Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

299 aiheeseen liittyvää kysymystä

Voidaanko lukion penkinpainajaisia viettää koronavirusaikana?

Keywords Koronavirus Lukiokoulutus

Päivitetty 28.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat 28.1.2021 antaneet suosituksen siitä, että lukioiden perinteisiä penkinpainajaisia ei järjestettäisi koronavirusepidemian aikana. Vanhojen tanssit ja muut juhlallisuudet tulisi siirtää myöhempään ajankohtaan huomioiden epidemiatilanne.

Penkinpainajaisten ja vanhojen tanssien perinteelle on myös hyvä pyrkiä löytämään korona-aikaan sopivia terveysturvallisia toteutustapoja.

Tekstiä päivitetty 28.1.2021 OKM:n ja THL:n suosituksen myötä

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/voidaanko-lukion-penkinpainajaisia…

 

Mikä on opettajan vastuu liikunnan opetuksessa etäopetuksen aikana?

Keywords Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Turvallisuus Perusopetus

Päivitetty 11.2.2021

Koulun tulee kaikissa opetuksen järjestämismuodoissa ja -olosuhteissa turvata oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä koskee myös etäopetusta. Oppilas voi koronaviruksen aikana olla etäopetuksessa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen (perusopetuslaki 20 a §), karanteenin tai eristyksen, riskiryhmään kuulumisen tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen perusteella.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tulee olla turvallista ja perustua eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnan opetuksen suunnittelussa keskeistä ovat tavoitteet. Sisältöjä ja menetelmien valintaa on aina pohdittava suhteessa tavoitteisiin. Samoihin tavoitteisiin voidaan päästä eri sisältöjen ja menetelmien kautta. Liikunnan opetuksessa oppimisympäristöjen käyttö on tarkoituksenmukaista ja monipuolista. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. 

Opettajan henkilökohtaiseen vastuuseen kuuluu toimia siten, että erilaiset opetukseen ja oppilaiden turvallisuuteen liittyvät näkökohdat tulevat huolellisesti ja tasapuolisesti huomioitua. Etäopetuksessa opetusjärjestelyt poikkeavat lähiopetuksesta, mutta turvallisuuden näkökulmasta lähtökohta on sama: tilanteisiin, joihin yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyy ennalta arvattavia riskejä, on varauduttava. Riskejä arvioitaessa on otettava huomioon olosuhteet kokonaisuutena: oppilaiden ikä ja kehitystaso, toimintaympäristö sekä muut riskejä kasvattavat seikat. Korona-epidemian aikana olennaista on muun muassa lähikontaktien välttäminen.

Liikunnan opetuksessa on huomioitava se, millaiset valmiudet oppilailla on tehdä asioita omatoimisesti ja liikkua lähiympäristössä. Tätä voi arvioida esimerkiksi sen perusteella, mihin oppilaat koulun järjestämässä opetuksessa ovat aikaisemmin tottuneet ja kuinka itsenäisesti he vapaa-aikanaan yleisesti toimivat. Etäopetuksessa tehdään tehtäviä itsenäisemmin ja monesti myös yksin. Tämän vuoksi oppilaan valmiuksia on arvioitava tavallista yksilöllisemmin ja tarvittaessa mukautettava tehtäviä niin, että ennalta arvattaviin riskeihin varaudutaan yksilökohtaisesti. Se mikä jollekin oppilaalle on turvallista – esimerkiksi omatoiminen liikuntalähimetsässä – saattaa sisältää toiselle liiaksi vaaratekijöitä. 

Kun oppilaat ovat etäopetuksessa, opettajan oppilaisiin kohdistama valvonta ja valvontaan liittyvä vastuu on erilaista kuin lähiopetuksessa. Valvonta voi tarkoittaa silloin esimerkiksi yhteydenpitoa ennalta sovituin väliajoin tai ilmoitusta siitä, että oppilas on saanut liikuntasuorituksen tehtyä tehtäväannon mukaisesti. Opettaja on kuitenkin vastuussa siitä, millaisia ohjeita hän antaa oppilaille turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Opettajan tulee huolehtia, etteivät oppilaille annetut tehtävät vaaranna heidän turvallisuuttaan ja että heille annetut turvallisuus- ja muut ohjeet ovat riittäviä. 

