Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

326 aiheeseen liittyvää kysymystä

Miten varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa olevien lasten kanssa käsitellään koronarokotuksia?

Keywords Koronavirus Varhaiskasvatus Esiopetus

Päivitetty 22.12.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön 22.12.2021 antaman tiedotteen mukaan rokotuksia tarjotaan jatkossa 5 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille alueellisten aikataulujen mukaisesti. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Kunnat suunnittelevat ja toteuttavat koronavirusrokotukset. Kuntakohtaisesti arvioidaan, millä tavalla lasten rokotukset järjestetään. Rokotukset voidaan toteuttaa alueellisen harkinnan mukaan esimerkiksi kouluissa ja neuvoloissa tai joukkorokotuksina aikuisväestön joukkorokotusten yhteydessä.

Lähes kaikki pienet lapset ovat saaneet rokotteita, ja rokottaminen on heille aiheena tuttu. Aiheen ajankohtaisuus ja sen esillä olo esimerkiksi mediassa herättää myös lasten mielenkiinnon ja joskus jopa pelkoakin, joten rokotusten käsittely voi nousta lapsiryhmässä esille. Rokotus voi olla iso asia pienelle lapselle, ja monia rokotus saattaa jännittää. Asiaa voidaan käsitellä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa esimerkiksi yhteistyössä neuvolapalvelujen kanssa. Lapselle kannattaa kertoa avoimesti, mitä rokotustilanteessa tehdään ja miksi.

Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden periaatteena on, että erityisesti ne asiat, jotka kiinnostavat ja mietityttävät lapsia, voivat olla yhteisen toiminnan ja tutkimisen pohjana. On tärkeää, että lapset saavat vastauksia kysymyksiinsä ja heidän kanssaan voidaan pohtia esimerkiksi sitä, miksi rokotteita annetaan. Koronaa, rokottamista ja lääkärillä käyntiä käsitellään varhaiskasvatuksessa usein myös leikin, lastenkirjojen ja draaman keinoin.  

Yksittäisen henkilön rokotusta koskeva tieto on salassa pidettävä terveystieto, jota ei saa kertoa ulkopuolisille. Vaikka lapsi itse kertoisi rokotuksesta esimerkiksi päiväkodin henkilöstölle, tietoa ei saa kertoa eteenpäin. Terveydenhuolto vastaa terveystietojen käsittelystä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ei käsitellä yksittäisen henkilön rokotuksia eikä varhaiskasvatus ja esiopetus pidä rekisteriä rokotetuista. 

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-varhaiskasvatuksessa-tai-esi…

Miten koronarokotuksia käsitellään opetuksessa ja voiko nuori päättää itse rokottamisesta?

Keywords Koronavirus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Päivitetty 22.12.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön 22.12.2021 antaman tiedotteen mukaan rokotuksia tarjotaan jatkossa 5 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille alueellisten aikataulujen mukaisesti. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.  Rokotusten järjestämisestä ja tiedottamisesta vastaavat kuntien terveysviranomaiset. Myös kouluterveydenhuollon osallistumisesta rokottamiseen päätetään kunnissa. Rokotuksia on hyvä käsitellä yleisellä tasolla perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijoiden opetuksessa rokotusten kohderyhmään kuuluvien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille ja opiskelijoille tietoa rokotuksista ja niiden merkityksestä ihmisen terveydelle.

Miten koronarokotuksia käsitellään opetuksessa? 

Koronarokotuksia käsitellään opetuksessa kuten muitakin rokotuksia opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden mukaisesti. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on tärkeä huolehtia, että aihetta käsitellään kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa heidän ikätasonsa huomioiden. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän on hyvä varmistaa, että myös eri kielitaustaiset oppilaat ja opiskelijat saavat riittävästi tietoa koronarokotuksista osana opetusta.  

Koulussa ja oppilaitoksessa tulisi suunnitella, miten koronarokotuksia koskeva opetus toteutetaan eri oppiaineissa tai oppiaineiden yhteistyössä. Voi esimerkiksi olla, että terveystieto-oppiainetta ei meneillään olevassa jaksossa opeteta, vaan aihetta joudutaan käsittelemään muiden oppiaineiden opetuksen yhteydessä.  Aiheesta on hyvä keskustella myös vapaamuotoisemmin, esimerkiksi ryhmänohjaajan tai luokanvalvojan tunneilla. Teeman käsittelyssä voidaan tehdä yhteistyötä opiskeluhuollon palveluiden kanssa ja hyödyntää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyvää materiaalia koronaviruksesta, -rokotuksista ja -rokotteista. Opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen tietoon.

Yksittäisen henkilön rokotusta koskeva tieto on salassa pidettävä terveystieto. Salassapito tulee ottaa huomioon myös rokotusjärjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa, jotta tieto rokottamisesta tai siitä pidättäytymisestä ei tule toisten tietoon, ellei lapsi tai nuori sitä itse kerro. Terveydenhuolto vastaa terveystietojen käsittelystä. Opetuksessa ei käsitellä yksittäisen henkilön rokotuksia eikä opetustoimi pidä rekisteriä rokotetuista. 

