Usein kysytyt kysymykset


Olemme koonneet tälle sivulle tietoa Opetushallituksen eri osa-alueista. Jos et löydä vastausta, niin voit lähettää kysymyksesi lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta.

203 aiheeseen liittyvää kysymystä

Voiko valmistavaa opetusta antaa yhdelle oppilaalle?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Kyllä voi. Valmistavalle opetukselle ei ole asetettu minimiryhmäkokovaatimusta, vaan valmistavan opetuksen valtionosuuden voi saada myös yhdestä oppilaasta. Opetuksen järjestäjä voi itse päättää, annetaanko opetusta yhdelle oppilaalle. Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu ryhmämuotoista valmistavaa opetusta varten.

Voiko valmistavassa opetuksessa oleville oppilaille saada valtionavustuksia S2-opetukseen tai oman äidinkielen opetukseen?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Ei voi. Valmistavan opetuksen valtionosuutta saava oppilas voi osallistua samoihin suomi toisena kielenä opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen ryhmiin perusopetuksen oppilaiden kanssa, mutta heitä ei lasketa valtionavustusta varten laskettavaan ryhmäkokoon.

Voiko valmistavassa opetuksessa oleva oppilas osallistua oman äidinkielen opetukseen?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Kyllä voi. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa oman äidinkielen opetuksen merkitystä on painotettu.

Voiko valmistavaan opetukseen osallistua, vaikka on jo kohta 16-vuotias?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Kyllä voi. Valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille, ja sitä voidaan antaa myös nuorille, joilla perusopetusikä on täyttymässä.

Vaaditaanko valmistavaan opetukseen pääsyyn oleskelulupa, kotikunta, vanhempien työpaikka tms.?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Ei vaadita.

Ketkä voivat osallistua valmistavaan opetukseen?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden taidot eivät riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Opetukseen voivat osallistua myös Suomessa syntyneet oppilaat ja sellaiset Ruotsissa syntyneet oppilaat, jotka aikovat opiskella perusopetuksen suomeksi. Myös ne oppilaat, joilla on suomenkielinen vanhempi, mutta suomea ei ole käytetty kotona, voivat osallistua valmistavaan opetukseen. Valmistava opetus on niin ikään tarkoitettu myös myöhään kansainvälisesti adoptoiduille lapsille tai nuorille.

Jos kunnassa halutaan järjestää valmistavaa opetusta, pitääkö siihen anoa lupa jostakin?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Kunta ei tarvitse järjestämislupaa, mutta muut opetuksen järjestäjät tarvitsevat sen. Kunta voi järjestää valmistavaa opetusta, jos kunnassa on opetukseen oikeuttavia maahanmuuttajataustaisia oppilaita.

Onko kunnan pakko järjestää vasta maahan tulleelle oppilaalle valmistavaa opetusta?

Avainsanat Valmistava opetus Perusopetus

Ei ole. Perusopetuslaissa sanotaan, että perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää valmistavaa opetusta eli se ei ole ns. subjektiivinen oikeus. Valmistava opetus on kuitenkin erittäin hyödyllinen vasta maahan tulleelle. Valmistavassa opetuksessa luodaan hyvä pohja koulunkäynnille Suomessa, joten sen avulla voidaan säästyä monelta ongelmalta jatkossa. Kun oppilas ilmoitetaan valmistavan opetuksen oppilaaksi, on noudatettava valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2009).

Mitä opintoja laajan oppimäärän päättötodistuksessa arvioidaan?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Taiteen perusopetus

Opetussuunnitelman perusteiden alaluvussa 6.4 Oppimäärän arviointi todetaan, että laajan oppimäärän arvioinnin lähtökohtana ovat oppilaan suorittamat syventävät opinnot. Päättöarviointi kertoo, miten oppilas on saavuttanut taiteenalan laajan oppimäärän syventävien opintojen tavoitteet. Laajan oppimäärän päättötodistuksessa annettavassa sanallisessa arviossa painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia. Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja.

Mitä arvioinnin kriteerit ovat ja miten ne tulisi laatia?

Avainsanat Arviointi ja todistukset Taiteen perusopetus

Arvioinnin kriteerit laaditaan oppilaitoskohtaisesti osaksi paikallisia laajan oppimäärän opetussuunnitelmia.  Kriteerit eivät tarkoita samaa kuin tavoitteet, mutta ne johdetaan tavoitteista. Arviointikriteerejä käytetään arvioimaan, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut tietyn opetussuunnitelmassa määritellyn tavoitteen.

Oppilaalta edellytettävä osaaminen tulisi kuvata riittävän tarkasti, vaikkakin realistisesti. Arvioinnin kriteerit määrittelevät, mitä oppilaalta edellytetään tietyllä osaamisen tasolla. Koulutuksen järjestäjä voi itse päättää, millaista osaamisen tasoa kriteerit kuvaavat. Yksi käyttökelpoinen ratkaisu on laatia arvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle. Niitä käyttäen opettaja voi arvioida, minkä tavoitteiden kohdalla oppilaan oppiminen on hyvää tai esimerkiksi, minkä tavoitteiden osalta oppilaan osaamien ylittää hyvän osaamisen.   Laajan oppimäärän päättöarviointi annetaan syventävien opintojen pohjalta. Siksi päättöarvioinnin kriteerit kirjoitetaan koulutuksen järjestäjän syventävien opintojen tavoitteille.

Näytetään 31-40/203