11.2.2021 Teksti on päivitetty kauttaaltaan

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/mika-opettajan-vastuu-liikunnan-op…

 

Kuka korvaa etäopetuksen aikana tapahtuneet tapaturmat?

Keywords Koronavirus Turvallisuus Perusopetus

Päivitetty 5.2.2021

Myös etäopetuksessa olevalla oppilaalla, jonka läsnäolo on varmistettu, on oikeus maksuttomaan tapaturman hoitoon. Etäopetuksessa oleville oppilaille onkin hyvä tehdä lukujärjestys, jossa näkyy päivittäinen opetuksen alkamis- ja päättymisajankohta. Tällä voidaan todentaa opetuksen aika, jota korvausvelvollisuus koskee. Etäopetusta on opettajan määrittelemä aika, jona oppilaan tulee olla tavoitettavissa opetusta varten. Esim. läksyjen tekemiseen käytetty aika ei ole etäopetusta.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön (29 §). Tämä kattaa sekä fyysisen että psyykkisen ympäristön. Perusopetuslaissa todetaan myös, että koulussa tai muussa opetuksenjärjestämispaikassa, koulumatkalla tai majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta (34 §).  

Tapaturman hoidon maksuttomuus perustuu suoraan lakiin eikä edellytä opetuksen järjestäjältä vakuutuksen ottamista, vaikka monet ovat sellaisen korvausriskin varalta ottaneet. Vakuutuksen puuttuminen ei oikeuta kieltäytymään korvauksen maksamisesta. Jos vakuutus on, opetuksen järjestäjän on syytä käydä vakuutusehdot läpi ja tarkistaa, koskeeko vakuutus myös etäopetusta.

Opetuksen järjestäjän korvausvelvollisuus koskee kaikkia mainitun säännöksen mukaisia tapaturmia. Se ei siis riipu tapaturman syystä eikä edellytä tuottamusta tai laiminlyöntiä. 
 

5.2.2021 julkaistu uudelleen tarkistettuna

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/kuka-korvaa-etaopetuksen-aikana-ta…

 

Mikä on opettajan vastuu etäopetuksessa?

Keywords Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Turvallisuus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Päivitetty 5.2.2021

Perusopetuksen oppilaat ovat opetuksen järjestäjän vastuulla kaikessa toiminnassa, jota tämä järjestää. Vastuu ulottuu kaikkiin opetus- ja toimintapaikkoihin. Oppilas voi olla etäopetuksessa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen (perusopetuslaki 20 a §), karanteenin tai eristyksen, riskiryhmään kuulumisen tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen perusteella.

Kun oppilaat ovat etäopetuksessa, ei opettajalla voi olla samanlaista valvontavastuuta heistä kuin lähiopetuksessa. Opettaja on kuitenkin vastuussa antamastaan ohjeistuksesta. Opettajan tulee huolehtia, etteivät oppilaille annetut tehtävät vaaranna heidän turvallisuuttaan ja että heille annetut turvallisuus- ja muut ohjeet ovat riittäviä. 

Lähtökohtaisesti opettajan vastuu määritellään samojen periaatteiden mukaisesti myös toisen asteen oppilaitoksissa. Mitä vanhempia oppilaat ovat, sitä enemmän heiltä voi kutenkin edellyttää omaa harkintakykyä ja valmiuksia noudattaa annettuja ohjeita. 

5.2.2021 Julkaistu uudelleen tarkistettuna ja täydennettynä etäopetuksen syiden osalta    

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/mika-opettajan-vastuu-etaopetukses…

 

Voiko syrjäytymisvaarassa oleva oppilas jäädä lähiopetukseen, vaikka muu ryhmä siirtyy etäopetukseen?

Keywords Koronavirus Perusopetus

Tartuntatautiviranomaisen tartuntatautilain 58 §:n nojalla antaman päätöksen jälkeen opetuksen järjestäjä päättää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Päätös voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää etäyhteyksiä hyödyntäen.