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja opiskeluun. Rokotuksen ottamisen tai ottamatta jättämisen perusteella ei saa asettaa oppilaita ja opiskelijoita eriarvoiseen asemaan. Rokotuksen ottaminen ei voi olla edellytys koulun tai oppilaitoksen toimintaan osallistumiselle. 

Perusopetuksessa rokotusten käsittely kuuluu aiheena esimerkiksi terveystietoon. Alkuopetuksen ympäristöopissa käsitellään hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita sekä perehdytään arjen terveystottumuksiin. Vuosiluokilla 1-2 perehdytään arjen terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Vuosiluokilla 3–6 ympäristöopissa perehdytään muun muassa sairauksien ehkäisyyn. Vuosiluokkien 7–9 terveystiedossa käsitellään ajankohtaisia terveysilmiöitä, tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta sekä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja.

Lukion terveystiedon opetuksessa rokotuksia lähestytään osana terveyttä, turvallisuutta, terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä (ml. keskeiset tartuntataudit ja epidemiologinen siirtymä) yksilön, yhteisön, yhteiskunnan sekä koko maailman näkökulmista. Oppiaineen tehtävänä on kehittää opiskelijan valmiuksia terveyteen liittyvien valintojen ja niiden taustalla vaikuttavien tekijöiden analysointiin ja seurausten arviointiin. Opetuksessa kehitetään myös opiskelijan kykyä tarkastella monipuolisesti terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulisi yleisellä tasolla tiedottaa rokotuksista ja järjestää tarvittaessa keskustelumahdollisuuksia opiskelijoille. Ammatillisessa koulutuksessa rokotuksiin liittyviä asioita voidaan käsitellä myös yhteisten tutkinnon osien ja soveltuvien alakohtaisten tutkinnon osien yhteydessä.

Milloin nuori voi itse päättää koronarokotuksen ottamisesta?

Terveydenhuollossa alaikäinen voi päättää hoidostaan, myös rokotusten ottamisesta silloin, kun hän on kehitystasonsa mukaisesti siihen kykenevä (Potilaslaki 7 §).  Jos nuori ei kykene tai halua päättää rokotuksestaan itse, rokottamiseen kysytään suostumusta huoltajilta. Jos nuorella on useampi kuin yksi huoltaja, suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut mallipohjan suostumukselle.  Alaikäisen päätöskyvyn arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Potilaslaissa ei ole asetettu mitään varsinaista ikärajaa alaikäisen itsemääräämisoikeudelle. Ratkaisevaa on, kykeneekö nuori ymmärtämään hoidon tai siitä kieltäytymisen merkityksen ja vaikutuksen terveydelleen.  

Jotta lapsi tai nuori voi antaa pätevän suostumuksen rokottamiseensa, hänen pitää saada riittävästi ja ymmärrettävällä tavalla tietoa mm. koronavirustaudista, koronarokotuksesta ja koronarokotuksen mahdollisista haittavaikutuksista. Rokottaja arvioi tiedon- ja keskustelutarpeen laajuutta ja sisältöä lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Hänen tehtävänään on arvioida, kykeneekö lapsi tai nuori tekemään tässä asiassa itsenäisen päätöksen.  Lapsen tai nuoren suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen ja hänellä tulee olla yllä kuvattu kyky suostumuksen antamiseen. 

10.8.2021 Päivitetty tekstiin rokotettavien uusi ikäraja 12 vuotta sekä siihen liittyviä tarkennuksia. Lisäksi on lisätty tietoa mm. salassa pidettävistä terveystiedoista.

13.8.2021 Päivitetty tekstiin terveystietojen, rokotusten salassapitoon ja huoltajien suostumuksiin liittyviä tarkennuksia.

Suora linkki tähän vastaukseen: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-koronarokotuksia-kasitellaan…

Miksi en pääse kirjautumaan eTwinningiin, vaikka rekisteröidyin juuri?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

Suomen eTwinning-tukipalvelu ei ole ehkä ennättänyt vielä hyväksyä rekisteröitymistäsi. Kun se on hyväksytty, saat sähköpostiisi ilmoituksen ja linkin, jonka kautta sinun tulee vielä suorittaa rekisteröitymisen toinen vaihe.

Jos olet jo tehnyt rekisteröitymisen kummatkin vaiheet, mutta ongelma jatkuu, ota yhteyttä meihin: etwinning(at)oph.fi.

Miten vieraita voi kutsua eTwinningin TwinSpaceen?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

Opettajat ja vieraat, jotka eivät ole rekisteröityneitä eTwinningiin (kuten opettajat Euroopan ulkopuolelta tai mahdollisen Erasmus+ -hankkeen arvioitsijan) voidaan kutsua vieraina suoraan TwinSpacesta sivulta ”Jäsenet”.

