteet tai erityistarpeet sekä hygieniaohjeistukset.  Kouluissa voidaan miettiä, onko kerättyjä varoja mahdollista käyttää johonkin mukavaan toimintaan. Yhteistä uutta tekemistä voi suunnitella koko luokan tai ryhmän voimin.

Jos muita vaihtoehtoja ei ole ja yhdessä kerättyjä varoja joudutaan palauttamaan, noudatetaan ensisijaisesti sitä, mitä etukäteen on mahdollisesti sovittu rahojen palauttamisesta leirikoulun tai retken peruuntuessa tai oppilaan siirtyessä toiseen luokkaan tai kouluun. Jos sopimusta ei ole etukäteen tehty, huoltajien tulisi sopia asiasta. Opetushallitus suosittaa, että kerätyt rahat palautetaan noudattaen samaa periaatetta kuin niiden käyttämisessä tulisi noudattaa: kaikille huoltajille palautetaan oppilasta kohti laskettu tasasuuruinen summa.

Opetushallituksella ei ole toimivaltaa määrätä, mitä oppilaiden ja huoltajien keräämille varoille tulisi tehdä, jos niitä ei voida käyttää suunniteltuun tarkoitukseen.

Mikäli leirikoulua tai retkeä varten kerätyt varat on annettu opetuksen järjestäjälle, tämä päättää niiden palauttamisesta.

Voiko lukion toisen kotimaisen ja vieraiden kielten suullisen kielitaidon kurssin ja siihen liittyvän kokeen suorittaa myös poikkeusoloissa?

Avainsanat Koronavirus Lukiokoulutus

Toiseen kotimaiseen kieleen ja vieraisiin kieliin kuuluu lukiossa suullisen kielitaidon kurssi, jonka arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut näytöt ja suorittanut kurssiin liittyvän suullisen kielitaidon kokeen.

Suullisen kielitaidon kurssin ja siihen liittyvän kokeen voi suorittaa myös poikkeustilanteessa, mutta toteutus edellyttää uudenlaisia paikallisia järjestelyjä. Kurssin voi järjestää verkko-opetuksena ja kokeen suorittaa opettajan ohjauksessa etäyhteyden avulla. 
 

Miten lukion puheviestintätaitojen koe (Puhvi) järjestetään poikkeusoloissa?

Avainsanat Koronavirus Lukiokoulutus

Poikkeusjärjestelyistä kokeen suorittamiseksi sovitaan paikallisesti. Mikäli kokeeseen halukkaat ovat toisen vuoden opiskelijoita, kokeen tekemisen voi siirtää kolmanteen vuoteen. Voidaan myös sopia, että kokeet järjestetään vasta sen jälkeen, kun on palattu lähiopetukseen.

Poikkeustilanteessa koe voidaan suorittaa myös verkon kautta, mikäli

 • käytössä on sopiva järjestelmä
 • suoritukset pystytään tallentamaan
 • opiskelijat näkevät ryhmäkeskustelussa toisensa
 • opiskelijat näkevät yleisöä yksilötehtävässä
 • toinen arvioija saadaan mukaan järjestelmään.

Muutoin noudatetaan Puhvi-kokeen perusohjeita. Koesuoritusten tallentamisesta sovitaan opiskelijoiden kanssa erikseen. Näin on Puhvissa tehty ennenkin, mutta koronatilanteessa tallenteen merkitys voi olla suurempi.

Miten opiskelija voi tarkistaa tutkinnon osasta saamansa arvioinnin ja pyytää arviointipäätökseen muutosta?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Osaamisen arviointi Työelämätoimikunnat Ammatillinen koulutus

Opiskelijalla on oikeus saada tietää, miten hänen osaamistaan on arvioitu ja miten arviointiperusteita on sovellettu. Nämä tiedot opiskelijan tulisi saada jokaisesta suorittamastaan tutkinnon osasta arviointipäätöksen yhteydessä.

Jos opiskelija kokee, että arvioijat ovat soveltaneet arviointiperusteita väärin, hän voi pyytää arvioinnin tarkistamista. Kirjallinen pyyntö tehdään arvioijille 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut arvioinnin tulokset ja tiedot siitä, kuinka arviointiperusteita on sovellettu. Opiskelija saa arvioinnin tarkistamisesta päätöksen.

Jos opiskelija kokee, että päätös ei ole oikea, hän voi tehdä siitä oikaisupyynnön työelämätoimikunnalle. Oikaisupyyntö tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksen arvioinnin tarkistamisesta. Oikaisupyynnön lähetetään työelämätoimikuntien yhteiseen sähköpostiin, jonka osoite on tyoelamatoimikunnat(at)oph.fi.

 

Voiko vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun järjestelyjä hyödyntää poikkeustilanteessa?

Avainsanat Koronavirus Koronajärjestelyjen purkaminen Perusopetus

(Päivitetty 4.6.2020)

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu (VSOP) on joustava järjestely, joka mahdollistaa yksilöllisen opinnoissa etenemisen oppilaan oman opinto-ohjelman mukaan. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, vain tiettyjen vuosiluokkien tai yksittäisten oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lahjakkuutta tukevana tai opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana. 

VSOP-järjestelyä voidaan hyödyntää, jos siitä on määräys paikallisessa opetussuunnitelmassa. Mikäli määräystä ei ole, oman opinto-ohjelman mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tehdä hallintopäätöksenä yksittäiselle oppilaalle perusopetuslain 18 §:n nojalla.

Oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma. Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan sekä määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet. Oppilaan opintojen etenemistä tulee seurata säännöllisesti.

Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta raukeaisivat. Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai kunnes hän eroaa koulusta.

Jos oppilas ei saa perusopetuksen oppimäärää suoritettua 9. keväällä ja jatkaa seuraavana lukuvuonna, niin silloin annetaan lukuvuositodistus 9. luokan päätteeksi (koska ei voida antaa päättötodistusta). Samoin toimitaan, jos oppilas jää luokalle 9. luokalla.

VSOP-päätöksen voi tehdä oppilaalle riippumatta siitä, millaista tukea hän saa: vuosiluokkiin sitomattomasti opiskeleva on muiden oppilaiden tavoin oikeutettu kaikkeen koulunkäynnin ja oppimisen tukeen. VSOP-päätöstä ei tehdä niille oppilaille, joiden opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain. 
 

Onko varhaiskasvatuksen tiloissa mahdollista toteuttaa esimerkiksi kuntoutusta?

Avainsanat Koronavirus Oppilas- ja opiskelijahuolto Varhaiskasvatus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa verkkosivuillaan, että terapiaa, kuntoutusta tai vastaavaa lapsen tarvitsemaa tukea voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksen tiloissa huomioiden hygieniaohjeet.

Kirjataanko todistuksen antopäivämääräksi heti osaamisen arvioinnin jälkeinen päivä vai odotetaanko 14 vrk mahdollisen arvioinnin tarkistamista varten?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Ammatillinen koulutus

Koulutuksen järjestäjän päättää todistuksen antamisprosessista. Todistus annetaan sen jälkeen, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti tavoitteen mukaisen tutkinnon tai tutkinnon osat. Todistus päivätään allekirjoituspäivälle.

Näytetään 1-10/232