Oppilaiden sekä henkilöstön fyysisten kontaktien välttämiseksi opetusta voidaan toteuttaa esimerkiksi etä- ja lähiopetuksen yhdistelmämallin mukaisesti, jossa etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta ja lähiopetusta vuorotellaan viikoittain tai muulla opetuksen järjestäjän soveltuvaksi arvioimalla rytmillä. Tällöin esimerkiksi osa opetusryhmistä on etäopetuksessa ja osa lähiopetuksessa. Opetuksen järjestäjä voi myös päättää, että kaikki oppilaat siirtyvät etäopetukseen. Lähiopetusta on tällöinkin järjestettävä perusopetuslaissa erikseen mainituille oppilaille (POL 20 a §:n 4 mom.).

Oppilaiden yhdenvertaisuus huomioon ottaen opetus tulisi järjestää niin, että oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta ja etäopetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä. Oppilaat, jotka ovat vaarassa syrjäytyä koulutuksesta, voivat olla lähiopetuksessa poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden ajan. Opetuksen järjestäjä harkitsee yksilökohtaisesti, kuka tarvitsee lähiopetusta ja -ohjausta esimerkiksi niistä oppilaista, jotka saavat tehostettua tukea, osallistuvat joustavaan perusopetukseen tai joilla on havaittu lastensuojelun tarve. Sääntely jättää opetuksen järjestäjälle harkintavaltaa järjestää opetusta siten, että poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana kukaan oppilas ei olisi pelkästään etäopetuksessa, vaan lähi- ja etäopetuksessa voitaisiin vuorotella opetuksen järjestäjän päättämällä rytmillä. 

Oppilaan opetus voidaan järjestää tietyin edellytyksin erityisin opetusjärjestelyin perusopetuslain 18 §:n 3 kohdan mukaisesti myös oppilaan oman terveydentilaan liittyvän syyn perusteella.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/voiko-syrjaytymisvaarassa-oleva-op…

 

Riittääkö kotitehtävien antaminen etäopetukseksi?

Keywords Koronavirus Perusopetus

Ei riitä. Etäopetus ei tarkoita pelkkien oppimistehtävien antamista. Etäopetuksen aikana on turvattava oppilaiden yhdenvertaiset oikeudet saada opetusta. Etäopetuksen aikana opetuksen järjestäjä tarjoaa maksutta tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit sekä ateriaedun.

Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata etäopetuksen aikana perusopetuslain mukaisesti. Etäopetuksessa noudatetaan tuntijakoa, opetussuunnitelman perusteita, paikallista opetussuunnitelmaa, perusopetusasetuksen mukaista työaikaa, koulujen työaikoja, opetuksen järjestäjän vuosisuunnitelmaa ja oppilaan lukujärjestystä. Koulupäivän rakennetta on tarpeen tarkastella kokonaisuutena, jossa on riittävästi aikaa myös tauoille, levolle ja palautumiselle.

Koulujen tulee olla aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteydessä oppilaisiin sekä edistää säännöllistä vuorovaikutusta heidän kanssaan. Koulupäivään tuo säännöllisyyttä ja rytmiä opiskelu lukujärjestyksen mukaisesti. Välitunnit ovat oppilaiden virkistäytymisen aikaa myös etäopetuksen aikana. Riittävä ja säännöllinen opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus sekä vertaisvuorovaikutus mahdollistavat opiskelussa edistymisen ja palautteen antamisen, vaikka opinnoissa voi olla itsenäistä tehtävien tekemistä samalla tavoin kuin lähiopetuksessa. Opettajan vuorovaikutuksen tarve korostuu varsinkin nuorempien oppilaiden ja tukea tarvitsen oppilaiden osalta.

Riittävän ja säännöllisen vuorovaikutuksen varmistamisessa keskeisiä näkökohtia ovat seuraavat:

 • Suunnitellaan lukujärjestys, joka edellyttää säännöllistä vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa oppilaisiin useita kertoja päivässä. Opettaja voi olla yhteydessä koko ryhmään tai yksittäiseen oppilaaseen.
 • Oppilaiden vahvuudet ja tuen tarpeet huomioidaan vuorovaikutuksen määrässä ja laadussa.
 • Suunnitellaan menettelytavat ja käytänteet, joilla oppilaiden läsnäolo opetuksessa varmistetaan ja joilla sitä tuetaan.
 • Vuorovaikutusta tuetaan tarvittaessa koulun moniammatillisen henkilöstön avulla, esimerkiksi koulunkäynnin ohjaajien tai oppilashuollon henkilöstön avulla.
 • Seurataan aktiivisesti oppilaiden vuorovaikutuksen tarvetta ja tarvittaessa lisätään yhteydenottoja.