Mene TwinSpacen Jäsenet-sivulle ja klikkaa avautuvalla sivulla kohtaa ”Vieraat”.

Kirjoita ”Uudet Vieraat” kohtaan kutsuttavan vieraan nimi tai vieraiden nimet. Klikkaa ”Tarkista”.

Vieraalle muodostuu automaattinen käyttäjänimi. Sinun täytyy itse keksiä salasana, jonka ilmoitat kutsuttavalle henkilölle käyttäjätunnuksen kanssa.

Klikkaa sitten ”Kutsu” ja saat ilmoituksen "Your guest(s) is/are successfully added to the Twinspace.

Välitä kutsutuille osoite "https://twinspace.etwinning.net" tai TwinSpacen URL-osoite, joka on muodossa "https: //twinspace.etwinning.net/ yksilöllinennumerosarja/ home" sekä käyttäjätunnus ja salasana. Nämä opettajat saavat vieraan käyttäjäoikeudet TwinSpaceen. Vieras voi tarkastella TwinSpacen sisältöä, mutta saa myös muokata sitä, jos hänelle on annettu oikeus muokata.

Huom!

Voit lisäksi tehdä joistakin sivuista julkisia valitsemalla sivuja editoidessasi ”Tämän sivun saavat nähdä” kohdasta ”Kaikki internetissä” ja ”Tallenna muutokset”. Muista ottaa huomioon yksityisyydensuoja-asiat ja se, että kaikelle materiaalille tulee olla julkaisuluvat.

Miten toimia, jos salasana eTwinningiin on unohtunut tai haluan tilata uuden salasanan?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

Voit vaihtaa salasanan eTwinning-sivustolla.

Siirry eTwinningin etusivulle. Valitse oikeasta yläreunasta ”Login or Register”, josta avautuu ikkuna, jonka alaosassa on linkki salasanan vaihtamiseksi.

Mikäli salasanan vaihtaminen tätä kautta ei onnistu, voi käyttäjä olla yhteydessä Suomen eTwinning-tukipalveluun. Myös tukipalvelu voi luoda käyttäjälle uuden salasanan.

Millä tapaa voi puhua eTwinning-yhteistyöstä, jos ei voi virallisesti rekisteröityä eTwinningiin, mutta on mukana eTwinning-projektissa?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

”Viralliseksi” eTwinning-oppilaitokseksi voidaan ottaa vain niitä, joissa alustaa käytetään valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita toteuttavaan opetukseen. On kuitenkin oikein positiivista, että muitakin oppilaitoksia osallistuu projekteihin.

Ei ole olemassa erityistä terminologiaa, mutta yhteistyöstä voi puhua esimerkiksi ”eTwinning-projektiin kutsuttu oppilaitos/opettaja” ilmaisulla. Voi myös vapaasti kertoa siitä, miten esimerkiksi TwinSpace-työskentelyalustaa käytettiin projektissa. Sen osalta käyttökokemus ei poikkea paljonkaan alustalle rekisteröityneiden opettajien kokemuksesta.

Suosittelemme tutustumaan myös EPALEen, aikuiskoulutuksen ammattilaisten eurooppalainen yhteisöfoorumiin. Sieltä voi löytyä mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Mitä tarkoitetaan ISCED-luokituksella?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

ISCED (International Standard Classification of Education) tarkoittaa kansainvälistä koulutusluokitusta, jossa kullakin koulutustasolla on oma numeronsa (ks. liite).

Liite

Miten kumppanin voi lisätä eTwinning-projektiin?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

Projektissa kumppanina tai osallistujana oleva opettaja pystyy lisäämään uuden kumppanin eTwinning Liven projektit-osiossa. Tällä sivulla käyttäjä näkee kaikki projektinsa ja niihin liittyvät toiminnot. Lisäämisen jälkeen kumppani saa opettajan oikeudet TwinSpaceen.

Jotta projektissa jo mukana oleva opettaja voi lisätä uuden kumppanin, käyttäjien tulee olla ensin toistensa kontaktit. Sekä projektin kumppanit että osallistujat voivat kutsua uusia opettajia projektiin, kunhan ne ovat kontakteja eTwinningissä. Ei siis tarvitse olla projektin perustaja voidakseen lisätä uuden opettajan projektiin.

Miten eTwinningin Twinspacesta poistetut opiskelijat voi lisätä alustalle uudestaan?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

Lähtökohtaisesti opiskelijoita ei tule poistaa. Asia voidaan kuitenkin korjata teknisen tuen kautta. Ole tätä varten yhteydessä Suomen eTwinning-tukipalveluun.

Olen opettajaopiskelija - miten löydän kouluni eTwinningin rekisteröintisivulta?

Keywords Digitaalisuus Kansainvälistyminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning

Opettajaopiskelijan tulee ensin valita ensin alue (esim. Pohjois-Pohjanmaa) ja sitten valita koulu. Kouluksi kannattaa valita harjoittelukoulu.

Näytetään 31-40/326