Koulussa on suositeltavaa luoda myös selkeä aikataulu, jolloin luokan- ja aineenopettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai muiden viestintävälineiden avulla. Näistä ajankohdista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Tällöin oppilas tai huoltaja voi keskustella opettajan kanssa esimerkiksi tukiopetuksen tarpeesta ja sopia sen järjestämisen ajankohdat.

Vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi opetus on tärkeää suunnitella ja organisoida niin, että opettajalla on tosiasiallinen mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Tämä koskee myös karanteenin ja eristyksen vuoksi etäopetuksessa olevia oppilaita sekä niitä etäopetuksessa olevia oppilaita, jotka kuuluvat tai joiden perheenjäsenet kuuluvat riskiryhmään.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön on tärkeä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan, jotta he voivat tukea oppilaitaan tavoitteiden saavuttamisessa. Opetuksen järjestäjän tulee osaltaan huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa voi käyttää uudenlaisia toimintatapoja, jotta ne vastaavat juuri omien oppilaiden tarpeisiin etäopetustilanteissa. Muutoksissa on tärkeä muistaa, että täydellisyyteen ei tarvitse pyrkiä.

Etäopetuksen järjestämiseen liittyvissä ongelmatilanteissa huoltajat voivat ensisijaisesti olla yhteydessä opettajaan tai rehtoriin. Koulun ja kodin yhteistyössä ongelmiin voidaan löytää oppilaan kannalta parhaat ja toimivat ratkaisut. Mikäli näin ei löydetä yhteisymmärrystä, huoltaja voi tarvittaessa kannella myös aluehallintovirastoon, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/riittaako-kotitehtavien-antaminen-…

Ovatko perusopetuksen oppimateriaalit etäopetuksen aikana maksuttomia?

Keywords Koronavirus Perusopetus

Opetuksen edellyttämät materiaalit ovat maksuttomia. Maksuttomaan opetukseen luetaan välttämättömät opetusvälineet, kuten oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet. Maksuttomuus koskee perusopetuslain mukaan oppilaaksi otettuja oppivelvollisia henkilöitä. 

Oppilas voi olla etäopetuksessa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen, karanteenin tai eristyksen sekä oman tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen perusteella.

Perusopetuslain 20 a §:n mukaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia. Yhteydellä tarkoitetaan esimerkiksi internetyhteyttä ja materiaaleilla opetuksessa tarvittavia oppimissovelluksia ja viestintävälineitä. Perusopetuslain 20 a §:n mukaan maksuttomuus koskee karanteenin ja eristyksen vuoksi etäopetuksessa olevia oppilaita. Opetushallituksen näkemyksen mukaan laitteet ja yhteydet ovat maksuttomia etäopetuksessa myös niille oppilaille, jotka kuuluvat tai joiden perheenjäsen kuuluu koronaviruksen kannalta riskiryhmään.

Oppiaineissa, kuten kotitaloudessa, käsityössä, kuvataiteessa, fysiikassa tai kemiassa, oppimistehtävien suorittaminen voi edellyttää harjoituskohtaisia materiaaleja. Etäopetustilanteessa materiaaleja voi jakaa kouluilta tarkoituksenmukaisesti pakattuina. Materiaalien jakamisen voi yhdistää esimerkiksi kouluateriajakeluun.

Varsinaisen etäopetustilanteen rinnalla oppilaalla voi olla myös erillisiä kotitehtäviä. Kotitehtävät ovat tärkeä osa eri oppiaineiden oppimisprosessia. Kotitehtävät ovat yleensä väljiä ja jättävät tilaa soveltamiseen ja erilaisiin vaihtoehtoihin. 
 
Opetuksen järjestäjä ja koulu päättävät oppimisprosessin (ml. kotitehtävät) suunnittelusta sekä opetusmateriaalin valinnasta ja käyttämisestä. Käytännössä jokainen koulu ja opettajat voivat päättää, mitä aineistoa, kirjoja tai muuta materiaalia opetuksessa käytetään ja millaisia kotitehtäviä annetaan. Materiaalin käytöstä sovitaan yleensä yhteisesti oppimisen ohjauksen yhteydessä. 
 
Opetettava kokonaisuus, sen tavoitteet ja mahdolliset oppiainerajat ylittävät yhteydet vaikuttavat siihen, millaisia materiaaleja opettaja opetuksessaan tai tehtävänannostaan käyttää. Koulun käytänteistä sekä opetuksellisista, ohjauksellisista ja kasvatuksellisista ratkaisuista on tärkeää viestiä myös huoltajille.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/ovatko-perusopetuksen-oppimateriaa…

Ovatko kotitalouden materiaalit etäopetuksen aikana maksuttomia?

Keywords Koronavirus Perusopetus

Opetuksen edellyttämät materiaalit ovat maksuttomia. Maksuttomaan opetukseen luetaan välttämättömät opetusvälineet, kuten oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja -aineet. Maksuttomuus koskee perusopetuslain mukaan oppilaaksi otettuja oppivelvollisia henkilöitä. 

Oppilas voi olla etäopetuksessa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen, karanteenin tai eristyksen sekä oman tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen perusteella.

Perusopetuslain 20 a §:n mukaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia. Yhteydellä tarkoitetaan esimerkiksi internetyhteyttä ja materiaaleilla opetuksessa tarvittavia oppimissovelluksia ja viestintävälineitä. Perusopetuslain 20 a §:n mukaan maksuttomuus koskee karanteenin ja eristyksen vuoksi etäopetuksessa olevia oppilaita. Opetushallituksen näkemyksen mukaan laitteet ja yhteydet ovat maksuttomia etäopetuksessa myös niille oppilaille, jotka kuuluvat tai joiden perheenjäsen kuuluu koronaviruksen kannalta riskiryhmään.

Kotitaloudenoppiaineessa oppimistehtävien suorittaminen voi edellyttää harjoituskohtaisia materiaaleja. Etäopetustilanteessa materiaaleja voi jakaa kouluilta tarkoituksenmukaisesti pakattuina.  Materiaalien jakamisen voi yhdistää esimerkiksi kouluateriajakeluun.
 
Varsinaisen etäopetustilanteen rinnalla oppilaalla voi olla myös erillisiä kotitehtäviä. Kotitehtävät ovat tärkeä osa eri oppiaineiden oppimisprosessia. Kotitehtävät ovat yleensä väljiä ja jättävät tilaa soveltamiseen ja erilaisiin vaihtoehtoihin. Kotitalouden oppiaineessa kotitehtävinä toteutettavat oppimistehtävät vahvistavat oppilaan näkemystä arjen rutiineista ja erilaisista tavoista toteuttaa kodin tehtäviä. Kotitalouden kotitehtävien avulla oppilas harjaantuu myös soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita ja toimintoja omaan perhevaiheeseensa eli omaan kotikulttuuriinsa. 
 
Kotitalousoppiaineessa kotitehtävinä käytetään yleensä tyypillisiä kotitalouden työtehtäviä. Kotona tehtäviä tyypillisiä toiminnallisia työtehtäviä voivat olla

 • ruoan valmistaminen, astioiden pesu, ruoan valmistamisen esivalmistelut, muu ruoanvalmistus, leipominen ja säilöminen
 • säännöllisesti toistuva asunnonhoito, siivous, erityiset asunnon hoitotoimenpiteet, pyykinpesu, silitys ja muu vaatehuolto
 • huolenpito perheenjäsenistä tai muista läheisistä, toisen kotitalouden auttaminen, lastenhoito, asiointi, hankintojen ja ostosten tekeminen, talouden suunnittelu ja kirjanpito.  

Opetuksen järjestäjä ja koulu päättävät oppimisprosessin (ml. kotitehtävät) suunnittelusta sekä opetusmateriaalin valinnasta ja käyttämisestä. Käytännössä jokainen koulu ja opettajat voivat päättää, mitä aineistoa, kirjoja tai muuta materiaalia opetuksessa käytetään ja millaisia kotitehtäviä annetaan. Materiaalin käytöstä sovitaan yleensä yhteisesti oppimisen ohjauksen yhteydessä. 
 
Opetettava kokonaisuus, sen tavoitteet ja mahdolliset oppiainerajat ylittävät yhteydet vaikuttavat siihen, millaisia materiaaleja opettaja opetuksessaan tai tehtävänannostaan käyttää. Koulun käytänteistä, opetuksellisista, ohjauksellisista ja kasvatuksellisista ratkaisuista on tärkeää viestiä myös huoltajille. 

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/ovatko-kotitalouden-materiaalit-et…

Onko karanteenin ja eristyksen aikana oikeus perusopetukseen?

Keywords Koronavirus Perusopetus

On. Karanteeni ja eristys ovat tartuntatautilääkärin viranomaispäätöksiä. Henkilö voi olla eristyksessä sairaalassa tai kotona. Tartuntatautilain mukaan karanteeni ja eristäminen on toteutettava siten, että henkilön oikeuksia ei tarpeettomasti rajoiteta. Oppilaiden yhdenvertainen oikeus opetukseen tulee siten turvata mahdollisimman täysimääräisesti. 

Karanteenin ja eristyksen aikana oppilaalla on oikeus 

 • opetukseen
 • maksuttomiin laitteisiin, materiaaleihin ja yhteyksiin
 • oppimisen tukeen
 • oppilashuoltopalveluihin
 • opetuksen järjestäjän järjestämiin aterioihin tai ruokatarvikekassiin. 

Karanteenissa ja eristyksessä oleva oppilas voi vointinsa mukaan osallistua opetukseen esimerkiksi etäyhteyden välityksellä muun opetusryhmän opiskellessa lähiopetuksessa.

Karanteenin ja eristyksen aikana opetus voidaan järjestää etäopetuksena perusopetuslain 18 §:ssä säädetyin erityisin opetusjärjestelyin. Tätä koskeva päätös voidaan tehdä enintään tartuntatautilain nojalla annetun oppilasta koskevan päätöksen voimassaolon ajaksi. Erityisiä opetusjärjestelyjä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta. 

Omaehtoinen karanteeni perustuu vapaaehtoisuuteen. Oppilas voi esimerkiksi olla poissa koulusta odottamassa koronatestin tulosta tai koulussa tapahtuneeseen altistukseen perustuvaa tartunnanjäljityksen yhteydenottoa. Koulu päättää, miten oppilaiden työskentelyä kotona ohjataan ja tuetaan luvallisen poissaolon aikana. Opettajat voivat toimivaltansa puitteissa tehdä erilaisia pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja, kuten antaa oppilaille tehtäviä kotiin. Tehtäviä voivat välittää myös muut oppilaat, mutta koulu vastaa siitä, että kaikki oppilaat saavat tehtävät ja niihin liittyvää ohjausta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee ulkomailta palaavalle perusopetuksen oppilaalle omaehtoista karanteenia, jos saavutaan maista, joiden kohdalla karanteenisuositus on voimassa. Myös omaehtoisen karanteenin ajaksi oppilaalle voidaan tehdä perusopetuslain 18 §:n mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/onko-karanteenin-ja-eristyksen-aik…

Voiko lapsi tai nuori palata ulkomaanmatkalta suoraan varhaiskasvatukseen tai kouluun?

Keywords Koronavirus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus

Maahantuloon liittyvä koronatestaus ei koske matkalta palaavia vuonna 2006 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia ja nuoria. Heitä koskee kuitenkin Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) suositus kontaktien välttämisestä silloin kun sitä suositellaan perheen aikuisille.

Mikäli vanhemmille suositellaan karanteenia ja koronatestiä 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta, suositellaan myös, ettei matkalla ollut lapsi tai nuori mene varhaiskasvatukseen tai kouluun ennen kuin perheen aikuiset ovat saaneet negatiivisen tuloksen 3–5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisesta tehdystä koronatestistä. Jos koronatesti ei ole vanhemmille tarpeen, lapsi  tai nuori voi mennä varhaiskasvatukseen  tai kouluun normaalisti. 

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/voiko-lapsi-tai-nuori-palata-ulkom…

Näytetään 21-30/299